Emerytura po ojcu dla niezdolnych do pracy dzieci

Autor: Wioletta Dyl

Mam dwie córki – bliźniaczki. Są całkowicie niezdolne do pracy od czasu wypadku w szkole i otrzymują rentę socjalną. Moja emerytura jest dość wysoka. Czy będą miały do niej prawo po mojej śmierci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura po ojcu dla niezdolnych do pracy dzieci

Ogólne zasady dotyczące ubiegania się o rentę rodzinną

Pozwolę sobie na początek przypomnieć zasady ogólne dotyczące ubiegania się o rentę rodzinną.

Aktem prawnym regulującym problematykę renty rodzinnej jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasadniczą funkcją renty rodzinnej jest dostarczenie członkom rodziny zmarłego (pracownika, rencisty, emeryta) środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Stanowi ona rekompensatę dochodu utraconego wskutek śmierci osoby bliskiej.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Renta należy się też po pracowniku, który co najmniej 5 lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne.

Zobacz również: Renta socjalna a renta rodzinna

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną?

Ustawa dokładnie określa, jakie osoby mogą się o taką rentę ubiegać. Do tych osób należą:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  • małżonek (wdowa i wdowiec);
  • rodzice.

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  • do ukończenia 16 lat;
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w powyższych okresach.

 Renta socjalna przed ukończeniem 18 roku życia

Ponieważ nadmienił Pan, że córki otrzymują rentę socjalną, w tym miejscu należy się przyjrzeć, w jakich warunkach mogłyby one rentę rodzinną po Panu otrzymać. Kwestię renty socjalnej reguluje ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rentach socjalnych, zgodnie z którą prawo „do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub na studiach (przed 25 urodzinami), albo w trakcie studiów dokktoranckich lub aspirantury”.

A zatem renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom, których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem nauki i w związku z tym nie miały one możliwości uzyskania okresów składkowych i nieskładkowych niezbędnych do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie wolno przy tym zapominać, że renta socjalna nie jest świadczeniem wynikającym z ubezpieczeń społecznych. Przyznawana jest tylko osobom, które stały się niezdolne do pracy przed rozpoczęciem kariery zawodowej i nie zdążyły się jeszcze ubezpieczyć.

Z powyższego wynika, że gdyby niezdolność do pracy Pana córek powstała po 25. roku życia, nie otrzymałyby renty socjalnej, a więc lekarz orzecznik odmówiłby jej przyznania.

Zobacz również: Kiedy dziecko nie dostanie renty po ojcu?

Czy niepełnosprawne córki po śmierci ojca otrzymają rentę rodzinną?

Skoro jednak ją przyznał, oznacza to, że wypełniają one warunki nie tylko do otrzymania renty socjalnej, ale w przypadku śmierci osoby bliskiej ( tutaj ojca) spełniają również warunki do wystąpienia o rentę rodzinną. Wobec tego uważam, że Pana córki będą miały podstawy, aby wystąpić o rentę rodzinną, wskazując jednak na fakt przyznania im renty socjalnej. W przypadku córek otrzymanie renty rodzinnej po ojcu jest dla nich na pewno bardziej opłacalne.

Ponadto proszę pamiętać, że w przypadku córek, gdzie następuje zbieg uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej, kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Posiadanie uprawnień do renty rodzinnej osoby pobierającej rentę socjalną

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto należy pamiętać, że jako osoby pobierająca rentę socjalna córki będą zobowiązane powiadomić jednostkę organizacyjną Zakładu przyjmującą wniosek bądź wypłacającą rentę socjalną o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej oraz organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę rodzinną o posiadaniu uprawnień do renty socjalnej. Wiąże się z tym także konieczność złożenia stosownego wniosku do ZUS-u przez Pana córki.

Zobacz również: Odmowa renty rodzinnej co dalej?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »