Zwolnienie z pracy w UK w celu uzyskania polskiej emerytury

Autor: Maciej Lisowski

Niedawno nabyłam prawo do polskiej emerytury, ale została ona zawieszona, ponieważ nadal pracuję. Od 10 lat przebywam w UK. Teraz też nabyłam prawa do angielskiej emerytury niezależnej od pracy w Polsce. Nie zamierzam łączyć lat przepracowanych w Polsce i w UK. Dlaczego ZUS każe mi się zwolnić z pracy w UK, by móc dostać polską emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie z pracy w UK w celu uzyskania polskiej emerytury

Zawieszenie emerytury z powodu zatrudnienia

Zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”.

Zobacz również: Czy praca w Irlandii liczy się do emerytury?

Zwolnienie z pracy a emerytura

Niestety, oznacza to, że celem podjęcia wypłaty świadczenia zawieszonej przez polski organ rentowy musiałaby Pani złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Zasada ta obowiązuje bowiem w przypadku wszystkich osób pozostających w stosunku pracy m.in. na terenie państw Unii Europejskiej. Powyższe znajduje swe potwierdzenie także w ugruntowanym orzecznictwie, by przywołać np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 października 2018 r. do sygn. akt III AUa 108/18, zgodnie z którym „osoba ubiegająca się o emeryturę i pozostająca w zatrudnieniu musi liczyć się z tym, iż z dniem spełnienia wszystkich ustawowych warunków niezbędnych do nabycia prawa do wnioskowanego świadczenia wprawdzie prawo to uzyska, jednakże realizacja tego prawa na jej rzecz (wypłata świadczenia) nastąpi dopiero wówczas, gdy rozwiąże ona stosunek pracy łączący ją z pracodawcą (pracodawcami), na rzecz którego świadczyła pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. W przeciwnym razie prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu, skutkując wstrzymaniem jego realizacji do czasu rozwiązania stosunku pracy”.

Natomiast w myśl art. 135 ust. 1 ustawy „w razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano z urzędu decyzję o jej wznowieniu, z uwzględnieniem ust. 2”.

Zobacz również: Renta z Anglii w Polsce

Ponowne zatrudnienie a wymiar emerytury

Należy również zauważyć, że w przypadku ewentualnego ponownego zatrudnienia po podjęciu wypłaty emerytury przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest poinformowanie Zakładu o osiąganiu przychodu z tego tytułu oraz warto mieć na uwadze, że w zależności od tego, czy osiągnęła Pani wiek 60 lat oraz wysokości osiąganych poza emeryturą przychodów, może dojść do zmniejszenia lub nawet ponownego zawieszenia wypłaty świadczenia. Tematyka ta uregulowana jest w przepisach 103–106 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie w tymi przepisami jeśli Pani przychód będzie przekraczał 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone, zaś jeśli przekroczy on 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata świadczenia zostanie zawieszona. Ustawa nie przewiduje innych sankcji, przy czym należy mieć świadomość, że ostatecznego rozliczenia świadczenia ZUS dokonuje po zakończeniu roku kalendarzowego (do końca lutego należy przedłożyć stosowną informację o wysokości faktycznego przychodu) i w przypadku wyliczenia, że przychody przekraczały ww. kwoty Zakład może zażądać zwrotu nadpłaconych świadczeń.

Zobacz również: Lata pracy za granicą do emerytury

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »