Opłaty za pobyt siostry DPS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam niepełnosprawną umysłowo siostrę, która niedawno została umieszczona w DPS-ie. Mamy tylko mamę. Mieszkam za granicą, jestem samotną matką. Czy przy niskich dochodach będę musiała ponosić opłaty za pobyt siostry w DPS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłaty za pobyt siostry DPS

Obowiązek ponoszenia opłat za DPS

Oczywiście, jest możliwość, iż organ skieruje w stosunku do Pani postępowanie w przedmiocie wnoszenia opłat z tytułu przebywania siostry w DPS-ie, ale jest Pani do tego upoważniona w dalszej kolejności – za rodzicami uprawnionego oraz dziećmi. Rodzeństwo nie zostało bowiem wskazane wprost jako obowiązani do pokrycia kosztów, jednak czasami zdarza się, iż organ kieruje do nich wniosek z tego tytułu. Z doświadczenia także wiem, że jeżeli zamieszkuje Pani poza granicami kraju, organ przeważnie odpuszcza dochodzenie należności od takich osób – chociaż praktyka może być w tym przedmiocie różna.

Zakres opłat reguluje art. 61 ustawy o pomocy społecznej:

„1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność”.

Zobacz również: Umowa dożywocia a oddanie do domu opieki

Siostra osoby przebywającej w DPS-ie

Jak Pani widzi, jest Pani obowiązana do zapłaty w pierwszej kolejności, na równi z mamą. W pierwszej kolejności powołani do opłat są bowiem małżonek, rodzice oraz dzieci. Jeżeli siostra posiada z wyżej wskazanych tylko mamę, organ może skierować się do Pani jako rodzeństwa – chociaż praktyka jest w tej kwestii różna, albowiem nie została Pani jako rodzeństwo wskazana wprost.

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Z uwagi na powyższe w przypadku ,kiedy dochody mieszkańca domu są niewystarczające do pokrycia w pełni opłat, organ administracyjny uruchamia procedurę ściągnięcia tych środków od rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić dodatkowych kosztów, całość spada na gminę, co jednak nie uwalnia rodziny od tego obowiązku, albowiem gmina może w każdej chwili dochodzić zwrotu płatności.

Zobacz również: Jak nie płacić za dom pomocy społecznej?

Zwolnienie z opłat za DPS

Oprócz kryterium dochodowego – co ważne jest dla Pani – ustawa przewiduje możliwość zwolnienia danej osoby z opłaty nawet po przekroczeniu owego limitu kwotowego, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione podstawy.

Zgodnie z art. 66 ustawy o pomocy społecznej „rada gminy może określić, w drodze uchwały, dla osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu”. Jak Pani widzi, można ubiegać się o zwolnienie z takich opłat.

Zwolnienie z ponoszenia opłat ma charakter fakultatywny, a w przypadku braku uzasadnionego zwolnienie, gminie przysługuje roszczenie zwrotne. Istnieją jednak dwie okoliczności, na skutek można uchylić się od wnoszenia takiej opłaty. Pierwsza została wskazana w art. 61 ustawy i jest coraz bardziej powszechna – mieszkaniec przekazuje posiadaną nieruchomość na cele gminne i na skutek tego, jego pobyt w DPS-ie jest finansowany z funduszu gminy.

Zgodnie natomiast z treścią art. 64 ustawy:

„Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko”.

Jak wynika z powyższego, wyliczenie, z uwagi na zwrot „w szczególności” jest katalogiem otwartym, dlatego można powoływać się także na inne okoliczności.

Potwierdza do wyrok NSA z dnia 23.10.2018: „Użyty w art. 64 ustawy o pomocy społecznej zwrot »w szczególności« oznacza, że określona w tym przepisie lista przesłanek uzasadniających zwolnienie z ponoszenia ustalonej opłaty jest listą przykładową. W związku z tym również inne usprawiedliwione okoliczności mogą spowodować uwzględnienie wniosku o zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty”.

Z uwagi na powyższe, wskazuję, iż w przypadku niemożności pokrycia reszty kosztów przez rodzinę opłaty ponosi gmina. Można jednak ubiegać się od zwolnienia z części a nawet z całości takich opłat, wnosząc odpowiedni wniosek.

Obecnie w mojej ocenie nie powinna się Pani zbytnio martwić, bowiem w pierwszej kolejności do opłat powołana jest mama jako rodzic. Pomocniczo organ może ubiegać się o opłaty od Pani – chociaż jest to wątpliwe. Powyższe potwierdza też to, iż zamieszkuje Pani poza granicami kraju, a w takim przypadku organ często nie uruchamia procedury wyjaśniającej z uwagi na trudności logistyczne.

Zobacz również: Czy MOPS może sprawdzić moje dochody?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »