Wyjazd za granicę do pracy na emeryturze

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Od miesiąca jestem na emeryturze (data mojego ur. 1957), mam 40 lat pracy. Chciałabym wyjechać do pracy za granicę do Anglii. Czy muszę powiadomić o tym ZUS? Czy dotyczą mnie limity dochodowe wpływające na ewentualne zawieszenie świadczenia? Czy moja emerytura ulegnie zawieszeniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd za granicę do pracy na emeryturze

Czy emeryt musi zgłosić do ZUS przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą?

Generalnie obowiązek powiadomienia ZUS-u o podjęciu przez osobę pobierającą świadczenie emerytalne wynika z art. 127 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z tym przepisem emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1–4, i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Działalność, o której mowa, to działalność podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia społecznego – zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności,, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wojskowej, w służbach mundurowych.

Zobacz również: Emerytura a praca u tego samego pracodawcy

Czy emeryci mogą dorabiać bez ograniczeń?

Co istotne, zasady te stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą, a także do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Emeryci, którzy powszechny wiek emerytalny ukończyli przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę, nie muszą informować ZUS-u o podjętej pracy zarobkowej. Oznacza to, że niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, ich świadczenia nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu. Wynika to z art. 127 ust. 1a ustawy: „obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy emerytów, którzy wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) osiągnęli przed podjęciem działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1–4.”

Bez ograniczeń mogą dorabiać emeryci, którzy mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rok kalendarzowy kontynuowali zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę. Dotyczy to również emerytów, którzy osiągali przychód z tytułu pracy nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Tak więc poza wyjątkiem emerytów, którzy wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) osiągnęli przed podjęciem działalności, należy zgłosić do ZUS-u osiągane dochody z tytułu pracy za granicą.

Zobacz również: Czy pracujący emeryt płaci ZUS?

Zwrot nienależnie pobranej emerytury

W przypadku, kiedy świadczeniobiorca nie powiadomił o uzyskanych przychodach, rozliczenie z tego tytułu jest realizowane za okres 3 lat wstecz. Zgodnie bowiem z art. 138 ust. 5 ustawy emerytalnej kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, o których mowa w art. 104 ust. 1, podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie powiadomiła organ rentowy o osiągnięciu przychodu, w pozostałych zaś przypadkach – za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji. Skoro urodziła się Pani w 1957 r., to wiek 60 lat osiągnęła Pani 2017 r., osiągnęła więc Pani wiek 60 lat przed podjęciem pracy w Anglii.

Wiąże się to z tym, że może Pani łączyć pobieraną emeryturę z zarobkiem z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia i nie musi Pani informować ZUS-u o uzyskiwaniu dodatkowego przychodu.

Zobacz również: Prawo do emerytury dla obcokrajowca

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »