Zatrudnienie za granicą w wieku emerytalnym, dlaczego ZUS nie rozpoczął wypłaty emerytury?

Autor: Wioletta Dyl

Mam 67 lat i przepracowane w Polsce ok. 20 lat. Od 2007 r. mieszkam w Holandii. Od 7 lat mogłam się starać o emeryturę, ale jakoś tak zeszło i odległość też temu nie sprzyjała. Dwa lata temu złożyłam wniosek o emeryturę, dostałam decyzję o jej wysokości i informację, że emerytura została zawieszona ze względu na fakt, że pracuję. Dokładnie 8 miesięcy temu rozwiązałam stosunek pracy z moim pracodawcą i dostarczyłam świadectwo pracy swojemu pełnomocnikowi w Polsce, który wysłał je do ZUS. Po jakimś czasie znowu podjęłam pracę i pracuję nadal, ale nie mam żadnej informacji z ZUS o dalszym zawieszeniu czy odwieszeniu emerytury. Nie rozumiem, dlaczego nie zaczęli mi jej wypłacać. Czy to, że podjęłam pracę po dostarczeniu świadectwa pracy, może być przyczyną, że ZUS do tej pory się do mnie nie odezwał?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie za granicą w wieku emerytalnym, dlaczego ZUS nie rozpoczął wypłaty emerytury?

Ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego

ZUS oczywiście powinien Pani przeliczyć świadczenia emerytalne ponownie i je wypłacić. Obecne Pani zatrudnienie nie ma żadnego znaczenia dla Pani prawa do emerytury. Mówi o tym ustawa z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm. – dalej „ustawa emerytalna”).

Opierając się zatem na wymienionej ustawie, możemy stwierdzić, iż ten, kto osiągnął wiek emerytalny, może, ale nie musi, skorzystać z prawa do emerytury. Jeżeli popracuje dłużej, to odprowadzi więcej składek, w wyniku czego powinien otrzymać większe świadczenie.

Nabycie prawa do emerytury, wniosek o emeryturę

W świetle zatem obowiązujących przepisów ubezpieczony, po osiągnięciu wieku emerytalnego, może faktycznie (jeśli złożył wniosek o emeryturę), bądź potencjalnie (jeżeli nie złożył takiego wniosku) nabyć prawo do emerytury. Rozwiązanie stosunku pracy nie jest warunkiem przyznania prawa do świadczenia emerytalnego. Po złożeniu wniosku otrzyma Pani decyzję o wymiarze emerytury. Wypłatę ZUS powinien rozpocząć z chwilą dostarczenia do ZUS świadectwa pracy, czyli w momencie podjęcia przez Panią decyzji o faktycznym przejściu na emeryturę.

Wniosek o emeryturę powinien zostać przedłożony organowi rentowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej otrzymaniem emerytury, nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia ubezpieczonego na emeryturę. Emerytura zostanie więc przyznana z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złoży Pani wniosek. Proszę pamiętać, że samo spełnienie przez Panią przesłanek warunkujących prawo do świadczenia emerytalnego nie stanowi jeszcze podstawy do wypłaty świadczenia. Generalna zasada prawa emerytalno-rentowego przewiduje bowiem, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury (tj. spełnienia ustawowych warunków jej przyznania), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wypłatę świadczenia. Innymi słowy, wypłata świadczenia może nastąpić od dnia powstania prawa tylko wtedy, gdy powstaniu prawa towarzyszy wniosek o jego wypłatę złożony nie później niż w dacie powstania prawa. Powyższa zasada wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczenia, to jest za okres po nabyciu prawa, ale przed złożeniem wniosku o świadczenie (jego wypłatę), co uzasadnia się zapobieganiem powstawaniu zjawiska kapitalizacji świadczeń. Nie pisze Pani, aby wraz ze świadectwem złożyła ponowny wniosek.

Jakich emerytów nie dotyczą limity dorabiania?

Warto pamiętać również i o tym, że nie wszystkich świadczeniobiorców dotyczą limity dorabiania. ZUS nie zawiesi ani nie zmniejszy świadczenia (niezależnie od wysokości zarobków), jeśli:

  • emeryt osiągnął powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę,
  • świadczeniobiorca ma ustalone prawo do emerytury, która podlegała zawieszeniu z uwagi na to, że przez cały rozliczany rok kalendarzowy pracował w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracował przed przejściem na emeryturę,
  • świadczeniobiorca ma przychody z pracy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. umowy o dzieło z pracodawcą innym niż własny,
  • świadczeniobiorca złożył wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały rok kalendarzowy ZUS nie wypłacał mu emerytury lub renty,
  • świadczeniobiorca ma prawo do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rent rodzinnych po tych inwalidach,
  • świadczeniobiorca ma prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Zatem w przypadku osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego Pani emerytura nie będzie podlegała ograniczeniu ani zawieszeniu nawet przy przekroczeniu limitów dorobienia do emerytury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »