Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem pracownikiem Lasów Państwowych, na emeryturę przechodzę w 2018 r. Mam orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej (borelioza). Czy ta choroba wpłynie na wysokość emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?

Zasadniczo sam fakt istnienia choroby zawodowej nie zwiększa emerytury.  Ale skoro już się Pan jej nabawił, powinien Pan postarać się o rentę z tytułu choroby zawodowej.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

„Art. 6. 1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1) „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

7) „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8) „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9) „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny”.

Zobacz również: Choroba zawodowa a dodatek do emerytury

Renta dla pracownika który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy

Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy, przysługuje:

  1. renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest stała,
  2. renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego, ewentualnie w razie zmiany takiej decyzji przez sąd - przez okres wskazany w wyroku sądu.

Pracownikowi, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa przez 6 miesięcy; okres ten ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30 miesięcy.

Zgodnie z przepisami ustawy w sprawach o renty z tytułu niezdolności do pracy nie uregulowanych ustawą o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach dotyczące między innymi orzekania o niezdolności do pracy, powstania i ustania prawa do renty.

Pojęcie niezdolności do pracy zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pojęcie niezdolności do pracy składa się całkowita lub częściowa utrata zdolności zarobkowej wskutek naruszenia sprawności organizmu, która nie rokuje odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu. Ta definicja, obowiązująca od dnia 1 września 1998 r., jest bardziej rygorystyczna niż poprzednio obowiązujące pojęcie inwalidztwa, w którym nie było tak mocno zaakcentowanego elementu składającego się na pojęcie niezdolności do pracy (poprzednio inwalidztwa), a polegającego na stwierdzeniu braku rokowania co do możliwości odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowania

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej ma prawo do wypłaty:

  • emerytury zwiększonej o połowę renty albo
  • renty zwiększonej o połowę emerytury.

W innym przypadku Pana emerytura nie będzie wyższa z racji choroby zawodowej.

Zobacz również: Czy renta to okres składkowy?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl