Wyjazd za granicę w czasie L4 a ZUS

Autor: Tomasz Krupiński

Mam zaplanowany wyjazd z mężem za granicę na 4 dni. Mąż przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez psychiatrę z powodu depresji. W tych dniach otrzymał wezwanie do ZUS-u na kontrolę do orzecznika. Czy możemy przesunąć wizytę w ZUS-ie? Wyjazd ma na celu poprawę zdrowia męża, który z powodu złego stanu psychicznego nigdzie nie chce wychodzić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd za granicę w czasie L4 a ZUS

Zwolnienie lekarskie a wyjazd za granicę

Najpierw odniosę się do tego, czy można korzystać z wcześniej planowanego urlopu, przebywając na L4. Kwestia ta była przedmiotem licznych orzeczeń sądowych.

„Zasadniczym celem zasiłku chorobowego jest kompensata utraconego przez ubezpieczonego dochodu (inaczej: rekompensata zarobku) wskutek wystąpienia u niego czasowej, przejściowej niezdolności do zarobkowania w ramach stosunku prawnego objętego ubezpieczeniem. Celem tym nie jest natomiast uzyskanie dodatkowej korzyści obok wynagrodzenia, dlatego zasiłek chorobowy wypłacany jest nie obok, ale zamiast wynagrodzenia. Zarówno warunki nabycia prawa do świadczeń, jak też wysokość tychże świadczeń i zasady ich wypłaty są sformalizowane z uwagi na: bezwzględnie obowiązujący charakter norm prawnych zawartych w przepisach prawa ubezpieczenia społecznego, wyłączenie możliwości ich wykładani z uwzględnieniem reguł słuszności (zasad współżycia społecznego), ukształtowanie treści stosunków ubezpieczeń społecznych ex lege i niedopuszczalność zawierania co do nich ugód, powodując konieczność ich zgodnego z dosłownym brzmieniem – stosowania. Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 i 3 ww. ustawy ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

W doktrynie podnosi się, że interpretacji tych przesłanek utraty prawa do zasiłku chorobowego należy dokonywać, biorąc pod uwagę ratio legis regulacji wynikającej z powołanego wyżej przepisu. Jest nią ochrona funduszu ubezpieczenia chorobowego przed nadużyciami ze strony ubezpieczonych. Utrata prawa do zasiłku chorobowego na podstawie art. 17 oparta jest na założeniu nierzetelności zwolnienia lekarskiego, tj. na uznaniu, że jeżeli zaistniały wymienione zachowania, to w rzeczywistości nie zachodziła sytuacja chroniona prawem, a pracownik nadużył prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Utrata prawa do zasiłku chorobowego w okolicznościach art. 17 ustawy zasiłkowej ma nadto na celu nie tyle represjonowanie ubezpieczonego za zachowanie sprzeczne ze statusem chorego, lecz raczej przeciwdziałanie wypłacie świadczeń (zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia gwarancyjnego) w okolicznościach, które ustawodawca ocenia jako nadużycie prawa. Jest to więc nie tyle sankcja za naganne z punktu widzenia interesów instytucji ubezpieczeniowej zachowanie się ubezpieczonego, co odebranie prawa do nienależnego mu świadczenia w związku z nie zachodzeniem chronionej sytuacji” (wyr. SO w Warszawie z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt VII Ua 67/17).

Reasumując, ZUS kwestionuje wszelkie urlopy w trakcie zwolnienia. W toku spraw sądowych jednakże musi wykazać, iż mąż korzystał ze zwolnienia w sposób sprzeczny z jego istotą. W przypadku depresji powołany zostanie dowód z opinii biegłego psychiatry, który wskaże, czy wyjazd na urlop pozostaje w sprzeczności ze zwolnieniem, czy też wręcz odwrotnie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia męża. Zmiana terminu badania należy do uznaniowej decyzji ZUS-u. Kontrola nie odbędzie się, jeśli mąż będzie za granicą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »