Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe składki KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-01-13

Posiadam gospodarstwo rolne i pracuję zawodowo, odprowadzam składki do ZUS. Moja żona również pracowała zawodowo i była ubezpieczona w ZUS. Obecnie została zwolniona z pracy. Natomiast w okresie swej pracy zawodowej korzystała z urlopu bezpłatnego, lecz umowa o pracę cały czas trwała. Urlop trwał 4 lata. Żona po zwolnieniu z pracy postanowiła ubezpieczyć się KRUS, dostarczyła więc świadectwa pracy do KRUS. Urzędnik stwierdził, że za okres pobytu żony na urlopie bezpłatnym należy opłacić zaległe składki KRUS wraz z odsetkami. Czy będąc na urlopie bezpłatnym, ale cały czas zatrudnioną na umowę, żona miała obowiązek ubezpieczenia się w KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W trakcie trwania stosunku pracy pracownik podlega pod ubezpieczenie społeczne ZUS, w trakcie urlopu bezpłatnego – już nie.

Stąd konieczność objęcia w tym okresie ubezpieczeniem społecznym rolników, ale tylko w niżej opisanych sytuacjach.

Zgodnie z art. 6. „Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, z w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia,

2) domowniku – rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

Można więc bronić się tym, że żona nie prowadziła gospodarstwa. Posiadanie a prowadzenie gospodarstwa to dwie różne definicje. Aczkolwiek ciężko udowodnić wstecz, że się nie prowadziło faktycznie gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 3a. 1. „Ubezpieczenie ustaje z końcem kwartału, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ubezpieczenie na wniosek ustaje także:

1) z końcem kwartału wskazanego w oświadczeniu ubezpieczonego, a jeżeli w oświadczeniu tym nie ma takiego wskazania – z końcem kwartału, w którym oświadczenie to zostało złożone Kasie, albo

2) z końcem kwartału poprzedzającego kwartał, w którym nastąpiło odstąpienie od ubezpieczenia w myśl art. 3 ust. 4.

3. Jeżeli wraz z ustaniem okoliczności uzasadniających podleganie ubezpieczeniu z mocy ustawy następują okoliczności uzasadniające objęcie ubezpieczeniem na wniosek, ubezpieczenie istniejące z mocy ustawy ustaje z końcem kwartału, w którym ubezpieczonemu doręczono decyzję stwierdzającą ustanie ubezpieczenia z mocy ustawy.

4. Jeżeli złożony został wniosek o rentę lub emeryturę, obowiązek ubezpieczenia ustaje z końcem kwartału, w którym wydana została decyzja o przyznaniu świadczenia, jednak nie wcześniej niż z końcem kwartału, w którym ubezpieczony nabył to prawo”.

Jeśli przerwa byłaby krótsza, nie ustałoby ubezpieczenie rolnicze. Nie doszło też do przedawnienia.

Można natomiast złożyć wniosek o umorzenie całości lub części należności. Wniosek taki jest oczywiście uznaniowy, rozpatrywany przez Prezesa KRUS, ale warto spróbować. Można w ten sposób także rozłożyć należność na raty, jeśli decyzja w sprawie umorzenia będzie odmowna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przedawnienie należności wobec ZUS-u

Kiedy ulegają przedawnieniu składki na ZUS z roku 2002?

 

Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Brak ubezpieczenia zdrowotnego a pobyt w szpitalu

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam zaległości w opłacaniu składek ZUS. Czy w związku z tym jestem osobą ubezpieczoną, czy nie? Problem...

ZUS żąda niezapłaconych składek od spadkobierców

Dziadek prowadził działalność gospodarczą od 1998 do 2012 r. Nie odprowadzał składek zdrowotnych, bo nie wiedział, że ma taki obowiązek, a ZUS się...

 

Nie wyrejestrowałam działalność w gminie, co ze składkami ZUS?

W 2011 r. w ZUS wyrejestrowałam działalność gospodarczą jednoosobową na odpowiednim formularzu. Urząd skarbowy poinformowałam pismem o zawieszeniu...

 

Wezwanie do opłacenia zaległych składek

Dostałem z ZUS wezwanie do opłacenia zaległych składek za prowadzoną działalność w latach 2009–2010. Kwota  jest dość wysoka,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »