Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-11-29 • Aktualizacja: 2021-02-27

Do czerwca 2021 r. mam przyznane przez ZUS świadczenie przedemerytalne. W czerwcu br.* osiągnę wiek emerytalny 65 lat. Wniosek o emeryturę zamierzam złożyć z końcem lipca. Do którego dnia zostanie wypłacone świadczenie przedemerytalne, a od którego dnia emerytura? Czy ma znaczenie dzień złożenia wniosku o emeryturę, gdy jest się na świadczeniu przedemerytalnym? Czy na świadczeniu przedemerytalnym należy się tzw. trzynasta emerytura?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Przepisy ustawy o świadczeniach przedemerytalnych oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Odpowiadając na Pana pytanie, należy odwołać się do przepisów ustawy o świadczeniach przedemerytalnych oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych – prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:

1) na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;

2) w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach;

3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

4) z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;

5) wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustaje również w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach. Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego powoduje nie tylko ustalenie prawa do emerytury. Datą ustania prawa do świadczenia przedemerytalnego w związku z ustaleniem prawa do emerytury jest dzień poprzedzający dzień nabycia prawa do emerytury.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę. Na mocy art. 116 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Art. 116 [Wszczęcie postępowania; wniosek]

„1. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.”

Postępowanie ZUS o przyznanie emerytury

ZUS zobowiązany jest do wszczęcia z urzędu postępowania o przyznanie emerytury. Postępowanie o przyznanie emerytury powinno być wszczęte w terminie dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym uprawniony osiągnie wiek emerytalny. Jak orzekł w wyroku z dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, III AUa 214/16:

„Organ rentowy obowiązany jest wszcząć postępowanie z urzędu najwcześniej w dacie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, następnie wydać decyzję i wypłacić emeryturę zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1383), bez oczekiwania na ewentualny wniosek uprawnionego. Za działanie organu rentowego, który uchybił swojemu obowiązkowi wszczęcia postępowania z urzędu i wydania decyzji z urzędu, przez co doprowadził do zaniechania terminowego oraz prawidłowego wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności celem ustalenia prawa i wysokości świadczenia emerytalnego, niewątpliwie odpowiada wyłącznie organ rentowy.”

Należy jeszcze przytoczyć zapis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (1 października 2017 r.) mają ustalone prawo do:

„1) świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 11,

2) emerytury pomostowej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 13,

3) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 14,

4) renty z tytułu niezdolności do pracy, na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, przyznanej na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku, a które nie mają ustalonego prawa do emerytury

o zachowaniu prawa do świadczenia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że prawo do tych świadczeń ustanie przed tym dniem, oraz o obowiązujących od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy warunkach nabywania prawa do emerytury i możliwości zgłoszenia wniosku o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.”

Obniżenie wieku emerytalnego w czasie trwania świadczenia przedemerytalnego

Wobec powyższego w opisanym przypadku istotne jest, czy w dniu wejścia w życie ustawy (1 października 2017 r.) obniżającej wiek emerytalny miał Pan ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego. Jeżeli tak, to zachowuje Pan prawo do świadczenia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że prawo do tych świadczeń ustanie przed tym dniem, oraz o obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy warunkach nabywania prawa do emerytury i możliwości zgłoszenia wniosku o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeżeli nie, to w Pana przypadku prawo do świadczenia przedemerytalnego ustanie z dniem osiągnięcia przez Pana wieku 65 lat. Jednakże, aby ZUS mógł przyznać prawo do emerytury w związku z osiągnięciem tego wieku, powinien Pan w tej sprawie zgłosić stosowny wniosek, którego formularz – celem wypełnienia i podpisania – zostanie przesłany Panu przez organ rentowy.

Poza wnioskiem o emeryturę trzeba dostarczyć informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych.

Niestety, nie odpowiem Panu, czy trzynasta emerytura dotyczy również osób pobierających świadczenia przedemerytalne, ponieważ projekt ustawy jeszcze się nie ukazał.

* Opis sprawy z marca 2019 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »