Przejście na świadczenie kompensacyjne a zaległy urlop

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Niedługo przechodzę na świadczenie kompensacyjne. W związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia mam niewykorzystany urlop za 2016 i 2017 rok (pracuję w przedszkolu w którym nie ma planu urlopów). Wydział oświaty uważa, że nie należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop za 2017 roku. Co mam zrobić, jeżeli na świadectwie pracy będą błędy dotyczące niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego? Czy takie świadectwo pracy mogę odebrać i zanieść do ZUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na świadczenie kompensacyjne a zaległy urlop

Korzystanie przez nauczyciela z urlopu dla podratowania zdrowia

Zgodnie z przepisami ustawy Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Według orzecznictwa sądów nie można jednocześnie korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu wypoczynkowego (SN w wyroku z 10 lutego 1988 r., sygn. akt III PZP 4/88).

Wykorzystywany przez nauczyciela placówki nieferyjnej urlop dla poratowania zdrowia „konsumuje” przypadający w tym okresie urlop wypoczynkowy jedynie gdy urlop wypoczynkowy przypada w okresie urlopu zdrowotnego, lub gdy nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia przez cały rok kalendarzowy wówczas nie będzie mógł on skorzystać z urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym

Jeśli więc w roku kalendarzowym nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia przez część tego roku a należny w tym roku urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów przypada poza okresem urlopu dla poratowania zdrowia, lub nie został ustalony z uwagi na brak planu urlopów – to urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi w wymiarze 35 dni roboczych na rok.

Zobacz również: Czy nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym może pracować w szkole niepublicznej?

Urlop wypoczynkowy nauczyciela w okresie ferii letnich i zimowych

Z kolei zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN nauczycielowi placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich i zimowych. W sytuacji, gdy nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w okresie ferii szkolnych z uwagi na:

a) niezdolność do pracy wywołaną chorobą lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną;

b) urlop macierzyński;

c) odbywanie ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

nabywa prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze do 8 tygodni” (art. 66 ust. 1 KN).

Zobacz również: Urlop zdrowotny nauczyciela przed emeryturą

Urlop zdrowotny nauczyciela w czasie ferii letnich lub zimowych

Jeżeli okres urlopu zdrowotnego przypada na czas ferii letnich lub zimowych, nauczycielowi nie przysługuje za ten okres uzupełniający urlop wypoczynkowy w trakcie roku szkolnego.

Jak Pani widzi, sprawa nie jest zależna tylko od istnienia planu urlopów bądź nie. Ale od tego, czy jest to placówka feryjna, czy nie.

Co prawda zapadł ostatnio wyrok w Sądzie na bazie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w rozstrzygnięciu z 30 czerwca 2016 r. w sprawie C–178/15 orzekł, że wygaśnięcie prawa do urlopu wypoczynkowego nauczycieli jest niezgodne z dyrektywą 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r., s. 9). Nauczyciel, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia i nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, powinien mieć prawo do skorzystania z niego również w późniejszym terminie.

Zaproponowano zmianę w ustawie KN, ale ta jeszcze do skutku nie doszła. Więc nie jest wykluczone, że ekwiwalent się Pani należy, o ile tak stwierdzi sąd. Świadectwo pracy nie ma znaczenia w tym wypadku w zakresie Pani prawa do świadczenia i spokojnie może je Pani zanieść do ZUS-u, a potem sądzić się z pracodawcą o ekwiwalent.

Zobacz również: Jak udowodnić pracę w szczególnych warunkach?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »