Czy obywatelstwo ma wpływ na prawo do emerytury?

Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Czy przyjęcie innego obywatelstwa i zrzeczenie się obywatelstwa polskiego spowoduje, że stracę prawo do otrzymywania polskiej emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy obywatelstwo ma wpływ na prawo do emerytury?

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Kwestie związane z utratą obywatelstwa polskiego reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2022 r., poz. 465). Zgodnie z art. 46 przedmiotowej ustawy „Obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego”. Prezydent RP może wyrazić obywatelowi polskiemu na jego wniosek zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Prezydent w tym zakresie działa na podstawie swobodnego, pełnego uznania, a zatem może, ale nie musi udzielić takiej zgody. Podjęcie decyzji w tym zakresie następuje na podstawie analizy danej sprawy. Zgodnie z art. 51 omawianej ustawy „Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia”. Utrata obywatelstwa polskiego co do zasady następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia, chociaż może również nastąpić w terminie krótszym wskazanym w postanowieniu Prezydenta RP.

Obywatelstwo a prawo do emerytury

Kwestie związane z prawem do emerytury reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 504), zwana dalej w skrócie ustawą o emeryturach. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach „Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują ubezpieczonym w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn z pewnymi zastrzeżeniami umownymi”. Dodatkowo koniecznym jest również opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego przynajmniej za 1 dzień, a także braku przyznania emerytury z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że prawo do emerytury nie jest uzależnione od kwestii posiadania obywatelstwa polskiego, a jedynie od osiągnięcia pewnego wieku i posiadania opłaconych składek. Zatem w przypadku zrzeczenia się obywatelstwa polskiego nie dojdzie do utraty prawa do nabytej już emerytury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »