Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-24

Pracuję w szkole, jestem nauczycielem. Kilka lat temu nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury na którą chciałabym przejść od lutego tego roku. Dwa miesiące temu miałam operację i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, które potrwa jeszcze miesiąc. Czy mogę przejść na emeryturę w tym terminie, czy mogę przejść bezpośrednio ze zwolnienia, czy muszę wrócić do pracy, aby złożyć wniosek o emeryturę, a może wniosek mogę złożyć będąc na zwolnieniu lekarskim? Przyznam, że chciałabym otrzymać odprawę emerytalną. Jakie mam do niej szanse w mojej obecnej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pani problemu chciałabym zauważyć, że zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

W razie zbiegu prawa do odprawy wymienionej wyżej, przysługuje jedna odprawa – korzystniejsza.

Zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Zgodnie z art. 23 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu między innymi na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron.

Z kolei rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Jednakże, gdy nauczyciel nabył prawo do emerytury bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 1 ww. ustawy, Sąd Najwyższy orzekł, iż w takiej sytuacji rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela może nastąpić w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2001 r., II UKN 525/00, OSNAPiUS 2003, nr 12, poz. 298).

Oznacza to, że jeśli spełni Pani wszelkie warunki niezbędne do przejścia na emeryturę – w tym rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy, to odprawa będzie się Pani należała bez względu na to, czy tuż przed zakończeniem stosunku pracy przebywała Pani na zwolnieniu lekarskim, czy też nie.

Nie ma też przeciwwskazań, aby złożyła Pani wniosek o emeryturę w czasie zwolnienia lekarskiego. Proszę jednak pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy jest niezbędnym warunkiem otrzymania emerytury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przegrana sprawa z ZUS-em o emeryturę w sądzie apelacyjnym – co robić?

Mój tata kilka miesięcy temu skończył 60 lat, ma przepracowane 35 lat, w tym 16 w warunkach szczególnych. ZUS odmówił mu przyznania emerytury. Tata...

 

Emerytura wojskowa a emigracja na stałe

Chciałbym wyjaśnić kwestię mojej wojskowej emerytury. Otóż po przepracowaniu ponad 15 lat w wojsku przeszedłem na emeryturę, którą pobieram od roku...

 

Przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową

Czy należy się przeliczenie emerytury z nową kwotą bazową po 30 miesiącach pracy po przejściu na emeryturę? W roku 2005 poprosiłam...

 

Przeliczanie emerytury nauczycielskiej

Od 1977 r. pracowałem w szkole, w 2007 r. przeszedłem na emeryturę nauczycielską. W tym czasie pracowałem na część etatu przez prawie 3 lata....

 

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Przeliczenie odwieszonej emerytury

Cztery lata temu, po ukończeniu 60 lat wystąpiłem z wnioskiem do ZUS o przyznanie mi wcześniejszej emerytury. Otrzymałem decyzję o wysokości...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »