Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Do czerwca mam przyznane przez ZUS świadczenie przedemerytalne. W czerwcu br. osiągnę wiek emerytalny 65 lat. Wniosek o emeryturę zamierzam złożyć z końcem lipca. Do którego dnia zostanie wypłacone świadczenie przedemerytalne, a od którego dnia emerytura? Czy ma znaczenie dzień złożenia wniosku o emeryturę, gdy jest się na świadczeniu przedemerytalnym? Czy na świadczeniu przedemerytalnym należy się tzw. trzynasta emerytura?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

Przepisy ustawy o świadczeniach przedemerytalnych oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Odpowiadając na Pana pytanie, należy odwołać się do przepisów ustawy o świadczeniach przedemerytalnych oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych – prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:

1) na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;

2) w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej „organem rentowym”, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach;

3) z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;

4) z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe;

5) wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Zobacz również: Wypłata emerytury od dnia złożenia wniosku

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy ustaje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustaje również w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach. Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego powoduje nie tylko ustalenie prawa do emerytury. Datą ustania prawa do świadczenia przedemerytalnego w związku z ustaleniem prawa do emerytury jest dzień poprzedzający dzień nabycia prawa do emerytury.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę. Na mocy art. 116 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Art. 116 [Wszczęcie postępowania; wniosek]

„1. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

1a. Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.”

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Postępowanie ZUS o przyznanie emerytury

ZUS zobowiązany jest do wszczęcia z urzędu postępowania o przyznanie emerytury. Postępowanie o przyznanie emerytury powinno być wszczęte w terminie dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym uprawniony osiągnie wiek emerytalny. Jak orzekł w wyroku z dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, III AUa 214/16:

„Organ rentowy obowiązany jest wszcząć postępowanie z urzędu najwcześniej w dacie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, następnie wydać decyzję i wypłacić emeryturę zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1383), bez oczekiwania na ewentualny wniosek uprawnionego. Za działanie organu rentowego, który uchybił swojemu obowiązkowi wszczęcia postępowania z urzędu i wydania decyzji z urzędu, przez co doprowadził do zaniechania terminowego oraz prawidłowego wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności celem ustalenia prawa i wysokości świadczenia emerytalnego, niewątpliwie odpowiada wyłącznie organ rentowy.”

Należy jeszcze przytoczyć zapis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (1 października 2017 r.) mają ustalone prawo do:

„1) świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 11,

2) emerytury pomostowej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 13,

3) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 14,

4) renty z tytułu niezdolności do pracy, na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, przyznanej na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku, a które nie mają ustalonego prawa do emerytury

–o zachowaniu prawa do świadczenia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że prawo do tych świadczeń ustanie przed tym dniem, oraz o obowiązujących od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy warunkach nabywania prawa do emerytury i możliwości zgłoszenia wniosku o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.”

Zobacz również: Warunki szkodliwe a emerytura

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Obniżenie wieku emerytalnego w czasie trwania świadczenia przedemerytalnego

Wobec powyższego w opisanym przypadku istotne jest, czy w dniu wejścia w życie ustawy (1 października 2017 r.) obniżającej wiek emerytalny miał Pan ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego. Jeżeli tak, to zachowuje Pan prawo do świadczenia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego określonego dla danej osoby zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że prawo do tych świadczeń ustanie przed tym dniem, oraz o obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy warunkach nabywania prawa do emerytury i możliwości zgłoszenia wniosku o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeżeli nie, to w Pana przypadku prawo do świadczenia przedemerytalnego ustanie z dniem osiągnięcia przez Pana wieku 65 lat. Jednakże, aby ZUS mógł przyznać prawo do emerytury w związku z osiągnięciem tego wieku, powinien Pan w tej sprawie zgłosić stosowny wniosek, którego formularz – celem wypełnienia i podpisania – zostanie przesłany Panu przez organ rentowy.

Poza wnioskiem o emeryturę trzeba dostarczyć informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych.

Niestety, nie odpowiem Panu, czy trzynasta emerytura dotyczy również osób pobierających świadczenia przedemerytalne, ponieważ projekt ustawy jeszcze się nie ukazał.

Przykłady

Przykład Anny, nauczycielki

Anna, długoletnia nauczycielka matematyki, zbliżała się do wieku emerytalnego po 40 latach pracy w szkole podstawowej. Zdecydowała się na przejście na świadczenie przedemerytalne, aby móc poświęcić więcej czasu swoim wnukom i pasji, jaką jest malowanie. Kiedy osiągnęła wiek 60 lat, złożyła wniosek o emeryturę. Dzięki wcześniejszemu zgłoszeniu, ZUS bezproblemowo przekształcił jej świadczenie przedemerytalne w emeryturę, co pozwoliło Annie na bezstresowe cieszenie się nowym etapem życia.

 

Przykład Jacka, górnika

Jacek, górnik z 35-letnim stażem pracy w kopalni, skorzystał ze świadczenia przedemerytalnego z uwagi na trudne warunki pracy, jakie towarzyszyły mu przez większość zawodowej kariery. Gdy zbliżył się wiek emerytalny 65 lat, Jacek złożył wniosek o emeryturę. Miał obawy, czy przejście z jednego świadczenia na drugie odbędzie się płynnie. Na szczęście, dzięki wcześniejszemu przygotowaniu i konsultacjom z doradcą ZUS, proces przebiegł szybko i Jacek bez przeszkód przeszedł na emeryturę, planując podróż dookoła świata.

 

Przykład Ewy, przedsiębiorczyni

Ewa, która przez ostatnie 30 lat prowadziła własną działalność gospodarczą, zdecydowała się na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej i skorzystanie ze świadczenia przedemerytalnego. Pomimo początkowych wątpliwości, jak zorganizować ten proces będąc samozatrudnioną, znalazła odpowiednie wsparcie w lokalnym oddziale ZUS. Kiedy nadszedł czas, złożyła wniosek o emeryturę, który został szybko rozpatrzony. Ewa teraz cieszy się wolnością i spokojem, realizując swoje marzenie o otwarciu małej kawiarni w swojej rodzinnej miejscowości.

Podsumowanie

Przejście z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę jest znaczącym etapem w życiu zawodowym, który wymaga starannego przygotowania i zrozumienia przepisów. Artykuł ten, poprzez przedstawienie kluczowych informacji oraz przykładów z życia, ma na celu ułatwienie zainteresowanym osobom nawigację przez proces zmiany statusu świadczeniobiorcy. Dzięki jasnym wytycznym i odpowiedziom na częste pytania, czytelnicy mogą poczuć się pewniej podczas podejmowania ważnych decyzji dotyczących ich przyszłości emerytalnej.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w przejściu z świadczenia przedemerytalnego na emeryturę? Nasz zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie emerytalnym oferuje profesjonalne porady online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism. Skontaktuj się z nami, aby zapewnić sobie spokojną i bezproblemową przyszłość emerytalną. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,z dnia 20 grudnia 2016 r. , sygn. akt III AUa 214/16

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »