Samozatrudnienie w Niemczech a polska emerytura

Autor: Wioletta Dyl

Mój mąż prowadził działalność w Polsce do 16.04.2022 r. (opłacał tylko składkę zdrowotną). Co roku przesyłał oświadczenie do ZUS-u, w którym poświadczał, że z tytułu prowadzenia działalności za poprzedni rok podlegał tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, przy czym podstawa składki na nie była niższa niż 75% miesięcznego wynagrodzenia. Otrzymywał informację z ZUS-u o prawidłowym naliczeniu świadczenia emerytalnego. Od 19.04.2022 r. prowadzi działalność gewerbe w Niemczech i opłaca niemieckie ubezpieczenie zdrowotne (103 euro miesięcznie). Jego niemieckie przychody opiewają na kwotę ok. 2500–2950 euro miesięcznie. Co powinien zrobić w obecnej sytuacji, aby jego emerytura nie była zawieszona ani pomniejszona przez ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samozatrudnienie w Niemczech a polska emerytura

Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury

Przepisy dotyczące zawieszania lub zmniejszania emerytur nie dotyczą osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wcześniej, w przypadku podjęcia zatrudnienia, prawo do wcześniejszej emerytury ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu wyższego niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Na zawieszenie emerytury wpływa przychód z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Jest to w szczególności:

 • praca wykonywana w ramach stosunku pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru),
 • praca nakładcza,
 • praca wykonywana na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także współpraca przy wykonywaniu tych umów,
 • praca wykonywana na podstawie umowy o dzieło, jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeśli na rzecz tego pracodawcy wykonuje pracę w ramach umowy zawartej z innym podmiotem,
 • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpraca przy jej wykonywaniu,
 • praca wykonywana w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • odpłatne pełnienie służby w wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych,
 • odpłatne świadczenie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobieranie stypendium sportowego.

Emeryt jest zatem zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu działalności podlegającej ubezpieczeniom społecznym i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Ostateczne rozliczenie świadczeń następuje po zakończeniu roku kalendarzowego i może przybrać formę rozliczenia miesięcznego lub rocznego, w zależności od tego, co dla świadczeniobiorcy jest korzystniejsze. Rozliczenia dokonuje się na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o przychodach z danego roku kalendarzowego, które emeryt nadsyła do oddziału ZUS do końca lutego następnego roku.

Emerytura a działalność gospodarcza

Muszę tu zwrócić Pani uwagę, że przepisy koordynacji unijnej w zakresie ubezpieczeń przewidują powinność emeryta do przedstawienia w ZUS-ie w Polsce ww. dowodów o osiąganych przychodach (brutto) w do końca lutego każdego roku. Jeżeli jednak Pani mąż przekroczył 65 lat, to raczej mało jest prawdopodobne, aby ZUS obecnie zdecydował o wezwaniu do przedstawienia dokumentacji w celu przeliczenia świadczenia z emerytury powszechnej, dlatego że po ukończeniu stosownego wieku limity dochodowe wpływające na zawieszenie świadczenia Pani męża nie dotyczą.

Natomiast ZUS może obniżyć lub zawiesić:

 • emeryturę ustaloną w obniżonym wieku, czyli przed 60 rokiem życia dla kobiet i 65 rokiem życia dla mężczyzn,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę rodzinną.

Jeżeli zatem przychód z działalności gospodarczej:

 • nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce – przysługuje świadczenie w pełnej wysokości;
 • wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – zmniejszy świadczenie;
 • przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce – zawieszenie świadczenia.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i na 2022 r. wynosi ona 6736,60 zł. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. wynosi 8424,90 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury. Niestety, dotyczyłoby to Pani męża, jeżeli nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią jednoznacznie, że osoby na emeryturze, które ukończyły powszechny wiek emerytalny lub otrzymują emeryturę z tzw. mundurówki, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Natomiast uważać na wysokość zarobków muszą osoby, które otrzymują m.in. rentę lub świadczenia przedemerytalne/wcześniejszą emeryturę. Przepisy te stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »