Liczba lat stażu pracy w Państwowej Straży Pożarnej

Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Jestem strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej. Pytanie związane jest z przebiegiem służby. Mój pierwszy okres zatrudnienia w PSP był okresem niespełna 3-letnim. Z powodów osobistych zrezygnowałem z pracy jako funkcjonariusz. Następnie po niecałych 2 latach wróciłem do PSP i pracuję nadal (14 lat). Czy do stażu służby w PSP wliczają mi się te dwa okresy czasowe? A jak wygląda wysługa emerytalna? Po rezygnacji z PSP pracodawca musiał uregulować za mnie składki do ZUS-u. Czy także te dwa okresy są sumowane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Liczba lat stażu pracy w Państwowej Straży Pożarnej

Podstawami prawnymi do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pytanie są następujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969)
  2. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r., poz. 1626).

Okresy służby w PSP

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej „do okresu służby, od którego zależą prawo do wzrostu uposażenia i jego wysokości zalicza się:

1) okresy służby w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej;

2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

3) okresy pracy wykonywanej w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

4) inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”.

Staż pracy (służby) to okres zatrudnienia u konkretnego pracodawcy obejmujący wszystkie okresy pracy u niego, bez względu na przerwy między nimi i ich długości. Takie stanowisko potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie o sygn. akt. III PZP 20/02. Zatem w Pana przypadku będzie zaliczany również okres tych dwóch lat początkowych do stażu służby.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zaopatrzenie emerytalne i wysługa emerytalna

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) „Funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, zwanym dalej »funkcjonariuszami«, zwolnionym ze służby, przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin – w razie śmierci żywiciela”.

W przedmiotowej ustawie znajduje się również definicja wysługi emerytalnej (art. 3 ust. 1 pkt.7 ustawy), przez którą należy rozumieć „okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej, z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, a także okresy im równorzędne, łącznie z okresami, o których mowa w art. 14 i art. 16”. Biorąc pod uwagę treść definicji, należy zauważyć, że określenie „wysługa emerytalna” jest pojęciem szerszym niż pojęcie „okres służby” i oznacza okres uwzględniany przez wyliczaniu wysokości emerytury tzw. wysługa do wymiaru. Natomiast okres uprawniający do nabycia prawa musi składać się tylko i wyłącznie z okresów służby i okresów równorzędnych ze służbą.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi co do zasady uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku. W tym miejscu zasadne jest przywołanie treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 września 2010 r., sygn. akt. II UZP 7/10, zgodnie z którą:

„Pod pojęciem uposażenia należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) należy rozumieć uposażenie w wysokości odpowiadającej grupie uposażenia, do której zostało zaszeregowane zajmowane przez funkcjonariusza Policji stanowisko służbowe (art. 3 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy).”

Powyższe należy także odnieść do osób zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »