Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze świadczeniem przedemerytalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności gospodarczej a świadczenie kompensacyjne

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-05-14

Jestem nauczycielką spełniająca kryteria dla uzyskania świadczenia kompensacyjnego. Mam pytanie dotyczące możliwości podjęcia pracy, która nie skutkuje utratą świadczenia kompensacyjnego. Czy prowadzenie działalności gospodarczej, związanej z prowadzeniem placówki oferującej zajęcia twórcze dla dzieci i dorosłych, jest uznawane przez ZUS jako praca w oświacie? Czy jest możliwe uzyskanie świadczenia kompensacyjnego i prowadzenie opisanej działalności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm.) „świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3;

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3) rozwiązali stosunek pracy”.

Stosownie do treści art. 2 pkt 1 ustawy „za nauczyciela rozumie się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

a) publicznych i niepublicznych przedszkolach,

b) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)”.

Jak wynika z ugruntowanego poglądu doktrynym warunkiem przyznania świadczenia kompensacyjnego jest również pozostawanie przez wnioskodawcę w stosunku pracy na stanowisku nauczyciela w ww. jednostkach oświaty (wymienionych w art. 2 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych) ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie. Artykuł 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, który przewiduje warunki wymagane do przyznania świadczenia kompensacyjnego, nie formułuje wprawdzie takiego wymogu wprost, ale przepis ten posługuje się sformułowaniem „świadczenie przysługuje nauczycielom”, co wyklucza możliwość nabycia prawa do tego świadczenia przez osoby, które po ustaniu stosunku pracy nauczycielskiej, a jeszcze przed zgłoszeniem wniosku, podjęły inne zatrudnienie lub działalność zarobkową (D. Noszczak, Służba Pracownicza 2011/3/1-7D).

Na świadczeniu kompensacyjnym można prowadzić działalność gospodarczą, o ile nie będzie to praca (w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego) w jednostkach wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Wówczas bowiem prawo do świadczenia ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu. Tak wynika z art. 9 ustawy o świadczeniach kompensacyjnych.

Jeśli działalność gospodarcza nie ma takiego charakteru, tj. nie jest placówką oświatową w rozumieniu przepisów ustawy, nie ma przeszkód do prowadzenia działalności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prowadzenie działalności gospodarczej a przejście na świadczenie przedemerytalne

Mąż skończył 60 lat we wrześniu, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zamierza przejść na świadczenia przedemerytalne. Czy zamknięcie...

 

Warunki przejścia na zasiłek przedemerytalny - praca na etacie i własna działalność

Jestem zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą, którą planuję zawiesić lub zamknąć ze względu na brak...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »