Preferencyjny ZUS a chorobowe na działalności

Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie prac projektowych. Jestem płatnikiem ZUS i od marca ubiegłego roku korzystam z preferencyjnej składki ZUS. Jestem również płatnikiem składki na fundusz chorobowy. Wszystkie składki opłacam w terminie i nie posiadam żadnych zaległości. Czy w przypadku choroby i otrzymania L-4 mogę skorzystać z zasiłku chorobowego? Jakie dokumenty muszę przekazać do ZUS i w jakiej wysokości otrzymam zasiłek chorobowy, biorąc pod uwagę, że korzystam z preferencyjnego ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Preferencyjny ZUS a chorobowe na działalności

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców

Podstawę prawną do udzielenia odpowiedzi na wskazane przez Panią zapytanie stanowi ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 1732; zwana dalej „ustawą”).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Pani, jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nie jest obowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Jest ono w Pani przypadku dobrowolne. Oznacza to, że jeżeli nie płaci Pani tego ubezpieczenia, to w przypadku niezdolności do pracy nie przysługuje Pani zasiłek chorobowy. Natomiast z informacji przez Panią przekazanych wynika, że opłaca Pani to ubezpieczenie chorobowe. Zatem w takim przypadku przysługuje Pani prawo do zasiłku chorobowe, gdy będzie Pani niezdolna do pracy.

Wskazać należy również, że w przypadku przedsiębiorców zasiłek chorobowy nie przysługuje od razu. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy – ubezpieczony nabywa praw do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w przypadku, gdy to ubezpieczenie jest dobrowolne. Zgodnie z ust. 2 omawianego przepisu do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego (np. jeżeli wcześniej pozostawała Pani w stosunku pracy), jeżeli przerwa między nimi nie przekraczała 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Z przekazanych przez Panią informacji wynika, że opłaca Pani ubezpieczenie chorobowe od marca 2022 r., a zatem okres 90 dni tzw. karencji już minął.

wysokość zasiłku chorobowego

 Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku chorobowego, to wynosi on 80% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast 100% podstawy wymiaru wynosi, gdy niemożność wykonywania pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Nadto zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy: Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Niestety wysokość zasiłku chorobowego zależy od wysokości opłacanych przez Panią składek na ubezpieczenie, a zatem będzie ono dość niskie.

Wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego

Proszę pamiętać, że ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Aby otrzymać ten zasiłek, należy wystąpić do ZUS z wnioskiem o jego wypłatę. W przypadku gdy jest to pierwsze zwolnienie lekarskie, należy złożyć do ZUS – druk ZAS-53 lub Z-3b. Są one dostępne w wersji do wypełnienia i wydrukowania na stronie www.zus.pl. W przypadku gdy posiada Pani profil PUE ZUS, to można je wypełnić i przesłać do ZUS elektronicznie.

Proszę również pamiętać, że roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od Pani, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia (art. 67 ust. 1 i 3 ustawy).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »