Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rencista pracujący jako kierowca bez zgłoszenia do ZUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-03

Posiadam rentę inwalidzką z możliwością pracy, ale nie poinformowałem o tym mojego pracodawcy. Od 2 lat pracuję w firmie transportowej na 1/8 etatu, ale pracuję 12 godzin dziennie. Można to sprawdzić na postawie karty kierowcy i danych firmy. Jakie konsekwencje mi grożą ze strony ZUS oraz US albo również Inspekcji Transportu Drogowego? Jakie konsekwencje grożą mojemu pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjmuję, iż mimo renty stan Pańskiego zdrowia nie koliduje z wykonywaniem zawodu kierowcy.

Według polskiego Kodeksu drogowego kierować pojazdem może osoba, która osiągnęła wymagany prawem wiek i spełnia jeden z trzech warunków: ma umiejętności i dokument, który uprawnia ją do prowadzenia pojazdu, albo odbywa właśnie szkolenie nauki jazdy pod opieką instruktora, lub zdaje egzamin państwowy. Zgodnie z polskim prawem, ofiara wypadku albo osoba, u której choroba ograniczyła sprawność fizyczną, musi ponownie przejść badania lekarskie kwalifikujące do dalszej jazdy. To może grozić odebraniem prawa jazdy – o ile stan zdrowia wymaga albo badania, albo uniemożliwia wykonywanie zawodu.

Co do niezgłoszenia podjęcia pracy w ZUS – prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmniejszenie wysokości renty powoduje osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Może się więc okazać, że ZUS zażąda nienależnie pobranego świadczenia.

Rozumiem, że rozliczał się Pan w US z dochodów osiąganych i z renty, i ze stosunku pracy według otrzymanych PIT. Jeśli nie – powinien Pan złożyć natychmiast korektę deklaracji PIT z czynnym żalem.

Jeśli zaś osiąga Pan wyższe dochody niż wskazane w PIT albo osiąga ukryte dochody, powinien Pan zgłosić czynny żal w US i wskazać dochody, jakie osiągał z pracy na czarno.

Poza tym pracodawcy nic nie grozi w razie zatrudnienia rencisty, ale z tytułu zatrudnienia bez umowy, nieodprowadzania składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy – już owszem. Art 281 K.p. stanowi:

„Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,

3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,

4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo ukarać pracodawcę grzywną w wysokości do 5 tys. zł. – jako płatnika składek, który nie dopełnił swojego obowiązku, czyli nie zgłosił pracownika do odpowiednich ubezpieczeń bądź nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym terminie. Inspektor może także z tego tytułu zgłosić sprawę do sądu. Za niezgłoszenie wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy (lub podanie danych nieprawdziwych) grozi kara grzywny od 3 do 5 tys. zł.

US może w stosunku do pracodawcy wszcząć postępowanie karnoskarbowe lub wykroczeniowe i nałożyć karę grzywny za wykroczenie – w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a w razie przestępstwa – grzywnę w wysokości nawet 720 stawek dziennych, a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności do 3 lat.

Nic Panu nie grozi ze strony ITD, a na pewno nie z racji renty. Być może jednak z racji przekroczenia czasu pracy kierowcy może Pan ponieść konsekwencje.

Mianowicie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego wydawane na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.t.d.", są skutkiem wprowadzenia przez ustawodawcę odpowiedzialności administracyjnej podmiotów wykonujących transport drogowy. Ma ona charakter odpowiedzialności zobiektywizowanej. Właściwy organ jest zobowiązany nałożyć karę pieniężną w sytuacji ustalenia okoliczności związanych z przewozem drogowym uznanych przez ustawodawcę za nieprawidłowe i niedopuszczalne, niezależnie od tego kto prowadził pojazd, jeśli tylko osobą tą przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu działalności. Odpowiedzialność administracyjna związana z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego jest zależna od wystąpienia określonego skutku (od wystąpienia określonego naruszenia), przy czym organ nie ma obowiązku dowodzić związku przyczynowego między zachowaniem podmiotu odpowiedzialnego a powstałym skutkiem, ale to przewoźnik powinien udowodnić, przedstawiając odpowiednie dowody, że mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć zdarzenia lub okoliczności, z którym prawo wiąże naruszenie przepisów. Podstawowym warunkiem ukarania jest także, by określone naruszenie przypisane przewoźnikowi miało oparcie w konkretnym przepisie prawa (vide wyroki z dnia 15 października 2015 r., II GSK 2111/14, z dnia 11 marca 2015 r., II GSK 240/14, z dnia 21 stycznia 2015 r., II SA/Go 843/14, z dnia 25 lutego 2015 r., II SA/Go 17/15, z dnia 14 stycznia 2015 r., II SA/Rz 905/14, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl, powoływanej dalej w skrócie jako CBOSA).

Za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach grozi Panu jako kierowcy grzywna.

Jeśli nie ma Pan orzeczonej niepełnosprawności, a tylko częściową niezdolność do pracy – zasadniczo nie ma więcej zagrożeń poza wymienionymi powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu

Uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu

Od marca 2015 r. dostaję rentę po zmarłym mężu. Przed dwa tygodniami otrzymałam pismo z ZUS o dostarczenie zaświadczeń o moich zarobkach od marca do grudnia...

Renta i emerytura równocześnie

Renta i emerytura równocześnie

Mężczyzna urodzony w lipcu 1950 r. był zatrudniony przez 29 lat. Na początku swej pracy uległ wypadkowi przy pracy i z tego tytułu otrzymywał...

Renta rodzinna a dodatek dla sierot zupełnych

Czy pobierając rentę rodzinną po żonie, mogę starać się o dodatek dla sierot zupełnych? Oboje rodzice nie żyją, pobierali emerytury.

 

Przedłużenie renty tylko o rok

Lekarz orzecznik przyznał mojej żonie po raz drogi rentę na okres jednego roku z tytułu choroby zawodowej. Natomiast zakład medycyny pracy oraz lekarze,...

 

Szanse na uzyskanie renty chorobowej

Moja mama pracuje, ma 53 lata i właśnie zdiagnozowano u niej poważną wadę serca – stenozę aortalną. Lekarz prowadzący określił jej stan na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »