Renta rodzinna dla pracującej wdowy - dostarczenie zaświadczeń o zarobkach do ZUS

Autor: Wioletta Dyl

Jestem pracującą wdową. Od marca 2015 r. dostaję rentę po zmarłym mężu. Przed dwa tygodniami otrzymałam pismo z ZUS o dostarczenie zaświadczeń o moich zarobkach od marca do grudnia 2015 r. Pracuję w dwóch zakładach. W pierwszym wynagrodzenie wynosi 35 080 + premie 8820. W drugim zakładzie pracy dochód to 2298 zł. Są to zarobki brutto za cały wymieniony przez ZUS okres. Proszę o odpowiedź, jak wygląda moja sytuacja?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna dla pracującej wdowy - dostarczenie zaświadczeń o zarobkach do ZUS

Uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu

Renta rodzinna jest świadczeniem przewidzianym w ubezpieczeniach emerytalnym, rentowym i wypadkowym, i przysługuje w sytuacjach utraty żywiciela.

Ustawa emerytalna omawia szczegółowo uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu, a to: art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że wdowa ma prawo do renty rodzinnej jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje, co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole –18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Zobacz również: Renta rodzinna a umowa zlecenie

Okresowa renta rodzinna dla wdowy

Wdowa, która nie spełnia żadnego z wymienionych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania – ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania wskazanych wyżej osób.

W każdej sytuacji, w której wdowa ubiega się o rentę rodzinną po zmarłym mężu, musi być spełniony jeszcze jeden warunek. Zasadą jest bowiem, iż wdowa może uzyskać prawo do tego świadczenia wtedy, gdy w chwili śmierci męża pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej. W tym celu powinna ona złożyć odpowiednie oświadczenie w punkcie V wniosku o rentę rodzinną składanym na formularzu ZUS Rp-2.

Jednakże należy pamiętać, że renta rodzinna przysługuje uprawnionemu małżonkowi osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź też spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. To oznacza, że do uzyskania renty rodzinnej przez wdowę nie wystarcza spełnienie wymogów przewidzianych dla niej przez ustawę emerytalną. Renta rodzinna ma bowiem charakter pochodny po osobie zmarłej i jest ustalana w oparciu o świadczenie, które otrzymywała ona za życia lub które mogłaby ewentualnie otrzymać, gdyż spełniała wymagane warunki.

W przypadku gdy osoba zmarła miała do dnia śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty, sytuacja jest prosta. Wdowa może uzyskać to świadczenie, o ile oczywiście sama spełnia warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy osoba zmarła nie miała przyznanej emerytury bądź renty. Wówczas po złożeniu wniosku o rentę rodzinną ZUS bada, czy zmarły spełniał warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty ZUS przyjmuje, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy nawet wtedy, gdy w dacie śmierci faktycznie była zdolna do pracy.

Zobacz również: Jak długo przysługuje renta rodzinna wdowie?

Ile wynosi renta rodzinna?

Renta rodzinna wynosi: „dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, (…)”.

Podstawą obliczenia emerytury ustalanej według nowych, zreformowanych zasad, jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych w ZUS od 1 stycznia 1999 r. oraz kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego obliczonego za okresy pracy – ubezpieczenia społecznego, przebyte przed 1999 r.

Kwota najniższej renty rodzinnej określona została w ustawie emerytalnej. Kwota ta podwyższana jest przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji świadczeń, w terminach waloryzacji świadczeń. Gwarancją podwyższenia renty rodzinnej do kwoty najniższej renty rodzinnej objęta jest wyłącznie łączna kwota renty rodzinnej przysługująca wszystkim uprawnionym. Do kwoty najniższej renty rodzinnej nie podwyższa się części renty rodzinnej wynikającej z podziału świadczenia w przypadku, gdy do renty uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Nie podlega podwyższeniu kwota renty rodzinnej, jeżeli emerytura przysługująca zmarłemu nie podlegała podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej.

Jak z powyższego wynika, ewentualna praca wdowy nie ma znaczenia dla wymienionych uprawnień. To oznacza, że zarówno wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, jak i przebieg jej aktywności zawodowej (lub jej brak) nie ma wpływu na wysokość przysługującego świadczenia. Renta rodzinna stanowi bowiem jedynie odpowiedni procent świadczenia, które przysługiwało zmarłemu.

Czy wdowa uprawniona do renty po mężu może wykonywać pracę zarobkową?

A zatem wdowa uprawniona do renty może podczas posiadania tychże uprawnień podejmować pracę zarobkową. Jeśli jednak praca przez nią podjęta jest działalnością podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub wykonywaną służbą, jej możliwości są ograniczone. Do działalności stanowiących tytuł do ubezpieczeń społecznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych zalicza m.in. osoby, które wykonują prace na podstawie umowy o pracę oraz umowy o pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Zobacz również: Emerytura po mężu a praca

Kiedy renta rodzinna może być zawieszona lub zmniejszona?

Przychód uzyskiwany przez wdowę-rencistkę z tytułu wykonywania działalności / pracy podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych ma zatem wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie przysługującego jej świadczenia. Zawieszenie ma miejsce w sytuacji, w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Jak to z powyższego wynika, ustawa określa więc dwie kwoty graniczne. Jeśli przychód wdowy rencistki przekroczy niższą kwotę graniczną, ale nie przekroczy wyższego progu granicznego (pomiędzy 70%, a 130%) świadczenie rentowe ulegnie zmniejszeniu, o kwotę przekroczenia tego limitu, nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla emerytury w danym okresie, W przypadku gdy przychód pracującej wdowy rencistki przekroczy wyższy próg (130%), świadczenie ulega zawieszeniu.

Progi zarobkowe zmieniają się raz na kwartał (1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia) każdego roku. Z kolei maksymalna kwota zmniejszenia poszczególnych rodzajów świadczeń zmienia się raz na rok, wraz z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych.

Obecna kwota progów zarobkowych, zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi: 2813,40 zł (niższa kwota graniczna), 5224,80 zł (wyższa kwota graniczna) (podst. pr. Mon. Pol. z 2016 r. poz. 805). Natomiast maksymalna kwota zmniejszenia Pani renty to 478,62 zł (podst.pr. Mon. Pol. z 2016 r. poz. 168).

W Pani sytuacji, jak wynika z podanych informacji, osiąga Pani przychody miesięczne w wysokości 4619,38 zł. Zgodnie zatem z powyższym przekracza Pani niższą kwotę graniczną, ale nie przekracza wyższego progu granicznego, zatem Pani świadczenie rentowe ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia limitu, ale nie więcej niż 478,62 zł.

Opis sprawy z listopada 2016 r.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »