Renta rodzinna po byłym mężu

Autor: Michał Kowalski

Jestem 7 lat po rozwodzie z orzeczeniem winy męża. Były mąż co miesiąc wspomagał mnie i dwie nasze córki finansowo, mieliśmy taką ustną umowę – niesądową (posiadam tylko dwa potwierdzenia przelewów na moje konto, ponieważ pieniądze przynosił mi osobiście). Zmarł trzy lata temu. Młodsza córka jeszcze przez dwa miesiące pobierać będzie po nim rentę rodzinną (kończy 25 lat). Ja natomiast w tym roku skończyłam 50 lat i pracuję na 1/8 etatu. Czy w związku z tym mogę ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłym byłym mężu? Słyszałam o uchwale TK z 13.05.2014 r. (ani ja, ani były mąż nie założyliśmy nowych rodzin). Czy mam jakieś szanse?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna po byłym mężu

Renta rodzinna po zmarłym byłym małżonku

Na wstępie warto wyjaśnić, że zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

W kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej znajduje się rozwiedziona małżonka, o ile spełnia następujące warunki:

  • w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,
    albo
  • osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy nie później niż w ciągu 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci wnuków lub rodzeństwa (art. 70 ust. 1, 3 ustawy),
  • w chwili śmierci męża posiadała prawo do alimentów z jego strony.

Zobacz również: Renta rodzinna a działalność gospodarcza

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak prawa do alimentów a renta rodzinna dla byłej małżonki

Z wyjątkiem posiadania prawa do alimentów niewątpliwie spełnia Pani wymienione warunki, gdyż osiągnęła Pani wiek 50 lat oraz nie minął jeszcze okresie 5 lat od śmierci małżonka. Kwestia posiadania prawa do alimentów wymaga natomiast szerszej analizy prawnej.

Dotychczas dodatkowym warunkiem uzyskania prawa do renty rodzinnej było posiadanie w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony ustalonego wyrokiem lub ugodą sądową (art. 70 ust. 3 ustawy). Jednakże na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13 wskazany przepis został uznany za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim ograniczał uprawnienie do renty rodzinnej wyłącznie do przypadku, gdy alimenty były zasądzone wyrokiem lub ugodą sądową.

Nadal jednak warunkiem otrzymania renty rodzinnej przez rozwiedzioną małżonkę jest posiadanie prawa do alimentów ze strony męża w chwili jego śmierci. Prawo do alimentów może przysługiwać rozwiedzionemu małżonkowi tylko wtedy, gdy wskutek rozwodu doszło do istotnego pogorszenia jego sytuacji majątkowej, a współmałżonek został uznany w wyroku orzekającym rozwód za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Ewentualnie małżonek ma prawo do alimentów, jeżeli nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku (art. 60 § 1-2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W przypadku orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka dla istnienia prawa do alimentów istotne jest zatem to, czy małżonek znajdował się w niedostatku, bądź czy wskutek rozwodu doszło do pogorszenia sytuacji majątkowej. Przy czym prawo do alimentów wynika nie tylko z ugody sądowej lub wyroku, ale także z umowy zawartej pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym do alimentów. Umowa może być również zawarta w formie dorozumianej, o czym może świadczyć fakt przekazywania dobrowolnych wpłat pieniężnych na Pani rzecz (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16 września 2015 r. III AUa 987/15).

Zobacz również: Renta rodzinna a drugie małżeństwo

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Alimenty do rąk własnych byłej małżonki a renta rodzinna po śmierci byłego męża

Niestety fakt, że dysponuje Pani jedynie dwoma potwierdzeniami przelewu, może utrudnić uzyskanie renty rodzinnej. Na tej podstawie ZUS prawdopodobnie odmówi przyznania renty, twierdząc, że nie posiadała Pani prawa do alimentów ze strony byłego męża. Może również zakwestionować fakt znajdowania się przez Panią w niedostatku lub istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej po rozwodzie.

W takim przypadku otwiera się jednak możliwość odwołania się od niekorzystnej decyzji ZUS do sądu ubezpieczeń społecznych. Dlatego powinna Pani w pierwszej kolejności złożyć wniosek do ZUS o przyznanie renty rodzinnej, a następnie po otrzymaniu decyzji odmownej odwołać się do sądu ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji (art. 4779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd może zaś w wyniku odwołania zmienić decyzję ZUS i przyznać Pani prawo do renty od dnia złożenia wniosku (art. 47714 § 1-2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

ZUS odmawia prawa do renty rodzinnej rozwiedzionej wdowie - jak się odwołać?

Co istotne, w trakcie postępowania sądowego może Pani skorzystać z dowodów, takich jak zeznania świadków. Z tego względu w odwołaniu należy złożyć wniosek w charakterze świadków osób, które mogą potwierdzić fakt regularnego wykonywania obowiązku alimentacyjnego, ale także fakt znajdowania się przez Panią w niedostatku lub istotnego pogorszenia Pani sytuacji majątkowej wskutek rozwodu. Świadkami mogą być np. Pani córki.

Wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków powinny być złożone według następującego schematu:

„Wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

1. imię i nazwisko, adres zamieszkania,

2. imię i nazwisko, adres zamieszkania,

3. …,

powyższe na okoliczność:

– dobrowolnego i stałego wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez byłego męża na moją rzecz, a w konsekwencji posiadania przeze mnie prawa do alimentów ze strony byłego małżonka w momencie jego śmierci,

– znajdowania się przeze mnie w stanie niedostatku w chwili śmierci męża / istotnego pogorszenia mojej sytuacji majątkowej wskutek rozwodu.”

Orzeczenie sądu zapadnie po analizie okoliczności konkretnego przypadku (m.in. treści zeznań świadków i ich wiarygodności) i dlatego teraz trudno stwierdzić, czy będzie dla Pani korzystne. Niemniej skierowanie sprawy na drogę sądową stanowi dla Pani jedyną szansę na otrzymanie renty rodzinnej.

Na marginesie dodam, że wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych powyżej i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

  • przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;
  • w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża (art. 70 ust. 4 ustawy).

Zobacz również: Emerytura po mężu a praca

Przykłady

 

Ewa, mająca 52 lata, po 20 latach małżeństwa rozwiodła się ze swoim mężem, który został uznany za winnego rozpadu związku. Pomimo braku formalnej ugody sądowej, jej były mąż regularnie wspierał ją finansowo, przekazując środki na utrzymanie wspólnego domu, w którym Ewa kontynuowała mieszkanie. Po śmierci byłego męża, Ewa złożyła wniosek o rentę rodzinną, powołując się na nieformalne porozumienie i regularne wsparcie finansowe, które otrzymywała, potwierdzając tym samym istnienie niepisanej umowy alimentacyjnej.

 

Katarzyna, która rozwiodła się z mężem 5 lat temu z orzeczeniem jego winy, wychowuje samotnie troje dzieci. Mimo że nie otrzymywała formalnych alimentów, jej były mąż dobrowolnie wpłacał co miesiąc pewną kwotę na konto, mając na celu wsparcie edukacji i utrzymania dzieci. Po niespodziewanej śmierci byłego męża, Katarzyna, przekraczając próg 50 roku życia, zdecydowała się ubiegać o rentę rodzinną, argumentując, że środki te były regularną formą wsparcia dla dzieci, co świadczyło o dorozumianej umowie alimentacyjnej między nią a zmarłym.

 

Aneta, po rozwodzie z mężem, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku, przez kilka lat nie ubiegała się o alimenty ze względu na własne dochody. Jednak, po utracie pracy i pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, zaczęła otrzymywać od byłego męża regularne wsparcie finansowe, które miało pomóc jej w przetrwaniu trudnego okresu. Gdy były mąż Anety zmarł, ona, mając już 51 lat i znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, postanowiła starać się o rentę rodzinną, argumentując, że świadczenia te były wyrazem dorozumianej umowy alimentacyjnej, mającej na celu wsparcie jej po rozwodzie.

Podsumowanie

 

Ubieganie się o rentę rodzinną po zmarłym byłym mężu jest możliwe dla rozwiedzionych małżonków, którzy spełniają określone kryteria wiekowe lub niezdolności do pracy, a także mogą udowodnić prawo do alimentów w chwili śmierci byłego partnera. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku rozszerza możliwość uzyskania renty, eliminując wymóg formalnych umów alimentacyjnych, co otwiera drogę dla osób, które otrzymywały wsparcie finansowe w mniej formalny sposób. Pomimo potencjalnych wyzwań w udowodnieniu prawa do alimentów, istnieje możliwość odwołania do sądu, co może zwiększyć szanse na przyznanie świadczenia.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w ubieganiu się o rentę rodzinną po zmarłym byłym mężu? Skorzystaj z naszych usług prawnych online! Oferujemy profesjonalne doradztwo oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie świadczenia. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2014 r. sygn. akt SK 61/13
5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16 września 2015 r. III AUa 987/15

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »