Zasiłek chorobowy po odwieszeniu działalności

Autor: Marta Wawrzyniak

Byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym do 6 listopada br., potem zawiesiłam działalność od 7.11 do 5.12. Dowiedziałam się, że będę operowana dnia 06.12. Czy będę mogła skorzystać z zasiłku chorobowego od tego dnia, czyli od 06.12? Prowadzę działalność gospodarczą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek chorobowy po odwieszeniu działalności

Zawieszenie działalności a składki

Z przedstawionych przez Panią informacji wynika, iż była Pani objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym do dnia 6 listopada i będzie Pani ponownie pod nie podlegać od dnia 6 grudnia. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca Pani ubezpieczenia chorobowego i powoduje ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych, w oparciu o treść art. 36 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zobacz również: Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy wypłaty zasiłku chorobowego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym wyniesie u Pani dokładnie 29 dni i zamierza Pani skorzystać z zasiłku chorobowego pierwszego dnia ponownego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie”. Treść ustępu drugiego wskazanego wyżej przepisu stanowi jednak, iż „do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni”. W związku z tym, iż przerwa wyniesie 29 dni, tym samym spełniona zostanie przesłanka warunkująca doliczenie poprzednich okresów ubezpieczenia. W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym nabędzie Pani prawo do zasiłku chorobowego już 6 grudnia.

Należy mieć jednak na uwadze dalsze przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Art. 8. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Art. 9. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej »okresem zasiłkowym«, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Art. 49. 1. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:

1) najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4 – dla ubezpieczonych, dla których określono najniższą podstawę wymiaru składek;

2) kwota przychodu określona w umowie przypadająca za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, a jeżeli kwota ta w umowie nie została określona, kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy – dla ubezpieczonych wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;

3) przeciętny miesięczny przychód innych członków spółdzielni za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku – dla ubezpieczonych będących członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;

4) przeciętny miesięczny przychód osób wykonujących pracę nakładczą na rzecz danego płatnika składek za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku – dla osób wykonujących pracę nakładczą.

2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się odpowiednio przepis art. 37 ust. 1.

3. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres tego ubezpieczenia rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48a. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

1) przyjmuje się miesięczną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz kwotę zadeklarowaną, w przeliczeniu na pełny miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, za miesiąc kalendarzowy, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4;

2) w liczbie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, o której mowa w art. 48a ust. 1 pkt 2, uwzględnia się również miesiąc kalendarzowy, w którym powstała niezdolność do pracy”.

Zobacz również: Działalność gospodarczą i etat a zwolnienie lekarskie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przedsiębiorca wracający do aktywności po przerwie zdrowotnej
Marek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, po kilkumiesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym zdecydował się na zawieszenie działalności na okres jednego miesiąca, planując w tym czasie dalsze leczenie. Niestety, tuż przed planowanym wznowieniem działalności, Marek doznał niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia, które wymagało pilnej operacji. Zabieg został zaplanowany na dzień po oficjalnym wznowieniu działalności gospodarczej. Dzięki temu, że przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekroczyła 30 dni,

Marek mógł skorzystać z zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ponownego objęcia ubezpieczeniem, co pozwoliło mu na spokojny powrót do zdrowia bez obaw o finanse.

 

Przedsiębiorczyni planująca operację
Anna, która od lat prowadzi sklep internetowy z biżuterią, zdecydowała się na zawieszenie działalności gospodarczej z powodu planowanej operacji kolana. Świadoma konieczności przerwy w pracy, zawiesiła działalność na okres dwóch miesięcy. Zabieg został zaplanowany na koniec okresu zawieszenia, a Anna złożyła wniosek o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe na dzień wznowienia działalności. Ponieważ operacja i okres rekonwalescencji przypadały bezpośrednio po wznowieniu działalności, a przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni, Anna mogła liczyć na wsparcie w formie zasiłku chorobowego od dnia wznowienia działalności.

Freelancer po urlopie macierzyńskim

 

Julia, freelancerka graficzna

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i krótkim okresie świadczenia rehabilitacyjnego, postanowiła zawiesić działalność gospodarczą na miesiąc, aby skupić się na opiece nad dzieckiem i swoim zdrowiem. Wiedząc, że jej zawieszenie działalności wpłynie na ubezpieczenie chorobowe, zadbała o to, by przerwa między świadczeniem a ponownym podjęciem pracy nie przekroczyła 30 dni. Gdy nagle zachorowała tuż po wznowieniu działalności, dzięki spełnieniu wymogu nieprzerwanego ubezpieczenia przez co najmniej 90 dni przed przerwą, mogła skorzystać z zasiłku chorobowego, zapewniając sobie finansową stabilność w trudnym czasie.

Podsumowanie

 

W artykule omówiono kluczowe aspekty związane z możliwością korzystania z zasiłku chorobowego przez przedsiębiorców po odwieszeniu działalności gospodarczej. Podkreślono, że przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie powinna przekroczyć 30 dni, aby przedsiębiorca mógł skorzystać z zasiłku od pierwszego dnia ponownego podlegania ubezpieczeniu. Przedstawione przykłady z życia wzięte ilustrują, jak te zasady mogą być stosowane w praktyce, zapewniając ochronę finansową w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie zasiłków chorobowych dla przedsiębiorców? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »