Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o becikowe a zaświadczenie o dochodach z zagranicy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-19

Czy składając w urzędzie gminy wniosek o becikowe na 1000 zł, jestem zobowiązany przedstawić moje dochody z zagranicy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tę kwestię regulują:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Składając wniosek w 2016 r.*, należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, akty urodzenia wszystkich dzieci oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2014 każdego pełnoletniego członka rodziny. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia, ale za podanie nieprawdziwych danych grozi odpowiedzialność karna.

W zależności od sytuacji – zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych, w przypadku obciążenia alimentacyjnego – wyrok sądu, w przypadku nieotrzymywania alimentów – zaświadczenie od komornika.

Jeśli wystąpiłaby sytuacja, w której zmienił się dochód – został utracony lub uzyskany w porównaniu do 2014 r. – także dowody na potwierdzenie tego faktu.

Z uwagi na to, że ustawa nie rozróżnia dochodów uzyskanych w Polsce lub za granicą, oczywiście należy dołączyć wszystkie dochody. Także te z zagranicy.

Próg dochodowy to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto – po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, minus podatek należny.

* Zapytanie z listopada 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki