Wyliczenie zasiłku macierzyński a wysokość etatu

Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Od września tamtego roku przebywałam na L4 (do dnia porodu), od stycznia zmienił mi się etat z całego na 3/4 etatu (wygasło porozumienie czasowe na dane stanowisko). Umowę mam na czas nieokreślony. Z jakiego etatu będzie wyliczany mi zasiłek macierzyński?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyliczenie zasiłku macierzyński a wysokość etatu

Podstawa wymiaru zasiłku

Podstawę prawną do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie stanowi ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1732), zwana dalej w skrócie ustawą. W oparciu o normę art. 47 ustawy zasady związane z ustalaniem wysokości zasiłku chorobowego mają zastosowanie również przy ustaleniu wysokości zasiłku macierzyńskiego. Dlatego też cytowane przepisy zawierają słowo „zasiłek chorobowy”, natomiast odnieść je należy w Pani przypadku do zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Zmiana czasu pracy

Nadto w Pani przypadku zastosowanie będzie miał również przepis art. 40 ustawy, zgodnie z którym w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36. Wskazana norma prawa zmierza do ukształtowania wysokości zasiłku chorobowe w bliskiej wysokości co do wysokości wynagrodzenia pobieranego przez pracownika bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy. Podkreślić należy, że zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na wysokość wynagrodzenia, a co za tym idzie na wysokość innych świadczeń związanych z pracą. Przepis nakazujący przyjąć za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy znajduje zastosowanie, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

zmiana wymiaru czasu pracy jest następstwem zmiany umowy o pracę (w Pani przypadku nie ma zmiany, a jedynie ustanie zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu z uwagi na upływ czasu na jaki została zawarta umowa);

zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy lub miesiącach kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (również w tym zakresie nie został w Pani przypadku spełniony warunek, gdyż niezdolność do pracy powstała wcześniej niż zmiana wymiaru czasu pracy).

Idąc dalej, należy zauważyć, że już z samego literalnego brzmienia przepisu wynika, że bez znaczenia dla ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (macierzyńskiego w Pani przypadku) mają zmiany wymiaru czasu pracy, które nastąpiły po miesiącu powstania niezdolności do pracy. Zmiany te bowiem nie są w ogóle związane z wysokością odprowadzanych składek. Należy odwołać się w tym zakresie do dwóch orzeczeń Sądu Najwyższego:

  1. Wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., sygn. akt. I UK 268/15: „Zwiększenie w okresie wypłacania zasiłku macierzyńskiego wymiaru czasu pracy pracownicy, która wcześniej skorzystała z obniżenia tego wymiaru na podstawie art. 1867 k.p., nie ma wpływu na podstawę obliczenia zasiłku macierzyńskiego. Wysokość zasiłków z ubezpieczenia społecznego jest związana z wysokością opłacanych składek. Bez znaczenia pozostają więc zmiany wymiaru czasu pracy, które nastąpiły już w okresie wypłacania zasiłku macierzyńskiego, gdyż nie są w ogóle związane z wysokością odprowadzanych składek. Na marginesie zauważyć wypada, że komentowany przepis z mocy art. 47 znajduje odpowiednie zastosowanie m.in. właśnie do zasiłku macierzyńskiego;”.
  2. Wyrok z dnia 20 stycznia 2016 r., sygn. akt II UK 206/15: „Podstawy wymiaru zasiłku z ubezpieczenia chorobowego nie ustala się na zasadach art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 372, ze zm.), gdy zmiana wymiaru czasu pracy w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, następuje w trakcie nieprzerwanego pobierania zasiłków tego samego lub innego rodzaju (art. 43 tej ustawy). Ubezpieczona, która zgodziła się na obniżenie o połowę czasu pracy, ale wcześniej udała się na prawie dziewięciomiesięczne zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w pełnej wysokości”.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie wyliczana biorąc pod uwagę Pani zatrudnienie w ramach całego etatu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »