Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-17

Jestem pracownikiem Lasów Państwowych, na emeryturę przechodzę w 2018 r. Mam orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej (borelioza). Czy ta choroba wpłynie na wysokość emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?

Zasadniczo sam fakt istnienia choroby zawodowej nie zwiększa emerytury.  Ale skoro już się Pan jej nabawił, powinien Pan postarać się o rentę z tytułu choroby zawodowej.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

„Art. 6. 1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1) „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

7) „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8) „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9) „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny”.

Renta dla pracownika który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy

Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy, przysługuje:

  1. renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest stała,
  2. renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego, ewentualnie w razie zmiany takiej decyzji przez sąd - przez okres wskazany w wyroku sądu.

Pracownikowi, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa przez 6 miesięcy; okres ten ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30 miesięcy.

Zgodnie z przepisami ustawy w sprawach o renty z tytułu niezdolności do pracy nie uregulowanych ustawą o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach dotyczące między innymi orzekania o niezdolności do pracy, powstania i ustania prawa do renty.

Pojęcie niezdolności do pracy zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pojęcie niezdolności do pracy składa się całkowita lub częściowa utrata zdolności zarobkowej wskutek naruszenia sprawności organizmu, która nie rokuje odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu. Ta definicja, obowiązująca od dnia 1 września 1998 r., jest bardziej rygorystyczna niż poprzednio obowiązujące pojęcie inwalidztwa, w którym nie było tak mocno zaakcentowanego elementu składającego się na pojęcie niezdolności do pracy (poprzednio inwalidztwa), a polegającego na stwierdzeniu braku rokowania co do możliwości odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowania

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej ma prawo do wypłaty:

  • emerytury zwiększonej o połowę renty albo
  • renty zwiększonej o połowę emerytury.

W innym przypadku Pana emerytura nie będzie wyższa z racji choroby zawodowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Emerytura po mężu a rozdzielność majątkowa

Mam rozdzielność majątkowa z mężem od chwili zawarcia małżeństwa. Czy w razie jego śmierci będę mogła otrzymać jego emeryturę?

Praca w gospodarstwie rolnym wujka a staż pracowniczy

Urodziłem sie w 1959 r. W latach 1974-1979 uczęszczałem do technikum dziennego. Dojeżdżałem codziennie do miasta odległego o 12 km. Pomagałem w tym okresie,...

 

Doliczenie do stażu pracy na stanowisku ślusarz-spawacz

W styczniu ukończę 60 lat. Do końca 1998 r. mam ponad 26 letni staż pracy, w tym do 14 maja 1996 r. udokumentowane 14,5 roku pracy w warunkach...

 

Odmowa emerytury pomostowej

Pracuję na PKP jako kierownik pociągu od kwietnia 1980 roku, w styczniu 2017 ukończyłam 55 lat. Czy mam prawo do emerytury pomostowej? ZUS wyliczył mi 18...

 

Czy sprawa odprawy emerytalnej jest przedawniona?

Czy należy mi się odprawa emerytalna, czy nie uległa przedawnieniu? W 1998 roku dostałam emeryturę EWK, w 2000 r. został rozwiązany stosunek pracy...

 

Przejście na emeryturę nauczyciela z art. 88 KN

Czy mogę przejść na emeryturę z artykułu 88 KN? Mam 59 lat, w tym roku skończę 37 lat pracy. Do 31 grudnia 2008 roku nie złożyłam podania...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »