Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrównanie wypłaty renty z ZUS, od jakiej daty?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-10-12

W maju 2017 r. otrzymałam decyzję o stwierdzeniu u mnie choroby zawodowej wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. ZUS, po rozpatrzeniu mojego wniosku z dnia 20.11.2017 r. przyznał mi rentę w związku z chorobą zawodową od tego właśnie dnia. Pragnę nadmienić, że od prawie 3 lat jestem na emeryturze. Moje pytanie: od jakiej daty ZUS powinien mi naliczyć wyrównanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodne z art. 17 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – „Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 pkt 4 oraz art. 101a tej ustawy, z uwzględnieniem przepisów ustawy wypadkowej.”.

Kwestia wyrównania wypłaty świadczeń w ustawie wypadkowej nie została uregulowana, zatem należy sięgnąć do ustawy o emeryturach i rentach z ubezpieczenia społecznego. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Oznacza to, że wypłata renty uzależniona jest nie od spełnienia przesłanek, ale od złożenia o tę rentę wniosku. Potwierdza to art. 129 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym: „Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.”.

Warto tu wesprzeć się stanowiskiem doktryny. W komentarzu do ustawy o emeryturach i rentach z FUS czytamy: „Mimo że prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego powstaje z mocy prawa, a decyzja organu rentowego ma charakter deklaratoryjny, samo spełnienie się przesłanek warunkujących prawo do świadczenia nie stanowi podstawy do wypłaty świadczenia. Podstawę taką stanowi wniosek o przyznanie świadczenia, tak więc niewątpliwie ustawodawca przypisał decydującą funkcję woli uprawnionego, który – nawet jeżeli spełnia przesłanki nabycia prawa do świadczenia – nie musi z niego korzystać. Konsekwencją jest to, że dopiero złożenie wniosku o świadczenie powoduje obowiązek ustalenia prawa do świadczenia, a następnie jego wypłaty. O ile prawo do świadczenia z ubezpieczeń społecznych nie ulega przedawnieniu (w tym znaczeniu, że można o nie wystąpić w dowolnym terminie i zostaną wypłacone po ustaleniu prawa do nich), o tyle nie można skutecznie żądać wypłaty świadczenia za okres po nabyciu do niego prawa a przed wystąpieniem z wnioskiem [M. Bartnicki, w: K. Antonów (red.), Bartnicki, Suchacki, Ustawa, s. 552]. (...) Ustawodawca nie przewidział możliwości domagania się wypłaty świadczenia od daty jego nabycia do chwili złożenia wniosku. Świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Nie wypłaca się świadczeń z wyrównaniem za czas od nabycia do nich prawa in abstracto, bez względu na to, czy niezłożenie wniosku spowodowane było brakiem staranności w prowadzeniu własnych. Uregulowanie takie uzasadnia się zapobieganiem powstawania zjawiska kapitalizacji świadczeń [por. wyr. SN z 6.9.2011 r., I UK 85/11, Legalis; a także M. Bartnicki, w: K. Antonów (red.), BartnickiSuchacki, Ustawa, s. 552]."(G. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz. Warszawa 2013).

Zatem datą, od której płacone będzie świadczenie, jest w Pani przypadku data 20.11.2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wystąpienie do ZUS o przeliczenie renty rodzinnej po mężu

Zatrudniam na umowę-zlecenie panią, która pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu. Oczywiście umowa jest oskładkowana. Czy może ona wystąpić do ZUS...

 

Przeliczenie renty po zmarłym mężu a własna emerytura

Jestem wdową, pobieram rentę rodzinną. Mąż od 1993 r. prowadził własną firmę, zmarł w wieku 60-u lat. W tym roku skończyłam 60 lat. Mąż...

 

Emerytura wojskowa na starych zasadach

Mam problem dotyczący nowych zasad emerytalnych. Z początkiem 2005 r. zostałem powołany do służby zasadniczej, która została przedłużona...

 

Renta dla syna z porażeniem mózgowym

Mam syna z porażeniem mózgowym stopnia lekkiego. Ma orzeczenie lekarskie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym w tym roku. W tym...

 

Czy należy się renta rodzinna po zmarłej matce przy pobieraniu renty socjalnej?

Otrzymuję rentę socjalną tzw. uczniowską zastąpioną przez najniższą rentę z tytułu niezdolności do pracy (socjalną). Jestem osobą niezdolną do...

 

Schizofrenia a otrzymanie renty i ubezpieczenia

Od 22. roku życia choruje na schizofrenię, aktualnie mam 25 lat. Mam przepracowane 2 lata. Ile muszę mieć lat, żeby otrzymać rentę i czy można...

 

Prawidłowe obliczenie odprawy emerytalnej

Mam pytanie dotyczące zasad prawidłowego obliczania odprawy emerytalnej. 25 lutego odeszłam na emeryturę. Odprawę emerytalną naliczono mi z lutego. Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »