Dodatek do emerytury za chorobę zawodową

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Mam decyzję o uznanej chorobie zawodowej. Jestem od 5 lat zarejestrowany w UP bez prawa do zasiłku. Za 3 miesiące osiągnę wiek emerytalny. Czy mam szansę na jakiś dodatek do emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dodatek do emerytury za chorobę zawodową

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Na mocy art. 2371 Kodeksu pracy „pracownikowi, który zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach. Przepisami tymi jest ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r.” Zgodnie z jej art. 6 „świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obejmują:

1) zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) renta z tytułu niezdolności do pracy – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

7) renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8) renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9) dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny;

11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą”.

Zobacz również: Obliczanie wysokości emerytury

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego

Zgodnie z art. 10 tej ustawy „prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki wypłacają:

1) płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty (potocznie mówiąc – pracodawca),

2) ZUS – w pozostałych przypadkach”.

 

Sam fakt istnienia decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej nie powiększy emerytury. Jedyną możliwością jest staranie się  o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Możliwość pobierania świadczenia w zbiegu – czyli emerytury i połowy renty

Interesujące Pana zagadnienie zostało wprost rozstrzygnięte w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wyjaśnione orzecznictwem sądowym. Zgodnie z art. 26 ustawy „osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:

1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo

2) emeryturę powiększoną o połowę renty”.

 

Według ust. 3 wskazanego przepisu możliwości pobierania świadczenia w zbiegu – czyli emerytury i połowy renty – nie stosuje się w sytuacji, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu.

Zobacz również: Ile wynosi dodatek do emerytury za chorobę zawodową?

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy
Pan Janusz, długoletni górnik, zdiagnozowany z chorobą płuc związaną z pracą w kopalni, która została uznana za chorobę zawodową. Po wielu latach pracy, stan zdrowia nie pozwala mu kontynuować zatrudnienia. Decyzją ZUS, Pan Janusz otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Teraz, osiągając wiek emerytalny, wybiera opcję emerytury powiększonej o połowę renty, co zapewnia mu dodatkowe wsparcie finansowe.

 

Świadczenie rehabilitacyjne
Pani Ewa, pracownica laboratorium chemicznego, doznała choroby skóry uznanej za zawodową. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, nadal nie była w stanie wrócić do pracy. ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne, aby wspomóc jej proces leczenia i potencjalny powrót do zdolności zawodowych. Po zakończeniu okresu rehabilitacji, a tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, Pani Ewa stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, mając nadzieję na dodatkowe wsparcie przy swojej emeryturze.

 

Zasiłek wyrównawczy
Pan Marek, mechanik, doświadczył uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, co skutkowało obniżeniem jego zdolności do pracy. Otrzymał zasiłek wyrównawczy, który wyrównał spadek jego dochodów. Teraz, zbliżając się do wieku emerytalnego, Pan Marek zastanawia się, czy jego sytuacja pozwoli mu na otrzymanie dodatków do emerytury. Dzięki obowiązującym przepisom, ma możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, która mogłaby być połączona z jego emeryturą, zapewniając mu dodatkowe środki na poprawę jakości życia na emeryturze.

Podsumowanie

 

Artykuł wyjaśnia możliwości uzyskania dodatków do emerytury dla osób z uznaniem choroby zawodowej, opierając się na przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wyjaśniono różne świadczenia dostępne dla osób niezdolnych do pracy z powodu chorób zawodowych, w tym renty, zasiłki oraz dodatki, a także możliwość kombinowania emerytury z połową renty. Podkreślono znaczenie indywidualnego podejścia do każdej sytuacji, zachęcając do konsultacji z ZUS w celu optymalnego wykorzystania przysługujących praw.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu dodatków do emerytury za chorobę zawodową? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc Ci skutecznie nawigować przez proces prawny i zabezpieczyć Twoje prawa. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »