Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy po rencie chorobowej mogę przejść na świadczenie przedemerytalne?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-28

Dzień dobry, mój wiek to prawie 58 lat, w lipcu 2019 roku nabędę prawa emerytalne. Obecnie choruję od grudnia 2013 r. (najpierw 182 dni zwolnienia lekarskiego, następnie rok świadczenie rehabilitacyjne i obecnie otrzymałam na rok). Czy po utracie uprawnienia do renty, mając 38-letni staż pracy, mogę ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie regulacji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2004 r. Nr 120, poz. 1252) świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełniła łącznie następujące warunki:

  • zarejestrowała się we właściwym (ze względu na miejsce stałego lub czasowego zameldowania) powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • rentę pobierała nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i – do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta i 60 lat mężczyzna,
  • osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

O ustaniu renty w rozumieniu powyższych przepisów można mówić w sytuacji, gdy upłynął okres, na jaki świadczenie zostało przyznane, a rencista nie ubiegał się o to świadczenie na czas dalszy, lub gdy w orzeczeniu lekarza rzecznika ZUS rencista został uznany za zdolnego do pracy.

Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego jest uzależnione nadto od spełnienia przesłanek określonych w art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego zostało uzależnione od szeregu warunków, m.in. osiągnięcia określonego wieku, posiadania wymaganego stażu zawodowego, okresu zatrudnienia u ostatniego pracodawcy lub okresu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, czy też okresu pobierania renty, jak również od sposobu zakończenia: zatrudnienia lub działalności gospodarczej, czy też przyczyny utraty prawa do renty. Szczegółowe kryteria określono w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2004 r. Nr 120, poz. 1252) odrębnie dla poszczególnych kategorii osób – pracowników, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rencistów. Niektóre z wymagań są tożsame dla wszystkich – na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych do wymagań takich zalicza się:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu przepisów (art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 99 poz. 1001; dalej jako – ustawa o promocji zatrudnienia) – również w dacie złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne;
  • posiadania stosownego „okresu wyczekiwania” na świadczenie przedemerytalne.

Nadto, wymagane jest, aby osoba taka:

  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia albo też zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz
  • w sytuacjach, gdy w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, lub wykonywała inną pracę zarobkową określoną w ustawie o promocji zatrudnienia, a zatrudnienie to lub praca zakończyły się po upływie 6-miesiecznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych – złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 14 dni od ustania takiego zatrudnienia.

Za osobę bezrobotną dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego uważa się osobę, która odpowiada wymaganiom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego wymaga zatem m.in. zarejestrowania we właściwym dla miejsca zameldowania – stałego lub czasowego – powiatowym urzędzie pracy. „Okresem wyczekiwania” niezbędnym do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego jest zaś co najmniej 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, przewidzianego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.

W każdym przypadku staż zawodowy oznacza okres uprawniający do emerytury, tj. okresy składkowe i nieskładkowe oraz uzupełniające, wymienione w art. 6–7 i art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń, ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 oraz art. 10–11 (art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych).

Nie pobierała Pani renty przez 5 lat. Nie spełnia Pani tego warunku.

Nie wiem, z jakiego powodu rozwiązano z Panią stosunek pracy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2004 r. Nr 120, poz.1252) „prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 85; dalej jako - ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych), u którego była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna, w tym przypadku warunkiem prawa do świadczenia jest posiadanie nadto – w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat - okresu uprawniającego do emerytury”. Na gruncie art. 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, niewypłacalność pracodawcy to sytuacja, w której na podstawie prawa upadłościowego: ogłoszono jego upadłość lub odrzucono wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu niezłożenia przez wierzyciela zaliczki na koszty postępowania upadłościowego, oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 99, poz. 1001), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat mężczyzna, jeżeli posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat – kobieta, a 35 lat – mężczyzna.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, świadczenie to przysługuje również osobie, która do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, u którego była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Przy zaistnieniu powyższych przesłanek prawo do świadczenia przedemerytalnego ma również osoba pozostająca w stosunku służbowym (art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych).

Ponadto jeszcze w jednym przypadku prawo do świadczenia przedemerytalnego ma były pracownik. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo to przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jeśli spełnia Pani warunki określone w którymś z powołanych przepisów, po wypełnieniu przesłanek z art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, ma Pani prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie świadczenia przedemerytalnego

Otrzymałam decyzję odmowną w sprawie świadczenia przedemerytalnego. Czy mogę się od niej odwołać? Nie spełniam warunku ukończenia 55 lat...

 

Prawo do uzyskania świadczenia kompensacyjnego

Jestem nauczycielką mianowaną. Mam 57 lat. Po studiach miałam roczną przerwę. Od 1985 roku do dziś pracuję w szkole podstawowej. W 1994 roku byłam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »