Czy można pobierać emeryturę z KRUS-u i ZUS-u jednocześnie?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W najbliższym czasie kończę 65 lat i chciałbym złożyć dokumenty do ZUS-u o uzyskanie emerytury. Składki opłacałem w ZUS-ie, jak i w KRUS-ie. Czy istnieje taka możliwość, żebym otrzymał emeryturę z ZUS-u i z KRUS-u? Czy uczęszczanie do szkoły średniej zalicza się do okresu nieskładkowego? Czy mogę pobierać emeryturę z ZUS-u i jednocześnie dalej opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne w KRUS-ie, żeby w lipcu 2024 r. otrzymać również emeryturę z KRUS-u (osiągnąłbym wtedy 25 lat płacenia składek)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można pobierać emeryturę z KRUS-u i ZUS-u jednocześnie?

Okresy składkowe i nieskładkowe

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) „przy ustalaniu prawa do emerytury (renty) uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe, każdy z nich oddzielnie”.

Do okresów składkowych zostały zaliczone okresy określone w art. 6 ww. ustawy do nieskładkowych – w art. 7 ww. ustawy, przy czym każdy z okresów ustala się z uwzględnieniem lat, miesięcy i dni. Okresy nieskładkowe przy ustalaniu prawa do emerytury (renty) traktowane są posiłkowo. Nie może być ich więcej niż 1/3 okresów składkowych.

Nauka w szkole średniej nie została uwzględniona w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zatem okresu tego nie można traktować jako okresu nieskładkowego. Nie podlega ona uwzględnieniu przy liczeniu stażu pracy uprawniającego do emerytury nawet wówczas, gdy w czasie uczęszczania do szkoły odbywała się praktyczna nauka zawodu w warsztatach i pracowniach szkolnych albo w zakładach pracy.

Czy można otrzymywać dwa świadczenia emerytalne?

Co do zasady można otrzymywać jedno świadczenie emerytalne. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie przepisów tej ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 tego przepisu.

„Przepis ten wyraża przyjętą przez ustawodawcę w cytowanej ustawie ogólną zasadę pobierania jednego świadczenia (tzw. zasada niekumulacji), która dotyczy zbiegu świadczenia przysługującego z tytułu prawa do renty lub emerytury rolniczej, ze świadczeniem przysługującym z tych samych tytułów, ale z innego ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytalnych (art. 33 ust. 2a ustawy)” – zob. wyr. SA w Białymstoku z dnia 14 lutego 2018 r., sygn. akt AUa 660/17.

Co do zasady nie ma możliwości jednoczesnego pobierania obu przyznanych wnioskodawcy świadczeń, tj. emerytury pracowniczej oraz emerytury rolniczej. Zbieg prawa do świadczeń rolniczych z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia powszechnego oznacza konieczność wyboru świadczenia wyższego albo korzystniejszego. Jednak dotyczy to rolników, którzy nabyli prawo do emerytury powszechnej w systemie zdefiniowanej składki, a więc osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Wyboru nie musi dokonywać rolnik urodzony po 31 grudnia 1948 r. mający prawo do emerytury powszechnej na podstawie art. 24 (art. 24a) ustawy emerytalnej albo do emerytury w niższym wieku emerytalnym nabyte na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Pobieranie świadczenia emerytalnego z ZUS-u i KRUS-u jednocześnie jest możliwe tylko, gdy wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz w okresie swojej aktywności zawodowej podlegał zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu.

Emerytura z ZUS-u a opłacanie składek w KRUS-ie

Jednak nie może Pan jednocześnie być emerytem ZUS i opłacać składki KRUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników: „wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Za osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach. Za ustalone prawo do emerytury lub renty rozumie się ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia, albo ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia, albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu lub poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która – będąc rolnikiem – przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, może być objęty ubezpieczeniem dobrowolnie”.

Nie może więc Pan być ubezpieczony ani dobrowolnie, ani obowiązkowo w KRUS-ie, mając ustaloną emeryturę z ZUS-u.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »