Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Gdzie po uzyskaniu przez emeryta z Ukrainy stałego pobytu w Polsce powinien on się zgłosić (i jak wygląda procedura), aby mógł otrzymywać emeryturę lub jakąkolwiek pomoc socjalną w Polsce (emerytura ukraińska jest bardzo niska, to w przeliczeniu niespełna 400 zł)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą

Pierwszego stycznia 2014 r. weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, podpisana 18 maja 2012 r. w Warszawie. Od tej daty Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację Umowy w zakresie m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Umowa może ułatwić uzyskanie polskich i ukraińskich emerytur oraz rent osobom, które pracowały w obu państwach.

Umowa dotyczy osób, które:

 • podlegały ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, w szczególności gdy były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek,
 • podlegały ubezpieczeniom w jednym państwie, a mieszkają w drugim,
 • członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną po wyżej wymienionych osobach.

Dzięki umowie osoby, które w Polsce lub na Ukrainie nie mają długości okresów ubezpieczenia wymaganej do nabycia prawa do emerytury lub renty, mogą nabyć to świadczenie po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie – stronie umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania emerytury lub renty czy to w Polsce, czy też na Ukrainie, zsumowane zostaną okresy ubezpieczenia w obu państwach, a wysokość świadczenia zostanie ustalona w wysokości proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia w państwie przyznającym świadczenie.

Zobacz również: Transfer składek emerytalnych do Polski

Transfer świadczeń z ubezpieczenia społecznego osobie zamieszkałej w innym państwie

Ponadto umowa przewiduje transferowanie świadczeń osobom zamieszkałym w drugim państwie – stronie umowy. Oznacza to, że emerytura (renta) z ZUS może być przekazywana osobie uprawnionej do miejsca zamieszkania na Ukrainie, natomiast ukraińska emerytura (renta) może być przekazywana osobie uprawnionej zamieszkałej w Polsce.

Do uzyskania emerytury (renty) z Polski lub Ukrainy konieczne jest spełnienie warunków wymaganych przez ustawodawstwo krajowe każdego z tych państw, np. warunku osiągnięcia przewidzianego w danym państwie wieku emerytalnego, warunku wykazania odpowiedniego, długiego stażu ubezpieczeniowego (o ile w danym państwie ustawodawstwo przewiduje konieczność wykazania takiego stażu dla nabycia prawa do określonego świadczenia).

W Polsce wymagane jest jedynie osiągnięcie odpowiedniego wieku.

Prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, bez względu na wymiar udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Jeśli w dniu ukończenia tego wieku pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, a podlegały ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez jakikolwiek okres czasu, ZUS przyznaje z urzędu emeryturę zamiast pobieranej renty.

W latach 2009-2013 emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym mogą uzyskać tylko kobiety urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. Mężczyźni urodzeni w 1949 r. i później ukończą przewidziany dla nich powszechny wiek emerytalny najwcześniej w czerwcu 2014 r. i dopiero wówczas będą mogli ubiegać się o taką emeryturę.

Miejsce złożenia wniosku o świadczenie z Polski i Ukrainy na podstawie polsko-ukraińskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym zależy od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Osoba zamieszkała w Polsce występująca o polskie i ukraińskie świadczenie wniosek powinna złożyć w odpowiednim co do miejsca pobytu oddziale ZUS – Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych.

Informacje na temat stosowania postanowień umowy w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) można uzyskać we wspomnianym Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych, a także w Departamencie Rent Zagranicznych ZUS w Warszawie.

Jaki zasiłek z MOPS dla Ukraińca na stałe zamieszkującego w Polsce?

Oprócz tego można zgłosić się oczywiście do MOPS (GOPS) z wnioskiem o zasiłek z pomocy społecznej, stały lub celowy.

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Emerytura w Polsce dla obcokrajowca

Podsumowując: o emeryturę w Polsce mógłby Pan starać się nie wcześniej niż w październiku 2015 r. (wiek emerytalny). Ustawodawcy przewidzieli najniższą gwarantowaną kwotę tego świadczenia, jednak mogą na nią liczyć wyłącznie świadczeniobiorcy, którzy legitymują się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym odpowiednio:

 • co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn oraz
 • co najmniej 20 lat – dla kobiet.

Stanowi o tym art. 85 z uwzględnieniem art. 54 i 87 ustawy emerytalnej.

W świetle przepisów transfer świadczeń z ubezpieczenia społecznego osobie zamieszkałej w innym państwie dokonywany jest w walucie państwa miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Transfer to nie ponowne przeliczenie świadczenia, tylko wypłacanie nabytego świadczenia w państwie, w którym w danej chwili osoba zamieszka.

Z uwagi na niski dochód powinien Pan zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej miejscowości i wnioskować o zasiłek.

Zobacz również: Emerytura w Polsce a praca w Anglii

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »