Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura z Karty Nauczyciela czy powszechna, co korzystniejsze?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-09-17

Jestem nauczycielką z 36-letnim stażem pracy. Chciałabym przejść na emeryturę na jak najbardziej korzystnych warunkach. Zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela mogłam przejść na emeryturę w 2008 r. Ponieważ jednak lubię swoją pracę, decyzji takiej nie podjęłam. W ZUS nie udzielono mi jednoznacznej odpowiedzi, czy korzystniej będzie przejść na emeryturę przed ukończeniem 60. roku życia, czy później. Czy w związku z reformą emerytalną jest tu jakaś różnica dla nauczycieli?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady. uznaje się, że emerytura z Karty Nauczyciela jest korzystniejsza niż emerytura w powszechnym wieku emerytalnym.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone wyżej, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, 1717 i 1734), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz

2) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 2010 r., II UK 352/09, LEX nr 604225, stwierdził, iż nauczyciele mogą przejść na emeryturę po spełnieniu warunku rozwiązania umowy o pracę, lecz bez czasowego ograniczenia jego wypełnienia przed dniem 31 grudnia 2008 r., jeżeli pozostałe warunki przewidziane w art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela wypełnią przed tą datą.

Oznacza to, że nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli do 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki określone w art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela, a warunek rozwiązania stosunku pracy spełnią po 31 grudnia 2008 r.

Oznacza to, że jeśli do 31 grudnia 2008 r. miała Pani wymagany prawem staż pracy (30 lat), w tym staż pracy w szczególnym charakterze (20 lat), to może Pani przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela.

Z emerytury z Karty Nauczyciela skorzystać można jedynie do uzyskania powszechnego wieku emerytalnego, przy czym wyjątek przewidziano w związku z reformą emerytalną.

Zgodnie z art. 21 ustawy nowelizującej kwestię emerytur nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz:

1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, albo

2) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

– mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy oraz po zgłoszeniu wniosku o emeryturę do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Słowem – obecny powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, ale jeśli Pani w październiku 2017 r. miała już ukończone 60 lat (ale nie osiągnęła Pani jeszcze wieku emerytalnego sprzed reformy), albo osiągnie Pani wiek 60 lat do 31 sierpnia bieżącego roku – to powinna Pani przejść na emeryturę nauczycielską właśnie do 31 sierpnia 2018 r. Jeśli jest Pani młodsza, ma Pani czas na skorzystanie z emerytury nauczycielskiej do czasu, aż Pani osiągnie powszechny wiek emerytalny.

Emerytura nauczycielska jest naliczana ze „starego portfela”, czyli na korzystniejszych zasadach. Jednak w momencie, gdy ukończy Pani 60 lat, Pani emerytura zostanie naliczona według nowych, mniej korzystnych zasad.

Emerytura nauczycielska obliczana jest zgodnie z dotychczasowymi (niezreformowanymi) zasadami. Wysokość jej ustalana jest z uwzględnieniem stażu pracy oraz podstawy wymiaru emerytury, obliczonej w oparciu o uzyskiwane roczne wynagrodzenia.

Z kolei wysokość emerytury powszechnej obliczana jest w oparciu o kapitał początkowy i składki zapisane na indywidualnym koncie w ZUS. Przybliżoną wysokość świadczenia można wyliczyć sobie za pomocą kalkulatorów zamieszczonych na stronie internetowej ZUS w oparciu o indywidualne dane o wysokości naliczonego kapitału początkowego oraz opłacanych składek.

Na pewno powinna Pani rozwiązać stosunek pracy tak, aby przejść na emeryturę zanim osiągnie Pani powszechny wiek emerytalny (może to być nawet jeden dzień przed 60-tymi urodzinami) – wtedy będzie to emerytura nauczycielska.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ograniczenie etatu nauczycielowi w wieku przedemerytalnym

Jestem nauczycielem od 1991 r., ale staż pracy, 35 lat, nabędę w kwietniu 2018 r. Od października* wejdą przepisy, na podstawie których kobieta będzie...

 

Okresy pracy górniczej i pracy równorzędnej

Urodziłem się 1956 r., posiadam okresy składkowe i nieskładkowe: 26 lat, 1 miesiąc, 16 dni na dzień 31.12.2008 r., w tym 13 lat, 11 miesięcy pracy...

 

Błąd w świadectwie pracy wykryty po latach przy składaniu dokumentów w sprawie emerytury

Urodziłam się 5 maja 1957 r. Obecnie składam dokumenty do ZUS w sprawie emerytury. W latach 70-tych pracowałam w zakładzie, który już nie...

 

Czy przysługuje wcześniejsza emerytura kolejowa?

Urodziłem się w czerwcu 1957 r. Od 1976 r., bez przerw, pracuję na kolei w warunkach niebezpiecznych. Nie jestem maszynistą ani dyżurnym...

 

Cywilna emerytura dla emeryta wojskowego

Proszę o przedstawienie obowiązujących przepisów w zakresie możliwości połączenia emerytury wojskowej i cywilnej. Po 22 latach służby...

 

Emerytura wojskowa na starych zasadach

Mam problem dotyczący nowych zasad emerytalnych. Z początkiem 2005 r. zostałem powołany do służby zasadniczej, która została przedłużona...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »