Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej i pozarolniczej działalności gospodarczej - jaka składka zdrowotna?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Osoba fizyczna prowadzi dział specjalny produkcji rolnej. Dochód oblicza na podstawie norm szacunkowych i wystawia faktury VAT. Jednocześnie pod tym samym numerem NIP ma zarejestrowaną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Osoba ta podlega ubezpieczeniom w ZUS. Czy do podstawy składki zdrowotnej powinna uwzględniać dochód obliczony na podstawie norm szacunkowych? Jeśli zaprzestanie działalności z działów specjalnych produkcji rolnej, czy przychody osiągnięte z działalności rolniczej, np. przychody za sprzedaż słomy, powinna uwzględniać w podstawie składki zdrowotnej? Czy przychody ze sprzedaży maszyn użytkowanych w działach specjalnych produkcji rolnej powinno uwzględniać się w podstawie składki zdrowotnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej i pozarolniczej działalności gospodarczej - jaka składka zdrowotna?

Pozarolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej – odrębne źródła przychodów

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT) – źródłami przychodów są m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działy specjalne produkcji rolnej. Zatem wskazuję, że działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność gospodarcza stanowią dwa odrębne źródła przychodów cechujące się własnymi zasadami opodatkowania w ramach podatku dochodowego.

Jeśli chodzi o sposoby opodatkowania działu specjalnego produkcji rolnej, to opodatkowanie na zasadach norm szacunkowych jest jedną z form. Nadto wskazuję, że z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej rolnik podlega stosownym ubezpieczeniom w KRUS. Jeżeli zaś taka osoba posiada również inny tytuł do ubezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie w ZUS w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wówczas z tytułu prowadzenia działu specjalnego nie podlega składkom z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Składka zdrowotna z każdego tytułu

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to poza wyjątkami, należy ją opłacać w wysokości uzależnionej od dochodu uzyskiwanego z danej działalności gospodarczej. Skoro dział specjalny produkcji rolnej i pozarolnicza działalność gospodarcza to dwa różne źródła dochodów, to również nie łączymy ich w przypadku obliczania podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Niemniej jednak przepisy mogą wyłączyć obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z danego tytułu.

Wyjątek dla działalności rolniczej

Jeżeli osoba zaprzestanie prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej i będzie prowadziła zwykłą działalność rolniczą jako rolnik, jej przychody z tytułu tej działalności nie będą się wliczały do podstawy składki zdrowotnej z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego również przychód ze sprzedaży maszyn z działu specjalnego produkcji rolnej nie powinien być uwzględniany w składce zdrowotnej z działalności gospodarczej.

Wskazuję także, że z art. 43 ust. 5 ustawy PIT wynika, że jeżeli podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, osiągają poza tym dochody z innej działalności, od dochodów tych opłacają zaliczki według zasad określonych w art. 44 ww. ustawy, bez łączenia tych dochodów z dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej (por. Interpretacja indywidualna z 22 stycznia 2014 r., sygn. IPTPB1/415-664/13-5/KSU – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

 

„W przypadku jednoczesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej możliwe jest ustalanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, zaś przepisy ustawy nie zawierają w tym względzie żadnych ograniczeń.

Niemniej jednak dochód uzyskany z działów specjalnych produkcji rolnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i wykazaniu w składanym przez podatnika zeznaniu podatkowym. W tym przypadku, oprócz dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, należało w zeznaniu podatkowym dany rok wykazać również dochód z działów specjalnych produkcji rolnej (ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych).”

Dla niełączenia dochodów w mojej ocenie nie ma znaczenia również fakt posługiwania się tym samym numerem NIP na potrzeby podatku VAT.

Wniosek o interpretację indywidualną co do obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Pragnę jednak zauważyć, że nowy sposób obliczania podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej, jaki został wprowadzony w drodze Polskiego Ładu, funkcjonuje dopiero od roku. Z uwagi na już kilkukrotne zmiany w przepisach w tym zakresie niektóre kwestie mogą być nadal niejasne, lub nawet niedoprecyzowane.

W opisanym przypadku rekomenduję wystąpić z racji prowadzenia działalności gospodarczej o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne w opisanym przypadku. Zgodnie z art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Nadto interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zaznaczam, że „ZUS zgodnie z przepisem art. 83d ust. 1 u.s.u.s., jest zobowiązany do wydania indywidualnej decyzji interpretacyjnej w zakresie podstawy wymiaru składek. W zasadzie tylko okoliczności wymienione w art. 83d ust. 2 ustawy systemowej, zwalniają pozwanego od wydania spornej decyzji. Są to sytuacje, gdy elementy stanu faktycznego są już przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do istoty decyzją ZUS-u.” (wyrok SA w Poznaniu z dnia 3 października 2019 r., sygn. akt III AUa 1083/18).

Jednocześnie wskazuję, że taka interpretacja jest wiążąca wyłącznie w niezmienionym stanie faktycznym i prawnym: „Organ rentowy przy wydaniu interpretacji, powinien ocenić pogląd przedsiębiorcy, pod kątem prawidłowości zaprezentowanego przez niego stanowiska, w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego, zawarty we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Interpretacja, co należy podkreślić, jest wiążąca jedynie co do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.” (wyrok SA w Białymstoku z dnia 23 lipca 2020 r., sygn. akt III AUa 193/20).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »