Czy praca w przedszkolu jest pracą w szczególnych warunkach?

Autor: Marta Handzlik

Czy praca w przedszkolu na czas określony w pełnym wymiarze godzin, w ramach płatnej praktyki dyplomowej zaliczana jest do pracy w szczególnych warunkach? ZUS kwestionuje ten okres pracy jako pracy w szczególnych warunkach i nie wlicza go do nauczycielskiego stażu pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy praca w przedszkolu jest pracą w szczególnych warunkach?

Czy praca nauczycielska jest traktowana jako praca w szczególnym charakterze?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że od 2009 r. praca nauczycielska nie jest już traktowana jako praca w szczególnym charakterze. Jednak pewne wyjątki wynikają z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. ustawy jako prace w szczególnym charakterze wymienione są prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

– młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

– młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

– ośrodkach szkolno-wychowawczych,

– schroniskach dla nieletnich oraz

– w zakładach poprawczych, zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dodatek za trudne warunki pracy nauczyciela

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

1) praktycznej nauki zawodu szkół górniczych – zajęć praktycznych pod ziemią;

2) praktycznej nauki zawodu szkół leśnych – zajęć w lesie;

3) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych – zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa;

4) praktycznej nauki zawodu szkół medycznych – zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach;

5) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

6) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy;

7) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;

8) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

9) zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych;

10) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;

11) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego;

12) zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym;

13) zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

14) zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

15) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach);

16) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

17) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

18) badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;

19) badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.

Praca, o której mowa w pytaniu nie jest pracą uprawniającą do dodatku za trudne warunki pracy nauczyciela. Nawet jednak, gdyby nauczyciel taki dodatek otrzymywał, to według przepisów emerytalnych praca nauczyciela nie jest pracą w warunkach szczególnych. Katalog placówek, w których pracę można uznać za pracę w warunkach szczególnych jest bardzo ograniczony i ZUS ma w tym przypadku rację nie uznając pracy, o której mowa w pytaniu za pracę w warunkach szczególnych.

Zobacz również: Emerytura z rekompensatą dla nauczycieli

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Zarządzanie dużą grupą dzieci: Praca z grupą 20-30 młodych dzieci wymaga nieustannej uwagi, cierpliwości i zdolności do zarządzania różnymi temperamentami i potrzebami. Nauczyciel przedszkola musi jednocześnie zajmować się edukacją, opieką oraz zapewnieniem bezpieczeństwa, co jest wyjątkowo wymagające i stresujące. Przykładowo, gdy grupa dzieci wychodzi na plac zabaw, nauczyciel musi nie tylko dbać o ich bezpieczeństwo fizyczne, ale również rozwiązywać konflikty, motywować do aktywności i dbać o ich rozwój społeczny.

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: W przedszkolach coraz częściej znajdują się dzieci z różnorodnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, trudnościami w uczeniu się czy zaburzeniami emocjonalnymi. Nauczyciele muszą indywidualizować metody pracy, często bez dodatkowego wsparcia specjalistycznego, co jest zadaniem zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie obciążającym. Praca z dzieckiem autystycznym, które wymaga szczególnej uwagi i indywidualnego podejścia, jest przykładem takich wyzwań.

 

Presja emocjonalna i wypalenie zawodowe: Nauczyciele przedszkoli często mierzą się z dużym obciążeniem emocjonalnym, wynikającym z konieczności ciągłego wsparcia emocjonalnego dzieci, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami rodzinnymi uczniów, a także z presją ze strony rodziców i systemu edukacyjnego. Przykładem może być sytuacja, w której nauczyciel musi pomóc dziecku poradzić sobie z traumą związaną z rozwodem rodziców, co wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale również dużego zaangażowania emocjonalnego.

Podsumowanie

 

Praca w przedszkolu, choć nie jest formalnie uznawana za pracę w szczególnych warunkach, stawia przed nauczycielami wyjątkowe wyzwania, zarówno emocjonalne, jak i fizyczne. Przykłady z życia wzięte, takie jak zarządzanie dużą grupą dzieci, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ciągła presja emocjonalna, ukazują trudności i obciążenia, z którymi mierzą się nauczyciele przedszkoli. Te aspekty podkreślają potrzebę dyskusji na temat uznania pracy nauczycielskiej w przedszkolach za pracę w szczególnych warunkach, co mogłoby przyczynić się do lepszego zrozumienia i docenienia specyfiki tego zawodu.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zrozumieniu i obronie Twoich praw jako nauczyciel przedszkola? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, aby efektywnie stawić czoła wyzwaniom zawodowym i uzyskać należne Ci wsparcie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »