Zwrot kosztów pochówku wujka

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W lipcu bieżącego roku zmarł brat mojej mamy. Dziadkowie i moja mama od dawna nie żyją. Wujek był kawalerem i alkoholikiem. Po śmierci babci utrzymywałam go przez 3 lata (opłacałam czynsz i rachunki), gdyż taka była wola babci. Pobierał on wprawdzie rentę socjalną z MOPR-u (około 600 zł plus 200 zł), ale cała szła na alkohol. Zmarł dwa tygodnie temu – sama zajęłam się pogrzebem, zadzwoniłam wprawdzie do MOPR-u w poniedziałek, ale usłyszałam, że skoro ja już ten pogrzeb organizuję, to mi nie pomogą. Nie otrzymałam również przysługującej wujkowi renty (był to dzień wypłaty), ponieważ jestem „zbyt daleką rodziną”. Sądziłam, że dostanę zasiłek pogrzebowy z własnego ubezpieczenia (pracuję), ale dla ZUS-u również jestem „zbyt daleką rodziną”. Renta jest już nie do odzyskania (notarialnie zrzekłam się spadku), jednak nie wierzę, że koszty pochówku nie zostaną mi zwrócone. Jedyna droga dochodzenia swoich praw to według ZUS-u złożenie dokumentów do sądu (oficjalnej odmowy jeszcze nie mam, ale w chwili składania dokumentów już ją ustnie uzyskałam). Dodam, że wujek miał 60 lat, więc nie miał jeszcze niestety prawa do emerytury. Czy potrafią mi Państwo pomóc?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot kosztów pochówku wujka

Brak ubezpieczenia – brak zwrotu kosztów pochówku

Powiem szczerze, że niepotrzebnie zgłaszała Pani sama, iż pochowa wujka. Nie był on ubezpieczony w ZUS–ie, więc nie ma Pani od kogo dochodzić kosztów pogrzebu.

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej „sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego”.

Zobacz również: Zasiłek chorobowy dla bezrobotnych

Zasiłek pogrzebowy

Najbliższa rodzina zmarłego może zwrócić się z prośbą o tzw. zasiłek pogrzebowy z pomocy społecznej. Wysokość takiego zasiłku określana jest indywidualnie przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwykle nie przekracza 3 tysięcy zł.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013, poz. 182, dalej: u.p.s.). zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Co więcej, MOPS bada sytuację materialną rodziny. Jak podkreśla Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. akt I OSK 116/10, w sprawach z zakresu pomocy społecznej, rozstrzyganych na zasadzie uznania administracyjnego, kryteriami wyboru rozstrzygnięcia powinny być cele i zadania pomocy społecznej – kryteria ustawowe sformułowane w art. 2–4 u.p.s. W świetle art. 2 zasadniczym celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych uprawnionych, przy równoczesnym umożliwieniu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których uprawnione osoby i rodziny nie są w stanie pokonać przy użyciu własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wsparcie osoby (rodziny) w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb (art. 3 ust. 1) oraz umożliwienie osobie lub rodzinie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art. 4 u.p.s.).

Rodzinny wywiad środowiskowy

W myśl art. 107 ust. 1 ustawy „rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Stosownie do treści art. 107 ust. 5 pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia”.

Sprawę miejsca przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012r. poz. 712), które zastąpiło rozporządzenie tego Ministra z dnia 25 stycznia 2011 r. Zgodnie z treścią § 2 ust. 3 obu tych aktów prawnych wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.

Brak zobowiązania do organizacji pogrzebu wujka

Art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu nakłada na właściwą gminę obowiązek dokonania pochówku, jednak ani przepisy tej ustawy, ani żaden inny przepis powszechnie obowiązującego prawa nie zobowiązuje, ani też nie uprawnia organów gminy do orzekania w formie decyzji administracyjnej o zwrocie kosztów pogrzebu osobie, która pochówku dokonała pomimo, iż nie była do tego zobowiązana.

Bardzo mi przykro, ale nie ma Pani od kogo uzyskać zasiłku pogrzebowego, a MOPS zbada Pani sytuację materialną, aby przyznać Pani świadczenie na zwrot poniesionych kosztów pogrzebu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »