Pobieranie renty matki, która przebywa w hospicjum

Autor: Grzegorz Stefanowski

Moja siostra opiekowała się chorą mamą. Pobierała jej rentę przez dwa lata (jest upoważniona do tego w banku). Jednak stan mamy się pogorszył i siostra oddała mamę do hospicjum. Mimo to wciąż dysponuje rentą mamy. Czy jeżeli siostra nie płaci za pobyt mamy w hospicjum, to może mieć rentę mamy tylko dla siebie? Siostra nie jest prawnym opiekunem mamy, tylko brat został zobowiązany do opieki nad nią.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobieranie renty matki, która przebywa w hospicjum

Konsekwencje udzielenia pełnomocnictwa bankowego

Z przedstawionego stanu faktycznego, w mojej ocenie, wynika, iż siostra może mieć rentę mamy tylko dla siebie. Taki jest formalny stan prawny Pani problemu. Wynika on przede wszystkim z faktu posiadania pełnomocnictwa bankowego udzielonego siostrze przez mamę do swojego rachunku. Obecny stan zdrowia mamy nie ma na to pełnomocnictwo wpływu, gdyż udzielone zostało za jej zdrowia, skoro bank je przyjął. Na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe posiadacz rachunku może swobodnie nim dysponować i obejmuje to także pełnomocnictwo do tego rachunku – „Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami”.

Z kolei skutek pełnomocnictwa określa podstawowy dział VI Kodeksu cywilnego (K.c.), którego pierwsze przepisy art. 95 i 96 podaję niżej:

Art. 95 [Istota przedstawicielstwa]

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

§ 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Art. 96 [Źródła umocowania] Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo)”.

Każda operacja na rachunku i dostęp do środków to, z punktu widzenia prawa, czynność prawna.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustanowienie opiekuna prawnego

Pani brat nie jest formalnie ustanowionym opiekunem prawnym i nie można go tak nazywać. Z tego, co Pani pisze, istnieje tylko zobowiązanie do opieki, które często wpisuje się do aktów notarialnych. Jednak ma ono tylko charakter zobowiązania cywilnego i może być egzekwowane przez uprawnionego, czyli poprzedniego właściciela.

Opiekun prawny ustanawiany jest wg przepisów o opiece z tytułu III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.), w szczególności dział II (art. 175–177). Dokonuje tego sąd na podstawie art. 145 § 2 K.r.io. „Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód”.

Art. 175 [Odpowiednie stosowanie przepisów o opiece nad małoletnim] Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów poniższych.

Art. 176 [Opiekun ubezwłasnowolnionego całkowicie] Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż – jego ojciec lub matka.

Art. 177 [Ustanie opieki z mocy prawa] Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe”.

Opiekun prawny ma swoje prawa i obowiązki, sprawuje zarząd nad majątkiem podopiecznego i czyni to pod kontrolą sądu. W Państwa sprawie, gdyby brat był opiekunem prawnym, mógłby zwrócić się do sądu o zgodę na wypowiedzenie pełnomocnictwa siostrze, gdyż to formalnie nadal jest majątek mamy. Niestety, w tej sprawie problem jest bardziej moralny niż prawny. Pełnomocnictwo do rachunku jest ważne, pełnomocnikiem jest siostra. Państwo mogą tylko rozpocząć postępowanie sądowe o ubezwłasnowolnienie mamy i wtedy uporządkować poprzez sąd tę sprawę i dostęp do rachunku. Bez tego, bank, mówiąc wprost, nie ma prawa i obowiązku z Państwem rozmawiać. Stroną umowy rachunku bankowego jest mama, a siostra jest pełnomocnikiem do niego.

Przykłady

 
Anna i jej Matka Maria

Anna przez dwa lata opiekowała się swoją matką, Marią, która otrzymywała rentę. W tym czasie Anna była upoważniona do pobierania pieniędzy z konta Marii na mocy pełnomocnictwa bankowego. Kiedy stan zdrowia Marii się pogorszył, Anna umieściła ją w hospicjum, ale nadal dysponowała jej rentą. Anna uważała, że może korzystać z tych pieniędzy na własne potrzeby, ponieważ nadal miała pełnomocnictwo. Jednak jej brat, który był formalnie zobowiązany do opieki nad Marią, zaczął kwestionować tę sytuację, argumentując, że renta powinna być wykorzystywana na potrzeby Marii, a nie Anny.

 
Krzysztof i jego Matka Ewa

Krzysztof opiekował się swoją matką, Ewą, która przebywała w hospicjum. Miał pełnomocnictwo do jej konta bankowego i regularnie pobierał jej rentę, aby opłacać koszty jej leczenia i dodatkowej opieki. Jego siostra, która miała podobne pełnomocnictwo, zaczęła pobierać pieniądze z konta Ewy na swoje własne wydatki, argumentując, że skoro opieka w hospicjum jest zapewniona, może ona swobodnie korzystać z tych środków. Krzysztof postanowił zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, czy działania siostry są zgodne z prawem.

 
Magdalena i jej Matka Barbara

Magdalena przez kilka lat zajmowała się swoją chorą matką, Barbarą, i miała pełnomocnictwo do jej konta bankowego, z którego pobierała rentę. Gdy stan zdrowia Barbary się pogorszył, Magdalena musiała umieścić ją w hospicjum. Mimo to, nadal pobierała rentę matki, choć nie przeznaczała jej na opłatę za hospicjum, gdyż te koszty były pokrywane z innych źródeł. Jej brat, który formalnie był zobowiązany do opieki nad Barbarą, zaczął podejrzewać, że Magdalena wykorzystuje rentę matki na swoje potrzeby i chciał prawnie uregulować tę sytuację, zasięgając porady prawnej na temat pełnomocnictwa bankowego i jego skutków.

Podsumowanie

 
 
Dysponowanie rentą matki przez osobę posiadającą pełnomocnictwo bankowe jest zgodne z prawem, jednak wymaga rozwagi i etycznego podejścia. Formalnie pełnomocnictwo daje siostrze prawo do zarządzania środkami, ale w sytuacjach budzących wątpliwości moralne lub rodzinne, warto rozważyć ustanowienie opiekuna prawnego. Taki krok może zapewnić transparentność i prawidłowe wykorzystanie środków na potrzeby chorej matki przebywającej w hospicjum.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz sporządzanie pism prawnych, które pomogą Ci w rozwiązaniu kwestii dotyczących pełnomocnictw bankowych i opieki nad bliskimi w hospicjum. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dostosowane do Twojej sytuacji prawnej. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »