Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Autor: Marek Gola

Wniosek o rentę złożyłam w ZUS-ie w 2012 roku. Renta została mi przyznana decyzją sądu apelacyjnego w lutym 2020 roku. Wyrok jest prawomocny. Czy otrzymam wyrównanie renty za cały ten okres?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Wniosek o wydanie odpisu wyroku

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż winna Pani złożyć w sądzie wniosek o wydanie odpisu rozstrzygnięcia z adnotacją o prawomocności. Opłata od wniosku wynosi 20 zł. O ile nie chce Pani podnosić opłaty, o tyle można zamówić akta do czytelni i wykonać fotokopię orzeczenia. Wówczas jednak nie będzie można posługiwać się nią jako dokumentem.

Zobacz również: Ile się czeka na emeryturę od złożenia wniosku?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dokładna treść orzeczenia dotyczącego renty

By odpowiedzieć na Pani pytanie, konieczne jest w szczególności ustalenie treści orzeczenia, a w szczególności tego, czy są dokonał zmiany decyzji ZUS-u o odmowie przyznania Pani prawa do renty, ale jako decyzji pierwotnej, czy też postąpił w inny sposób. Trudno jest sobie wyobrazić inne procedowanie, ale jak nauczyła mnie praktyka, w sprawach z ZUS-em trzeba sprawdzać wszystko i to kilkukrotnie.

Zobacz również: Pierwsza emerytura wyrównanie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Okres, za który nastąpi wyrównanie renty

Zgodnie z art. 129 ustawy o o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny. Generalna zasada prawa emerytalno-rentowego przewiduje, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków ich przyznania), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wypłatę świadczenia. Innymi słowy wypłata wymienionych świadczeń może nastąpić od dnia powstania prawa tylko wtedy, gdy powstaniu prawa towarzyszy wniosek o jego wypłatę złożony nie później niż w dacie powstania prawa. 

O ile zatem sąd nie orzekł inaczej, okres pozostawania bez renty z uwagi na złożenie wniosku winien być wyrównany.

Zobacz również: Wyrównanie renty po komisji

Przykłady

Długotrwała Walka z Biurokracją
Pani Anna, nauczycielka z 30-letnim stażem, złożyła wniosek o rentę z powodu niezdolności do pracy w 2015 roku. Po wielu odwołaniach i długotrwałym procesie, sąd przyznał jej rentę w 2019 roku. Pani Anna oczekiwała, że wyrównanie renty obejmie cały okres od złożenia wniosku. Dzięki wyrokowi sądu, który uwzględnił opóźnienie wynikające z procedur, otrzymała wyrównanie za te cztery lata, co pozwoliło jej na stabilizację finansową po latach niepewności.

 

Zmiana Decyzji ZUS
Pan Michał, były górnik, złożył wniosek o rentę w 2017 roku po wypadku, który uniemożliwił mu dalszą pracę. ZUS początkowo odmówił przyznania renty, argumentując niewystarczającą liczbę lat pracy. Po odwołaniu i długim procesie sądowym, w 2020 roku decyzja ZUS została zmieniona, a pan Michał uzyskał prawo do renty. Wyrównanie za ten trzyletni okres dało mu środki niezbędne do pokrycia zaległych rachunków i zapewnienia godziwego życia.

 

Oczekiwanie na Wyrównanie po Pomyłce Administracyjnej
Pani Katarzyna, specjalistka IT, z powodu ciężkiej choroby złożyła wniosek o rentę w 2018 roku. Proces rozpatrywania wniosku był długi, a przez pomyłkę administracyjną jej sprawa została niepotrzebnie opóźniona. Ostatecznie, w 2021 roku, renta została jej przyznana. Pani Katarzyna spodziewała się wyrównania za cały okres od złożenia wniosku, co pozwoliłoby jej na pokrycie zobowiązań finansowych narosłych podczas oczekiwania. Sąd apelacyjny uwzględnił te okoliczności, przyznając jej należne wyrównanie.

Podsumowanie

 

Artykuł eksploruje problematykę wyrównania renty za okres od złożenia wniosku do jego ostatecznego rozpatrzenia, podkreślając znaczenie wytrwałości i świadomości prawnej w długotrwałych procesach z ZUS-em. Przytoczone przykłady z życia wzięte ilustrują wyzwania i sukcesy jednostek w walce o sprawiedliwość oraz podkreślają, jak kluczowe jest uzyskanie wyrównania renty, które może znacząco wpłynąć na stabilność finansową osób niezdolnych do pracy.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu wyrównania renty lub masz pytania dotyczące swoich praw? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, które pomogą Ci skutecznie przeprowadzić cały proces. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »