Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Korzystam z „ulgi na start” w ZUS dla nowych przedsiębiorców. Pracuję na b2b dla pewnej firmy, ale były pracodawca zwrócił się do mnie z propozycją współpracy. Zależy mu, abym w trybie zdalnym przeszkolił pracownika z czynności, które ja w tej firmie wykonywałem. Byłem administratorem IT i swoją pracę wykonywałem na maszynach pracodawcy lub jego klientów. Nikogo jak dotąd nie przeszkalałem. Teraz miałbym nowemu pracownikowi wytłumaczyć, jak ma wykonywać swoją pracę. Gdybym się tego podjął, czy stracę ulgę mały ZUS? Miałaby to być jednorazowa usługa w wymiarze maks. 30 godz., która odbywałaby się w całości zdalnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga na start a współpraca z byłym pracodawcą

Ulga na start

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221) – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Warunek niewykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy

Z ulgi skorzystają zatem osoby, które nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym byli zatrudnieni na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Warto posiłkować się orzecznictwem, aby dokładniej przeanalizować temat:

  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt. I UK 323/09 – „Zwrot »wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej« z art. 18a u.s.u.s. z 1998 r. należy odnieść do czynności zatrudnienia (obowiązków) powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy, a nie do wszystkich czynności, jakie pracownik może wykonywać np.: z racji posiadanych przez niego kwalifikacji, bądź też do działań o takim samym lub podobnym charakterze. Tym samym usługi zdrowotne (w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) świadczone przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na rzecz podmiotu, w którym był zatrudniony jako stażysta, wyłączają możliwość preferencyjnego ustalenia wysokości składki na zasadach opisanych w art. 18a ustawy systemowej wówczas, gdy usługi te odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach istniejącego stosunku pracy, a więc obowiązkom wynikającym z łączącej lekarza jako pracownika i zakład opieki zdrowotnej jako pracodawcę umowy o pracę.”; sprawa dotyczyła stażysty, a następnie lekarza, który w ramach wykonywania działalności gospodarczej podjął współpracę ze swoim byłym pracodawcą.

Łatwiej jest w przypadku zawodów zaufania publicznego, jakim są radcowie prawni, czy adwokaci. Co do zasady bowiem czynności podejmowane przez aplikanta radcowskiego (adwokackiego) są węższe niż uprawnienia radcy prawnego (adwokata) np. aplikant radcowski może podpisywać pisma jedynie z upoważnienia radcy prawnego. Natomiast radca prawny podpisuje pisma, gdyż dysponuje pełnomocnictwem od określonego klienta. Zatem w takich przypadkach zarówno orzecznictwo, jak i interpretacje indywidualne były korzystne dla przedsiębiorców. Tytułem:

  • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r. sygn. akt. II UZP 2/13 Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe adwokata wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), także wówczas gdy działalność tę wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony jako aplikant adwokacki (art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych);
  • wyrok Sąd Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt. II UK 184/12 Wykonywanie przez radcę prawnego prowadzącego samodzielną kancelarię radcowską w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej obsługi prawnej na rzecz tego pracodawcy, u którego pracował jako prawnik (aplikant) bez wpisu na listę radców prawnych, nie jest wykonywaniem czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu art. 18a ust. 2 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Umowa z byłym pracodawcą na usługi szkoleniowe

W opisanym przez Pana stanie faktycznym warto wykonać następujące czynności:

  • zawrzeć umowę z byłym pracodawcą, w którym dokładnie opisane będą czynności, które Pan będzie wykonywał; czynności te muszą być odmienne od tych, które miał Pan wpisane w Pana zakresie obowiązków jako pracownik;
  • proponuję, aby w ramach nowej współpracy wpisał Pan usługi szkoleniowe, których zakres będzie zgodny z rodzajem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej; ewentualnie inne czynności, ale tak je sformułować, aby nie pokrywały się one z wcześniej wykonywanymi czynnościami na rzecz pracodawcy, np. wdrożenie pracowników Zleceniodawcy w wykonywanie czynności na systemie takim i takim.

Aby zredagować zakres czynności w ramach umowy w sposób właściwy, należy go przygotowywać analizując zakres Pana obowiązków jako pracownika i sporządzić go w taki sposób, aby czynności w ramach umowy o współpracę nie powtarzały się z zakresem obowiązków ani też nie stanowiły ich synonimów. Jeżeli w zakresie obowiązków jako pracownik nie miał Pan wpisanego obowiązku prowadzenia szkoleń z danej tematyki, to w ramach umowy o współpracę można wpisać taki rodzaj czynności. Ważne jest, aby te usługi szkoleniowe były zgodne z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą w ramach PKD i nie odnosiły się wprost do czynności podejmowanych przez Pana jako pracownika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »