Wyjazd za granicę do pracy i pobieranie renty socjalnej

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Pobieram rentę socjalną wydana na stałe z powodu częściowej niezdolności do pracy. Wyjechałam za granicę do pracy, jestem tu niezłych parę lat, a wciąż pobieram to świadczenie, pomimo że pracuję tutaj. Żałuję, że nie zrezygnowałam z niej dawno temu. Teraz mam obawy, jakie mogą mnie spotkać konsekwencje. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyjazd za granicę do pracy i pobieranie renty socjalnej

Otrzymywanie renty socjalnej i jednoczesne uzyskiwanie przychodu

Otrzymywanie renty socjalnej i jednoczesne uzyskiwanie przychodu w wysokości przewyższającej wartości wskazane w ustawie o rencie socjalnej – przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, skutkuje jej zawieszeniem. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, uważa się zatrudnienie, służbę wojskową bądź służbę w organach o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie działalności pozarolniczej. Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Zobacz również: Czy na rencie można iść na zwolnienie lekarskie?

Zawieszenie prawa do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu innego niż wymieniony, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) lub osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zobacz również: Emerytura socjalna w Austrii

Praca za granicą i pobieranie w Polsce renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu również w razie osiągania przychodu za granicą z tytułów, takich jak:

  • działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
  • kwoty pobranych zasiłków,
  • określonego w ustawie o PIT.

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Osoba pobierająca rentę obowiązana jest niezwłocznie powiadomić organ ją wypłacający o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty.

Niezależnie od tego, każdy rencista, który osiągał lub wie, że będzie osiągał przychód z tytułu wykonywania pracy, która objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ma obowiązek powiadomić organ rentowy (ZUS) o wysokości przychodu uzyskanego z tytułu tej pracy.  Na takiej osobie ciąży również obowiązek corocznego przedkładania w ZUS-ie (do końca lutego) zaświadczenia o wysokości przychodu za ubiegły rok.

Nienależnie pobrane świadczenia z ZUS i obowiązek ich zwrotu

Zgodnie z art. 138 ustawy emerytalnej osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

Zgodnie z powyższą regulacją nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła organ rentowy o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane (kwoty nienależnie pobranych świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczenia)  Brak informacji w sytuacji osiągania przychodu skutkuje skierowaniem przez ZUS wezwania do zwrotu świadczeń za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania tej decyzji.

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach ZUS może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zobacz również: Renta chorobowa a działalność gospodarcza

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »