Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Żona występowała o rentę do ZUS-u, lekarz orzecznik I instancji orzekł częściową niezdolność do pracy na okres 2 lat. ZUS od razu złożył zarzut wadliwości, mówiąc o tym że lekarz orzecznik nie ustalił daty powstania niezdolności do pracy. Wezwano ją na druga komisję, gdzie orzeczono, że jest zdolna do pracy i nie przyznano jej renty. Czy można pójść do sądu o nieuznanie tej drugiej decyzji, ponieważ zarzut ZUS-u o dacie był nieprawdziwy? Jak się od takiej decyzji odwoływać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Możliwość odwołania od decyzji ZUS-u

Zgodnie z art. 83 ust. 2 oraz 5–7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania”. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Natomiast w myśl art. 4779 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego „odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do organu lub zespołu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia”.

Stosownie zaś do treści art. 47710 § 1 Kodeksu „odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności”.

Zobacz również: Wykonanie wyroku sądu przez ZUS

Osoby, którym przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy

Z kolei zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolny do pracy;
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;
  • niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3—8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11—12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15—17 oraz art. 7 pkt 1—3, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania”.

Odwołanie przysługuje od decyzji organu w przedmiocie prawa do renty, zaś decyzja ta wydawana jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS. W swoim pytaniu nie napisał Pan, czy małżonka otrzymała już decyzję odmowną, czy dopiero jedynie orzeczenie komisji lekarskiej. Niemniej jednak jeśli małżonka nie otrzymała do chwili obecnej decyzji, to wkrótce powinna.

Zobacz również: Jak napisać odwołanie do ZUS-u w sprawie renty?

Nieoczywista ocena stanu zdrowia

W mojej ocenie warto odwołać się od takiego rozstrzygnięcia, bowiem już sam fakt, że lekarz orzecznik ZUS uznał małżonkę za niezdolną do pracy, co zakwestionowała dopiero komisja zakładu, świadczy o tym, że ocena stanu wnioskodawczyni nie jest oczywista. Co istotne, postępowanie sądowe w tym zakresie jest wolne od opłat, także w zakresie kosztów opinii biegłych. Jedyne ryzyko to w przypadku przegrania sprawy możliwość poniesienia kosztów zastępstwa procesowego jeśli organ rentowy będzie reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika (zwykle w granicach 180 zł).

Odwołanie do sądu okręgowego – treść i forma

Odwołanie należy zaadresować do właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania sądu okręgowego – wydział pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy je złożyć, za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał zaskarżoną decyzję, w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty otrzymania decyzji.

W odwołaniu zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami należy wskazać dane odwołującej się, datę i znak zaskarżanej decyzji. Konieczne będzie także opisanie, dlaczego decyzja ta jest dla małżonki krzywdząca oraz zawarcie w niej wniosków co najmniej o dopuszczenie i przeprowadzenie w postępowaniu sądowym dowodów dokumentacji lekarskiej zawartej w aktach ZUS-i oraz z opinii biegłych lekarzy sądowych, o specjalnościach odpowiadających schorzeniom na które cierpi odwołująca się. W wydanej opinii biegli ocenią, czy małżonka jest niezdolna do pracy i na jak długo, a jeśli tak — to w jakiej dacie ta niezdolność powstała. Opinia ta będzie podstawą do ewentualnego ustalenia przez sąd prawa do renty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »