Nieuczestniczenie w zajęciach a możliwość pobierania renty rodzinnej

Autor: Katarzyna Nosal

Pobieram rentę rodzinną z KRUS-u po zmarłym ojcu. Od września 2021 do lutego 2022 roku nie uczęszczałam do szkoły policealnej i moja frekwencja wynosiła 0%. Nie zostałam jednak skreślona z listy uczniów ani wyrzucona ze szkoły. Nie otrzymałam promocji i od razu zapisałam się na nowy semestr. Czy w takiej sytuacji będę musiała zwracać pieniądze za ten okres? Czy sam status ucznia uprawnia do pobierania renty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieuczestniczenie w zajęciach a możliwość pobierania renty rodzinnej

Osoby uprawnione do pobierania renty rodzinnej

Myślę, że w opisanej sytuacji nie będzie miała Pani kłopotów z utrzymaniem renty rodzinnej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „do renty rodzinnej po zmarłym rolniku uprawnieni są:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

3) małżonek (wdowa, wdowiec),

4) rodzice

– jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych”.

Oznacza to, że szczegółowe wymagania, jakie stawiane są poszczególnym grupom osób uprawnionych, które to wymogi muszą spełnić, by uzyskać dane świadczenie, określone są w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (czyli przepisów emerytalnych, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy KRUS). Mając na uwadze ten wymóg, spojrzeć należy na art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z tym przepisem „dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pobieranie nauki a prawo do renty

W Pani przypadku chodzi o punkt 2, czyli dziecka uczącego się. W tej sytuacji prawo do renty rodzinnej przysługuje bez względu na to, czy jest to nauka w szkołach publicznych, czy niepublicznych oraz bez względu na system kształcenia – stacjonarny, wieczorowy, zaoczny. Prawo to przysługuje również słuchaczom studiów doktoranckich oraz podyplomowych, a także dokształcającym się lub doskonalącym zawodowo w formach pozaszkolnych. Przepisy o rencie rodzinnej nie uzależniają prawa do tego świadczenia od systematyczności nauki, jej pozytywnych rezultatów, ewentualnego powtarzania semestrów, gdyż jedyny warunek to kontynuowanie nauki i ograniczenie wiekowe (por. wyr. SA w Katowicach z 8.04.2008 r., sygn. akt III AUA 1524/07 czy wyr. SA w Warszawie z 17.03.2005 r., sygn. akt III AUA 702/04). Co ważne, żaden z przepisów nie wymaga stwierdzenia systematycznej obecności w szkole. Bez znaczenia pozostają również przyczyny wydłużenia czasu studiowania (por. wyr. SA w Gdańsku z 13.12.2007 r., sygn. akt II AUa 262/07).

Wedle orzecznictwa za niewystarczające należy uznać jednak samo zapisanie się do szkoły, jeżeli ubezpieczony nie uczestniczy w żadnych zajęciach, nie pisze prac kontrolnych, nie uzyskuje zaliczeń i nie przystępuje do egzaminów, co ostatecznie powoduje skreślenie go z listy studentów (por. wyr. SN z 5.07.2012 r., sygn. akt I UK 65/12 oraz wyr. SN z 6.11.2012 r., sygn. akt III UK 153/11). Tu jednak, w Pani przypadku, mamy do czynienia z możliwością ponownego odbycia semestru bez skreślenia z listy uczniów. Stąd, biorąc pod uwagę orzecznictwo, nie może być mowy o pozbawieniu Pani prawa do renty.

Przykłady

 

Kontynuacja nauki w szkole policealnej

Anna pobiera rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Od września 2021 do lutego 2022 roku nie uczęszczała na zajęcia w swojej szkole policealnej, jednak nie została skreślona z listy uczniów. W lutym zapisała się na nowy semestr i kontynuowała naukę. Pomimo przerwy, Anna nie musiała zwracać renty, ponieważ jej status ucznia został utrzymany.

 

Powtarzanie roku w szkole wyższej

Michał, pobierający rentę rodzinną po zmarłej matce, miał trudności z zaliczeniem egzaminów w pierwszym roku studiów na uczelni wyższej. Zdecydował się powtórzyć rok, ale nie uczestniczył w zajęciach przez jeden semestr. Nie został skreślony z listy studentów i po powrocie do nauki, nadal pobierał rentę rodzinną, gdyż kontynuował edukację i nie przekroczył 25 roku życia.

 

Tymczasowe zawieszenie nauki z powodów zdrowotnych

Kasia, pobierająca rentę rodzinną po zmarłym ojcu, musiała zawiesić naukę w technikum na jeden semestr z powodu poważnej choroby. Mimo braku frekwencji, nie została skreślona z listy uczniów. Po powrocie do zdrowia kontynuowała naukę i nie musiała zwracać renty rodzinnej, ponieważ prawo do renty zależy od kontynuacji nauki, a nie od regularności obecności na zajęciach.

Podsumowanie

 

Prawo do renty rodzinnej przysługuje dzieciom uczącym się do 25. roku życia, niezależnie od systematyczności ich obecności na zajęciach. Ważne jest, aby kontynuowali naukę i nie zostali skreśleni z listy uczniów lub studentów. Przepisy nie wymagają regularnej frekwencji, a jedynie formalnego statusu ucznia.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby zapewnić Ci wsparcie w kwestiach związanych z rentą rodzinną i innymi świadczeniami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2008 r., sygn. akt III AUA 1524/07
3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2005 r., sygn. akt III AUA 702/04
4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt II AUa 262/07
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt I UK 65/12

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »