Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura wojskowa na starych zasadach

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-10-05 • Aktualizacja: 2021-05-25

Mam problem dotyczący nowych zasad emerytalnych. Z początkiem 2005 r. zostałem powołany do służby zasadniczej, która została przedłużona kontraktami do roku 2009 (żołnierz nadterminowy). W roku 2009 zostałem zwolniony do cywila. Od roku 2018 jestem żołnierzem zawodowym i tu nasuwa się pytanie: czy idę starymi zasadami emerytalnymi? Jeśli tak, to czy muszę poprzez oświadczenie wybrać, jakimi zasadami chce iść? I gdzie takie oświadczenie złożyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura wojskowa na starych zasadach

Zasady nabycia praw emerytalnych przez żołnierzy zawodowych

Nabycie praw emerytalnych oraz praw do innych świadczeń przysługującym żołnierzom zawodowym reguluje ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 1037 z późn.zm.). W niniejszej ustawie zasady dotyczące nabycia praw emerytalnych uzależnione są od daty, z którą łączy się pierwsze powołanie do służby.

I tak: stare zasady dotyczą żołnierzy, którzy zostali zatrudnieni do 31 grudnia 2012 r., natomiast żołnierze, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. podlegają nowym regulacjom.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy, które obowiązują od stycznia 2013 r. prawo do emerytury żołnierze zyskują po odsłużeniu minimum 25 lat i ukończeniu wieku 55 lat.

Prawo do emerytury wojskowej na starych zasadach

Od powyższej zasady został przewidziany wyjątek, bowiem prawo do emerytury na starych zasadach nabędą, bądź nabyli, żołnierze:

1) pełniący służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 r., w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackiej;

2) powołani do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie ze „starymi zasadami” emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 lat służby wojskowej w Wojsku Polskim, z takim oto zastrzeżeniem, że do okresów służby wojskowej, od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury, zalicza się również okres urlopu wychowawczego w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata oraz okresy służby równorzędnej.

Żołnierz, który nie nabywa prawa do emerytury wojskowej, będzie mógł nabyć prawo do emerytury powszechnej na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 18a ustawy o emeryturach żołnierzy zawodowych stanowi, iż żołnierzowi powołanemu po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej emerytura przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w niniejszym rozdziale – na nowych zasadach.

Art. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2018, 173) stanowi, iż żołnierzem zawodowym jest żołnierz pełniący stałą albo kontraktową zawodową służbę wojskową. Zgodne z art. 9 powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje: do służby stałej – na czas nieokreślony bądź do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie. Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby, natomiast żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

Zasadnicza służba wojskowa to jedna z form odbywania czynnej służby wojskowej. Została prawnie zawieszona z dniem 1.01.2010 r.

Służba nadterminowa to jedna z form niezawodowej służby wojskowej, została również zniesiona z dniem 1.01.2010 r. Przyjęcie do takiej służby równoważne było z zawarciem przez żołnierza z armią kontraktu zobowiązującego go do pełnienia w wojsku służby przez ustalony w umowie czas.

Nowe zasady nabywania prawa do emerytury wojskowej

Z literalnego brzmienia przepisu nowe zasady nabywania prawa do emerytury wojskowej dotyczą żołnierzy powołanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Zatem wszyscy żołnierze zawodowi i żołnierze służby kandydackiej będący w służbie przed 1.01.2013 r. zostaną objęci starym systemem nabywania praw emerytalnych.

Nadterminowa zasadnicza służba wojskowa – to szczególna forma czynnej służby wojskowej. Zgodnie z wyrokiem SA w Krakowie z dn. 02.06.2009 r. III SA/Kr 1297/08 żołnierz nadterminowej służby wojskowej w dalszym ciągu pełni zasadniczą służbę wojskową, co nie zmienia faktu, iż służba ta jest odrębnym rodzajem czynnej służby wojskowej, innym niż zasadnicza służba wojskowa (wyrok z dnia 20 lutego 1996 r., WR 15/96). Uregulowana była w uchylonych już art. 59 pkt 1 lit. a i b i 86 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, j.t. Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16).

W wyroku powyższym Sąd wyraził pogląd, że z „uwagi na status takiego żołnierza, określony w wielu szczegółowych przepisach, można wyrazić pogląd, że żołnierz taki nie jest ani żołnierzem pełniącym zasadniczą służbę wojskową, ani żołnierzem pełniącym służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ani też osobą spełniającą zastępczo obowiązek służby wojskowej. Nadterminowa zasadnicza służba wojskowa ma swój samodzielny byt, a żołnierz pełniący taką służbę podlega ściśle określonym specjalnie dla niej regułom prawnym – w szczególności rozporządzeniu MON z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. z dnia 4 listopada 2004 r.).

W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na to, że żołnierzem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej może zostać tylko żołnierz, który odbył już zasadniczą służbę wojskową, i spełniający warunki z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Żołnierz pełniący nadterminową zasadniczą służbę wojskową mógł ubiegać się o powołanie do służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego lub do zawodowej służby wojskowej na zasadach i w trybie określonym w stosownych przepisach.

Służba nadterminowa

Żołnierze nadterminowi pełnili również służbę na stanowiskach służbowych szeregowych zasadniczej służby wojskowej lub niektórych stanowiskach żołnierzy zawodowych. Zgodnie z § 7 rozporządzenia… – z dniem rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej dowódca jednostki wojskowej rozkazem dziennym przydzielał żołnierza do pododdziału, wyznaczał na stanowisko służbowe przewidziane dla szeregowych zawodowych, starszych szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych oraz dopełniał obowiązku meldunkowego tego żołnierza.

Żołnierze nadterminowi z dniem 1 stycznia 2010 roku stali się z mocy prawa – w przypadku wyrażenia zgody – żołnierzami zawodowymi.

Natomiast żołnierze nadterminowi, którzy nie wyrazili takiej zgody, służbę nadterminową pełnili do upływu terminu posiadanego kontraktu.

Wskazać też należy, że w przeciwieństwie do żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej pełnił służbę w wymiarze czasu służby określonej jej zadaniem służbowym oraz zachowaniem prawa do wypoczynku na zasadach odnoszących się do żołnierzy zawodowych.

Rozpoczęcie służby wojskowej przed 1 stycznia 2013 a emerytura

Emerytura wojskowa będzie przysługiwać żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 (pełnych) lat służby w Wojsku Polskim. Dotyczy to osób, które rozpoczęły służbę wojskową przed 1 stycznia 2013 r.

Od 2005 r. został Pan powołany do zasadniczej służby wojskowej i kontynuował Pan służbę jako żołnierz nadterminowej służby wojskowej do 2009 r. Od 2018 r. pełni Pan zawodową służbę wojskową.

Musi Pan odróżnić pierwsze powołanie do służby od pierwszego powołania do zawodowej służby wojskowej.

Istotne w tej kwestii będą zapisy Pańskiego kontraktu. Mając na uwadze to wszystko, uznałabym, że data, z którą łączy się pierwsze powołanie do służby zawodowej – to data kontraktu na pełnienie nadterminowej służby wojskowej – pod warunkiem, że zajmował Pan stanowisko żołnierza zawodowego lub kandydata na takiego żołnierza. Jeżeli natomiast w 2018 r. został Pan po raz pierwszy powołany do zawodowej służby wojskowej, to podlega Pan nowym regulacjom.

Czynna służba wojskowa polega na ciągłym pełnieniu obowiązków służbowych (zasadnicza służba wojskowa, nadterminowa zasadnicza służba wojskowa, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, okresowa służba wojskowa).

Służba zawodowa – polega na wykonywaniu obowiązków, na podstawie powołania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »