Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta rodzinna a dodatek dla sierot zupełnych

Paulina Dąbrowska • Opublikowane: 2017-08-14

Czy pobierając rentę rodzinną po żonie, mogę starać się o dodatek dla sierot zupełnych? Oboje rodzice nie żyją, pobierali emerytury.

Paulina Dąbrowska

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zagadnienie to jest uregulowane w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2016.887 t.j.; dalej „u.e.r.”) oraz w linii orzeczniczej.

Zgodnie z art. 65 i 66 renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, albo która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Według art. 67 u.e.r. do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

„1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

4) rodzice.”

Jak rozumiem, nabył Pan prawo do renty rodzinnej po żonie jako wdowiec na podstawie art. 70 u.e.r.

„Art. 70. 1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

4. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;

2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wdowca.”

Uprawnienie do dodatku do sierot zupełnych reguluje art. 76 ust. 1 u.e.r., stosownie do tego przepisu – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych.

Jak rozumieć pojęcie „sieroty zupełnej” i związku z pobieraniem renty rodzinnej wskazuje orzecznictwo, w którym przyjęto pogląd, że dodatek dla sierot zupełnych przysługuje tylko w przypadku pobierania renty rodzinnej po rodzicach, a nie po zmarłym małżonku. Sąd Apelacyjny, w swojej aktualnej tezie stwierdził, że „pod pojęciem »sieroty zupełnej« jako osoby uprawnionej do dodatku dla sieroty zupełnej należy rozumieć tylko i wyłącznie dziecko, a nie małżonka, czy rodziców (art. 67 pkt 3-4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. Nr 153 z 2009 r., poz. 1227 z późn. zm.), wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2010 r., sygn. III AUa 779/10.

Ponadto w wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 18 sierpnia 2016 r., sygn. VII U 834/16, wskazano, że „pojęcie »sieroty zupełnej« nie zostało legalnie zdefiniowane, należy wobec tego odwołać się do podstawowego znaczenia tego terminu. Powszechnie przyjmuje się, że terminem tym określa się fakt nieposiadania przez kogoś obojga rodziców (sierota zupełna) czy braku innych opiekunów odpowiedzialnych za wychowanie (http://pl.wikipedia.org/wiki/Sieroctwo). Sieroctwo zupełne (naturalne, biologiczne) jest tym samym pojęciem, które wiąże się ze stanem trwałego pozbawienia dzieci szans wychowania we własnej rodzinie ze względu na śmierć rodziców (zob. http://www.eid.edu.pl/archiwum/2007,57/maj,91/sierota). Z kolei cel omawianej regulacji prawnej, przy założeniu o racjonalnym prawodawcy, w szczególności przy uwzględnieniu norm moralnych, zasad sprawiedliwości, słuszności, konsekwencji społecznych i ekonomicznych, polega na łagodzeniu szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej, jaką jest śmierć obojga rodziców”.

Zgodnie z powyższym, jeśli pobiera Pan rentę rodzinną jako wdowiec po żonie, nie jest Pan, moim zdaniem, uprawniony do dodatku dla sierot zupełnych, inna sytuacja byłaby, gdyby pobierał Pan rentę rodzinną po zmarłym rodzicu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Renta i emerytura równocześnie

Mężczyzna urodzony w lipcu 1950 r. był zatrudniony przez 29 lat. Na początku swej pracy uległ wypadkowi przy pracy i z tego tytułu otrzymywał...

Renta rodzinna po ojcu rolniku

Córka pobiera rentę rodzinną po ojcu, w tej chwili ma 15 lat i uczy się. Mąż posiadał gospodarstwo rolne, które po nim odziedziczyłyśmy po 1/2....

Rencista pracujący jako kierowca bez zgłoszenia do ZUS

Posiadam rentę inwalidzką z możliwością pracy, ale nie poinformowałem o tym mojego pracodawcy. Od 2 lat pracuję w firmie transportowej na 1/8...

Renta i dwie umowy o pracę

Czy mogę być zatrudniony na dwie umowy o pracę (w dwóch zakładach pracy) i równocześnie pobierać rentę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »