Blokada kont żony za długi męża sprzed wielu lat w ZUS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mój problem wynika z nieuregulowanych spraw miedzy moim małżonkiem a ZUS-em i przez to także urzędem skarbowym. W nierównej konfrontacji między szarym obywatelem a ww. instytucjami to ja znalazłam się między młotem a kowadłem. Na wniosek naczelnika US nałożono na moje konta bankowe blokadę. Nie pomogła argumentacja, że oba konta są wyłącznie moje i że mamy z mężem rozdzielność majątkową. W obu przypadkach to fakt. Moje pierwsze pytanie dotyczy możliwości zniesienia ww. blokady kont bankowych. Czy coś jeszcze można zrobić? Drugie jest szersze. Jak rozwiązać sprawę wobec ZUS-u – w ogóle? Mąż twierdzi, że w okresie, za który ZUS domaga się zaległych składek, nie prowadził już działalności gospodarczej (ogólnie sprawa dotyczy okresu czasu grubo sprzed ponad 10 lat), ZUS twierdzi inaczej. Mnie to wszystko już na tyle zmęczyło, że chcę tylko jednego – rozwiązać to jakkolwiek. Stąd pytanie, co robić? Czy z ZUS-em/US-em się negocjuje? Czy można to jakoś rozwiązać na zasadzie porozumienia? Dodam, że nawet już nie ma znaczenia, która strona ma rację, bo i tak to my stoimy na przegranej pozycji. Chodzi o to, żeby rozwiązać problem i to niekoniecznie spłacając całość z odsetkami (do tego nie potrzeba by mi przecież było porady prawnej). Obecnie sprawa jest w uśpieniu, tzn. z tego, co pamiętam, mąż nie otrzymał odpowiedzi na złożone pisma, ale oczywiście ww. instytucje mogą sobie na to pozwolić, natomiast obywatel nie może przekroczyć terminu nawet o 1 dzień! Proszę informację, czy mogę liczyć na poradę/y.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Blokada kont żony za długi męża sprzed wielu lat w ZUS

Egzekucja a rozdzielność majątkowa małżonków

Postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika i wystawiony tytuł wykonawczy umożliwia wierzycielowi egzekucję z majątku osobistego dłużnika oraz majątku wspólnego małżonków Państwo macie rozdzielność majątkową, więc egzekucja nie może być prowadzona z Pani majątku odrębnego. Musi Pani złożyć zarzuty na czynności egzekucyjne.

W skardze należy zarzucić naruszenie art. 33 § 1 pkt 4 i 6 w zw. z art. 29 § 1 i art. 33 § 1 pkt 10 w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314, dalej: u.p.e.a.)

Zgodnie z dyspozycją art. 27c u.p.e.a. jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków. Przepis ten ma charakter procesowy. Jego funkcją jest określenie warunków, które musi spełnić tytuł wykonawczy, aby była dopuszczalna egzekucja zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych. Konsekwencją niewystawienia tytułu wykonawczego na oboje małżonków jest niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego małżonka niewskazanego w tytule wykonawczym (por. wyrok NSA z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt II FSK 570/08). Przepis ten nie reguluje jednak problematyki zakresu odpowiedzialności małżonka zobowiązanego, która została unormowana poza ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przede wszystkim w art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, dalej: K.r.io.) oraz w art. 29 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, dalej: o.p.).

Zgodnie z art. 29 o.p. w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26 o.p., obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Wskutek tych zapisów następuje rozciągnięcie odpowiedzialności na majątek wspólny, o którym mowa w art. 31 K.r.io., który stanowi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Majątek wspólny małżonków jest współwłasnością łączną. Cechuje się ona tym, że w czasie trwania małżeństwa nie podlegają ani wyodrębnieniu udziały każdego z małżonków (cały majątek wspólny przysługuje w całości zarówno żonie, jak i mężowi), ani majątek wspólny nie może zostać podzielony. Oznacza to równocześnie, że majątek ten jest zarówno majątkiem tego z małżonków, na którym spoczywa dług publiczny, jak i majątkiem drugiego.

Odpowiedzialność małżonka za jego długi

Jeżeli zobowiązanym jest tylko jeden z małżonków, to odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne rozciąga się jedynie na jego majątek odrębny oraz majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka, a nie obejmuje majątku odrębnego małżonka zobowiązanego. O odpowiedzialności za zobowiązanie publicznoprawne obojga małżonków zarówno ich majątkiem wspólnym, jak i ich majątkami odrębnymi, można natomiast mówić tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie mają jednocześnie status zobowiązanych. Gdyby przyjąć, że jedynie w tym wypadku ma zastosowanie art. 27c) u.p.e.a., wówczas przepis ten byłby zbędny, ponieważ w sytuacji, w której oboje małżonkowie mieliby status zobowiązanego w rozumieniu art. 1a pkt 20 u.p.e.a., przeciwko każdemu z nich i tak można byłoby wystawić administracyjny tytuł wykonawczy na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 26 i 27 u.p.e.a.

Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego na oboje małżonków w przypadku kierowania egzekucji obowiązków ciążących na jednym z nich do majątku wspólnego nie oznacza jednak, iż małżonek niebędący zobowiązanym, przy wyraźnym odróżnieniu jego statusu od statusu zobowiązanego przez ustawodawcę (co wywiedziono wyżej) ma takie same uprawnienia w postępowaniu egzekucyjnym jak małżonek, będący zobowiązanym. Przepisy u.p.e.a. nie dają bowiem podstaw do przyjęcia, iż ustawa ta posługuje się pojęciem zobowiązanego w dwóch różnych znaczeniach – materialnym i formalnym (wynikającym z faktu wskazania konkretnego podmiotu w tytule wykonawczym). Jak wskazano wyżej, zakres pojęcia zobowiązany został określony w definicji legalnej, zamieszczonej w słowniczku zawartym w art. 1a pkt 20 u.p.e.a. i w każdym przypadku użycia tego wyrazu w przepisach tej ustawy i w przepisach wykonawczych do niej należy pojęcie to rozumieć jednakowo.

Wniesienie sprzeciwu wobec blokady kont żony

Wraz z wejściem w życie przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2070) w ustawie nowelizującej dokonano istotnych zmian w zakresie stanu prawnego odnoszącego się do rozpoznawanego zagadnienia prawnego. Uchylony został dotychczasowy art. 27c oraz wprowadzono szczegółowe regulacje dotyczące prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego (art. 27e), sprzeciwu przysługującego małżonkowi zobowiązanego (art. 27f), praw przysługujących małżonkowi zobowiązanego (art. 27g) oraz skutków prawnych jakie wiążą się z ostatecznym oddaleniem lub uznaniem sprzeciwu małżonka zobowiązanego (art. 27h).

Na podstawie tych regulacji sprzeciw małżonka zobowiązanego jest swoistym środkiem zaskarżenia służącym małżonkowi zobowiązanego do obrony przed egzekucją z majątku wspólnego. Na podstawie tych obecnie obowiązujących regulacji małżonek zobowiązanego, wnosząc sprzeciw, zmierza do wykazania, że nie jest dopuszczalna egzekucja z majątku wspólnego. W ramach sprzeciwu jest uprawniony do podnoszenia, że doszło do ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania odpowiedzialności całością albo częścią majątku wspólnego. Małżonek zobowiązanego może wnieść sprzeciw po wszczęciu egzekucji. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »