Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe składki KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-01-13

Posiadam gospodarstwo rolne i pracuję zawodowo, odprowadzam składki do ZUS. Moja żona również pracowała zawodowo i była ubezpieczona w ZUS. Obecnie została zwolniona z pracy. Natomiast w okresie swej pracy zawodowej korzystała z urlopu bezpłatnego, lecz umowa o pracę cały czas trwała. Urlop trwał 4 lata. Żona po zwolnieniu z pracy postanowiła ubezpieczyć się KRUS, dostarczyła więc świadectwa pracy do KRUS. Urzędnik stwierdził, że za okres pobytu żony na urlopie bezpłatnym należy opłacić zaległe składki KRUS wraz z odsetkami. Czy będąc na urlopie bezpłatnym, ale cały czas zatrudnioną na umowę, żona miała obowiązek ubezpieczenia się w KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W trakcie trwania stosunku pracy pracownik podlega pod ubezpieczenie społeczne ZUS, w trakcie urlopu bezpłatnego – już nie.

Stąd konieczność objęcia w tym okresie ubezpieczeniem społecznym rolników, ale tylko w niżej opisanych sytuacjach.

Zgodnie z art. 6. „Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, z w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia,

2) domowniku – rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

Można więc bronić się tym, że żona nie prowadziła gospodarstwa. Posiadanie a prowadzenie gospodarstwa to dwie różne definicje. Aczkolwiek ciężko udowodnić wstecz, że się nie prowadziło faktycznie gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 3a. 1. „Ubezpieczenie ustaje z końcem kwartału, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ubezpieczenie na wniosek ustaje także:

1) z końcem kwartału wskazanego w oświadczeniu ubezpieczonego, a jeżeli w oświadczeniu tym nie ma takiego wskazania – z końcem kwartału, w którym oświadczenie to zostało złożone Kasie, albo

2) z końcem kwartału poprzedzającego kwartał, w którym nastąpiło odstąpienie od ubezpieczenia w myśl art. 3 ust. 4.

3. Jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniających podleganie ubezpieczeniu z mocy ustawy następują okoliczności uzasadniające objęcie ubezpieczeniem na wniosek, ubezpieczenie istniejące z mocy ustawy ustaje z końcem kwartału, w którym ubezpieczonemu doręczono decyzję stwierdzającą ustanie ubezpieczenia z mocy ustawy.

4. Jeżeli złożony został wniosek o rentę lub emeryturę, obowiązek ubezpieczenia ustaje z końcem kwartału, w którym wydana została decyzja o przyznaniu świadczenia, jednak nie wcześniej niż z końcem kwartału, w którym ubezpieczony nabył to prawo”.

Jeśli przerwa byłaby krótsza, nie ustałoby ubezpieczenie rolnicze. Nie doszło też do przedawnienia.

Można natomiast złożyć wniosek o umorzenie całości lub części należności. Wniosek taki jest oczywiście uznaniowy, rozpatrywany przez Prezesa KRUS, ale warto spróbować. Można w ten sposób także rozłożyć należność na raty, jeśli decyzja w sprawie umorzenia będzie odmowna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki