Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2015-01-06

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam zaległości w opłacaniu składek ZUS. Czy w związku z tym jestem osobą ubezpieczoną, czy nie? Problem powstał, gdy za kilkugodzinny pobyt w szpitalu otrzymałem fakturę, której nie opłaciłem i w związku z tym otrzymałem sądowy nakaz zapłaty. Czy jest to zgodne z literą prawa?

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

O tym, czy jest Pan osobą ubezpieczoną, nie przesądza jedynie formalne prowadzenie działalności gospodarczej i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, lecz faktyczne opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tylko wówczas ma Pan prawo oczekiwać udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej w placówkach medycznych bez konieczności odrębnego regulowania opłat za zrealizowane usługi, co dotyczy również hospitalizacji. Dlatego jeśli nie opłacił Pan składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za okres, w którym udzielono Panu świadczeń medycznych lub też nie okazał Pan dowodu jej opłacenia w szpitalu, to wystawienie faktury było zasadne, podobnie jak wystąpienie do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty wobec nieuregulowania należności.

Zgodnie z treścią przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm., zwanej dalej „ustawą”), do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym tj. obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń udzielanych bezpłatnie przysługuje m.in. osobom leczonym z powodu chorób psychicznych, alkoholizmu, narkomanii, chorób zakaźnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W myśl przepisu art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu (za pośrednictwem ZUS) zgodnie z przepisami art. 74-76 ustawy oraz po opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie (art. 67 ust. 1 ustawy). Aktualna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 254,55 zł miesięcznie (art. 81 ust. 2 ustawy) i powinna być wpłacana do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dowodem ubezpieczenia, wystarczającym do udokumentowania u świadczeniodawcy podlegania temu ubezpieczeniu jest potwierdzenie uiszczenia przelewu lub dowód wpłaty składki za ostatni miesiąc.

Jeśli nie posiada Pan żadnego innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, a w konsekwencji do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę), to brak okazania dowodu opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wyklucza uznanie uprawienia do otrzymania bezpłatnego świadczenia medycznego. Szpital żądał z pewnością od Pana takiego dokumentu, zanim wystawił fakturę.

Do czasu kiedy zostaną wydane karty ubezpieczenia zdrowotnego (w tym elektroniczne) dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest w istocie każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej – dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą będzie to druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (źródło: Vademecum 2012, Narodowy Fundusz Zdrowia, www.nfz.gov.pl). W praktyce w zupełności wystarczające jest przedłożenie dowodu opłacenia składki wraz z numerem PESEL i dowodem osobistym.

Zwracam uwagę, że opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej (art. 50 ust. 7 ustawy). Roszczenia świadczeniodawcy (zakładu opieki zdrowotnej) o zapłatę kosztów usługi medycznej ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 50 ust. 8 ustawy), czyli od kiedy upłynął termin płatności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie należności wobec ZUS-u

Kiedy ulegają przedawnieniu składki na ZUS z roku 2002?

ZUS żąda niezapłaconych składek od spadkobierców

Dziadek prowadził działalność gospodarczą od 1998 do 2012 r. Nie odprowadzał składek zdrowotnych, bo nie wiedział, że ma taki obowiązek, a ZUS się...

Nieopłacone składki ZUS

Byłem zatrudniony przez 3 lata przez firmę w której miałem pracę nakładczą i jednocześnie prowadziłem swoją firmę jednoosobową. W tym...

Umorzenie składek ZUS przedsiębiorcy

Dwa lata prowadziłam działalność gospodarczą. Nie wyszło, pozostały z tego zaległości w ZUS. Niestety obecnie nie pracuję, mąż również jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »