Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2015-01-06 • Aktualizacja: 2021-02-27

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam zaległości w opłacaniu składek ZUS. Czy w związku z tym jestem osobą ubezpieczoną, czy nie? Problem powstał, gdy za kilkugodzinny pobyt w szpitalu otrzymałem fakturę, której nie opłaciłem i w związku z tym otrzymałem sądowy nakaz zapłaty. Czy jest to zgodne z literą prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Nakaz zapłaty za świadczenia medyczne udzielone osobie nie opłacającej składek

O tym, czy jest Pan osobą ubezpieczoną, nie przesądza jedynie formalne prowadzenie działalności gospodarczej i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, lecz faktyczne opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tylko wówczas ma Pan prawo oczekiwać udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej w placówkach medycznych bez konieczności odrębnego regulowania opłat za zrealizowane usługi, co dotyczy również hospitalizacji. Dlatego jeśli nie opłacił Pan składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za okres, w którym udzielono Panu świadczeń medycznych lub też nie okazał Pan dowodu jej opłacenia w szpitalu, to wystawienie faktury było zasadne, podobnie jak wystąpienie do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty wobec nieuregulowania należności.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm., zwanej dalej „ustawą”), do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym tj. obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń udzielanych bezpłatnie przysługuje m.in. osobom leczonym z powodu chorób psychicznych, alkoholizmu, narkomanii, chorób zakaźnych.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

W myśl przepisu art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Kiedy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony?

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu (za pośrednictwem ZUS) zgodnie z przepisami art. 74-76 ustawy oraz po opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie (art. 67 ust. 1 ustawy). Aktualna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 254,55 zł miesięcznie (art. 81 ust. 2 ustawy) i powinna być wpłacana do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dowodem ubezpieczenia, wystarczającym do udokumentowania u świadczeniodawcy podlegania temu ubezpieczeniu jest potwierdzenie uiszczenia przelewu lub dowód wpłaty składki za ostatni miesiąc.

Uprawnienie do otrzymania bezpłatnego ubezpieczenia medycznego

Jeśli nie posiada Pan żadnego innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, a w konsekwencji do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę), to brak okazania dowodu opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wyklucza uznanie uprawienia do otrzymania bezpłatnego świadczenia medycznego. Szpital żądał z pewnością od Pana takiego dokumentu, zanim wystawił fakturę.

Co jest dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń medycznych osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

Do czasu kiedy zostaną wydane karty ubezpieczenia zdrowotnego (w tym elektroniczne) dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest w istocie każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej – dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą będzie to druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (źródło: Vademecum 2012, Narodowy Fundusz Zdrowia, www.nfz.gov.pl). W praktyce w zupełności wystarczające jest przedłożenie dowodu opłacenia składki wraz z numerem PESEL i dowodem osobistym.

Zwracam uwagę, że opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej (art. 50 ust. 7 ustawy). Roszczenia świadczeniodawcy (zakładu opieki zdrowotnej) o zapłatę kosztów usługi medycznej ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 50 ust. 8 ustawy), czyli od kiedy upłynął termin płatności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »