Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Marek Gola • Opublikowane: 2020-05-21

Wniosek o rentę złożyłam w ZUS-ie w 2012 roku. Renta została mi przyznana decyzją sądu apelacyjnego w lutym 2020 roku. Wyrok jest prawomocny. Czy otrzymam wyrównanie renty za cały ten okres?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wydanie odpisu wyroku

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż winna Pani złożyć w sądzie wniosek o wydanie odpisu rozstrzygnięcia z adnotacją o prawomocności. Opłata od wniosku wynosi 20 zł. O ile nie chce Pani podnosić opłaty, o tyle można zamówić akta do czytelni i wykonać fotokopię orzeczenia. Wówczas jednak nie będzie można posługiwać się nią jako dokumentem.

Dokładna treść orzeczenia dotyczącego renty

By odpowiedzieć na Pani pytanie, konieczne jest w szczególności ustalenie treści orzeczenia, a w szczególności tego, czy są dokonał zmiany decyzji ZUS-u o odmowie przyznania Pani prawa do renty, ale jako decyzji pierwotnej, czy też postąpił w inny sposób. Trudno jest sobie wyobrazić inne procedowanie, ale jak nauczyła mnie praktyka, w sprawach z ZUS-em trzeba sprawdzać wszystko i to kilkukrotnie.

Okres, za który nastąpi wyrównanie renty

Zgodnie z art. 129 ustawy o o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny. Generalna zasada prawa emerytalno-rentowego przewiduje, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków ich przyznania), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wypłatę świadczenia. Innymi słowy wypłata wymienionych świadczeń może nastąpić od dnia powstania prawa tylko wtedy, gdy powstaniu prawa towarzyszy wniosek o jego wypłatę złożony nie później niż w dacie powstania prawa. 

O ile zatem sąd nie orzekł inaczej, okres pozostawania bez renty z uwagi na złożenie wniosku winien być wyrównany. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki