Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

Maciej Lisowski • Opublikowane: 2021-06-04

W latach 1980–1984 obywałem studia doktoranckie zakończone doktoratem obronionym w późniejszym czasie. W okresie tym pobierałem stypendium doktoranckie. Czy czas studiów doktoranckich może mi zostać zaliczony do emerytury przez ZUS jako okres składkowy, czy jedynie jako nieskładkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaliczenie studiów doktoranckich do emerytury

Studia doktoranckie jako okres nieskładkowy

Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z treści przepisu art. 7 pkt 9a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami nieskładkowymi są okresy studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu.

Niemniej jednak w myśl obowiązującego w okresie odbywania przez Pana studiów przepisu art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin za okresy zaliczane do okresów zatrudnienia uważa się również okresy studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej (po nowelizacji, od 1982 r., przepis o tej samej treści zawarty był w art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy).

Bardzo zbliżona do Pańskiej sytuacja stała się przedmiotem wyrokowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który w orzeczeniu z dnia 12 lutego 2018 r., do sygn. akt XIII U 3359/17, zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczając wnioskodawcy do okresu składkowego okres studiów doktoranckich od 01 października 1980 r. do 30 czerwca 1983 r. W wyroku tym Sąd zauważył, że „stosownie do Rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1976 r. w sprawie studiów doktoranckich (Dz. U. z 1976 r. Nr 41, poz. 243), studia doktoranckie mogły trwać do trzech lat, a w przypadkach losowych okres trwania studiów doktoranckich mógł być przedłużony do czterech lat za zgodą właściwego organu, o którym mowa w § 2 ust. 1 (§ 5 ust. 3)”.

Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1993 r., sygn. II URN 30/93, „jeżeli we wniosku o świadczenie złożonym po dniu wejścia w życie ustawy rewaloryzacyjnej powołano się na odbywanie studiów doktoranckich, to należy okres tych studiów uznać za okres składkowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy rewaloryzacyjnej (obecnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), o ile od stypendiów doktoranckich były odprowadzane składki”.

Składki doktoranta

Natomiast stosownie do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie określenia składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w uspołecznionych zakładach pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie dostosowania niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym i o ubezpieczeniu rodzinnym do zasad określających składniki funduszu płac, w okresie od 1960 r. do 31 grudnia 1983 r. stypendia doktoranckie podlegały oskładkowaniu.

Oskładkowanie stypendium doktoranckiego i okres składkowy

W tym zakresie warto odwołać się do obowiązującego orzecznictwa, które wprost wskazuje, że jeśli nawet składki ubezpieczeniowe nie zostały opłacone wbrew obowiązującym przepisom, to nie może to wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla wnioskodawcy, bowiem to nie od niego zależało, czy składki były odprowadzane czy też nie.

W tym stanie rzeczy uważam, że czas studiów doktoranckich winien zostać Panu zaliczony w poczet okresów składkowych, przy czym prawdopodobnie z ograniczeniem do okresu od 1980 r. do 1983 r., bowiem w tym okresie stypendia doktoranckie podlegały oskładkowaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »