Czy zasiłek chorobowy nie wyklucza przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

Autor: Katarzyna Nosal

Wypowiedziałam umowę o pracę i mój stosunek pracy dzisiaj się rozwiązał. Od początku miesiąca jestem na zwolnieniu lekarskim, które najprawdopodobniej zostanie przedłużone jeszcze o miesiąc. Natomiast moje dziecko przed miesiącem otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności na okres dwóch lat. Czy pobierając zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia wypłacany przez ZUS, mogę starać się jednocześnie o świadczenie pielęgnacyjne z MOPR na niepełnosprawne dziecko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy zasiłek chorobowy nie wyklucza przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zobacz również: Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim a zasiłek pielęgnacyjny

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

1a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zobacz również: Zasiłek pielęgnacyjny po operacji

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w czasie zwolnienia chorobowego opiekuna

Jak wynika z powyższego, jedyną przesłanką uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego jest utrata lub rezygnacja z zatrudnienia. Pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie wymieniono wśród przesłanek negatywnych.

W ocenie realizacji przesłanki pozytywnej pomóc ma definicja zatrudnienia przyjęta przez ustawodawcę w „słowniczku” do cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy, jeśli mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej, oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skoro Pani umowa o pracę uległa rozwiązaniu, to spełnia Pani wymogi stawiane przez ustawę wobec osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne. Korzystanie z zasiłku chorobowego na podstawie przepisów o świadczeniach w wypadku choroby i macierzyństwa, które umożliwiają zakończenie pobierania zasiłku już po rozwiązaniu stosunku pracy, nie stanowi o kontynuacji zatrudnienia.

W mojej ocenie może Pani złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Przebywanie na zasiłku chorobowym może jedynie wzbudzić w organie wątpliwości, czy jest Pani w stanie sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną ze względu na swój stan zdrowia i może to być przedmiotem szczególnego badania.

I na zakończenie muszę zwrócić jeszcze Pani uwagę na orzeczenie, które pojawiło się w publikatorach, tj. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2011 r. ( sygn. akt I OSK 558/11, LexPolonica nr 2604721). Teza tego wyroku brzmi:

„Fakt, iż w art. 17 ust. 5 nie został wymieniony przypadek pobierania zasiłku chorobowego, jako negatywna przesłanka przyznania świadczenia z art. 17 ust. 1 nie ma w sprawie znaczenia. W przepisie tym wymienione zostały enumeratywnie przypadki, których zaistnienie spowoduje odmowę przyznania, nawet jeżeli spełnione zostaną przesłanki pozytywne do przyznania świadczenia”. Jednak z treści uzasadnienia wyroku wynika, że sytuacja w sprawie była nieco odmienna, niż w Pani przypadku: „Decyzją z dnia (...) sierpnia 2010 r. (znak (...)) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy R. z dnia (...) lipca 2010 r. (znak (...)) odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego L.P. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia. W podstawie prawnej decyzji Kolegium wskazało art. 138 § 1 pkt 1 kpa oraz art. 17 ust. 1 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.). Uzasadniając decyzję Kolegium stwierdziło, że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli osoba ta nie podejmuje pracy lub rezygnuje z niej w celu sprawowania opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, wymagającą stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości do samodzielnej egzystencji. Przy czym, brak aktywności zawodowej musi być spowodowany koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki. Skarżąca tego warunku nie spełniła, gdyż jej rezygnacja z zatrudnienia i niepodejmowanie pracy było konsekwencją pobierania zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji nie podejmowała ona zatrudnienia nie ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczoną niepełnosprawność, ale ze względu na stan własnego zdrowia. Jak podkreślało Kolegium, zasiłek chorobowy jest kontynuacją uprawnień pracowniczych. Jego celem jest doprowadzenie stanu zdrowia osoby do poziomu pozwalającego kontynuować lub podjąć pracę”.

W Pani przypadku można, w mojej ocenie, udowodnić, że brak kontynuacji zatrudnienia związany jest z podjęciem decyzji o opiece nad dzieckiem. Zwłaszcza że to Pani sama podjęła decyzję o wypowiedzeniu pracy. Według mnie, w Pani sytuacji warto starać się o świadczenie. Kwestię zasiłku chorobowego należy wyjaśnić pracownikom MOPS.

Zobacz również: Czy po lekkim udarze można dostać rentę?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »