Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2015-01-06

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam zaległości w opłacaniu składek ZUS. Czy w związku z tym jestem osobą ubezpieczoną, czy nie? Problem powstał, gdy za kilkugodzinny pobyt w szpitalu otrzymałem fakturę, której nie opłaciłem i w związku z tym otrzymałem sądowy nakaz zapłaty. Czy jest to zgodne z literą prawa?

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

O tym, czy jest Pan osobą ubezpieczoną, nie przesądza jedynie formalne prowadzenie działalności gospodarczej i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, lecz faktyczne opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tylko wówczas ma Pan prawo oczekiwać udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej w placówkach medycznych bez konieczności odrębnego regulowania opłat za zrealizowane usługi, co dotyczy również hospitalizacji. Dlatego jeśli nie opłacił Pan składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za okres, w którym udzielono Panu świadczeń medycznych lub też nie okazał Pan dowodu jej opłacenia w szpitalu, to wystawienie faktury było zasadne, podobnie jak wystąpienie do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty wobec nieuregulowania należności.

Zgodnie z treścią przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm., zwanej dalej „ustawą”), do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym tj. obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń udzielanych bezpłatnie przysługuje m.in. osobom leczonym z powodu chorób psychicznych, alkoholizmu, narkomanii, chorób zakaźnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W myśl przepisu art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu (za pośrednictwem ZUS) zgodnie z przepisami art. 74-76 ustawy oraz po opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie (art. 67 ust. 1 ustawy). Aktualna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 254,55 zł miesięcznie (art. 81 ust. 2 ustawy) i powinna być wpłacana do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dowodem ubezpieczenia, wystarczającym do udokumentowania u świadczeniodawcy podlegania temu ubezpieczeniu jest potwierdzenie uiszczenia przelewu lub dowód wpłaty składki za ostatni miesiąc.

Jeśli nie posiada Pan żadnego innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, a w konsekwencji do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę), to brak okazania dowodu opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wyklucza uznanie uprawienia do otrzymania bezpłatnego świadczenia medycznego. Szpital żądał z pewnością od Pana takiego dokumentu, zanim wystawił fakturę.

Do czasu kiedy zostaną wydane karty ubezpieczenia zdrowotnego (w tym elektroniczne) dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest w istocie każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej – dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą będzie to druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (źródło: Vademecum 2012, Narodowy Fundusz Zdrowia, www.nfz.gov.pl). W praktyce w zupełności wystarczające jest przedłożenie dowodu opłacenia składki wraz z numerem PESEL i dowodem osobistym.

Zwracam uwagę, że opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej (art. 50 ust. 7 ustawy). Roszczenia świadczeniodawcy (zakładu opieki zdrowotnej) o zapłatę kosztów usługi medycznej ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 50 ust. 8 ustawy), czyli od kiedy upłynął termin płatności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »