Emerytura policyjna a emerytura z ZUS

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Mam emeryturę policyjną 48% za okres służby w latach 1984 do 2003. Od 2005 r. pracuję na etacie cywilnym. W 2018 r.* kończę 55 lat i mogę zgłosić do zakładu emerytalnego o ponowne przeliczenie mojej emerytury. Czy mogę pobierać drugą emeryturę z ZUS? Jakie warunki muszę spełnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura policyjna a emerytura z ZUS

Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy policji

Emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest wypłacana osobom ubezpieczonym, które spełniły warunki konieczne do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kwestie te regulowane są przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz. U. 2017 r., 1383 z późn.zm.).

Emerytura z zaopatrzenia emerytalnego przysługuje funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, którzy osiągnęli wymaganą wysługę lat lub stali się całkowicie niezdolni do pracy. Tzw. emerytura mundurowa dotyczy funkcjonariuszy, którzy w dniu zwolnienia ze służby mogli wylegitymować się 15-letnim okresem służby.

Prawo do emerytury z ZUS jest nabywane przez ubezpieczonego z mocy samego prawa w dniu, w którym spełnił wymagane w obowiązującym stanie prawnym warunki nabycia tego prawa. Obecnie są one różnicowane na podstawie kryterium daty urodzenia ubezpieczonego.

Zobacz również: Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nabycie prawa zarówno do emerytury z ZUS jak i zaopatrzenia emerytalnego

W przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i zaopatrzenia emerytalnego, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa uprawnionemu przysługuje świadczenie wyższe lub też może on skorzystać z możliwości samodzielnego wybrania świadczenia.

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej (Dz.U.2016.0.708 t.j.) w art. 4 stanowi, iż okresy służby funkcjonariuszy, którzy nie nabywają prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy, oraz służby określonej w art. 13 okresy służby funkcjonariuszy w innych formacjach, uważa się za okres składkowy w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie zaś z art. 6 – emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z prawem do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wybór świadczenia przewidzianego w odrębnych przepisach nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom policyjnym.(art. 7).

Zobacz również: Zatrudnienie emeryta mundurowego

Art. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Zgodnie zaś z art. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują:

1) ubezpieczonym – w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) członkom rodziny pozostałym po ubezpieczonym albo po osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują również żołnierzom zawodowym oraz funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, jeżeli nie spełniają oni warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób, oraz członkom rodzin pozostałym po tych osobach.

Od dnia 1 października 2003 r. wszyscy żołnierze i funkcjonariusze podlegają w zakresie nabywania uprawnień emerytalno-rentowych przepisom odrębnych ustaw. Konsekwencją tej zmiany jest doliczenie – na wniosek zainteresowanego – okresu podlegania powszechnemu ubezpieczeniu emerytalnemu do wysługi emerytalnej określonej w przepisach ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym.

W sytuacji gdy żołnierz lub funkcjonariusz nie nabywa prawa do zaopatrzenia emerytalnego – na mocy art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o e.r. z FUS (z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy o e.r. FUS) oraz art. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym – okresy służby policyjnej traktuje się jako okresy składkowe w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Z kolei emerytura policyjna nie przysługuje tym żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy nabyli prawo do emerytury z ustawy o e.r. FUS, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby wojskowej lub policyjnej i okresów z nimi równorzędnych (art. 12 ustawy). W przypadku funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. (art. 15a ustawy) oraz odnośnie do emerytury wojskowej / policyjnej określonej w art. 18e ustawy – dla funkcjonariuszy powołanych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. – wprowadzono zasadę łączenia prawa do emerytury wojskowej / policyjnej z prawem do emerytury z FUS, co wynika pośrednio z art. 18 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz art. 87 ust. 5a i art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Doliczenia do wysługi emerytalnej

Art. 14. 1. Emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:

1) zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;

2) opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

3) osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną;

4) świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.

5) niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych;

6) internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. poz. 154, z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178).

2. Okresy, o których mowa w ust. 1, dolicza się do wysługi emerytalnej, jeżeli:

1) emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz

2) emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą.

3. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dolicza się do wysługi emerytalnej po ich przeliczeniu na okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

4. Za każdy rok okresów, o których mowa w ust. 1, doliczanych do wysługi emerytalnej w myśl ust. 1-3 emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru.

5. Ponowne ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów, o których mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem pełnych miesięcy na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, jeżeli emeryt pozostaje w ubezpieczeniu, chyba że ubezpieczenie ustało w kwartale kalendarzowym.

6. W razie przyznania zwiększenia, o którym mowa w ust. 4, umowa między członkiem otwartego funduszu emerytalnego a tym funduszem ulega rozwiązaniu, a środki zgromadzone na rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym są niezwłocznie przekazywane na dochody budżetu państwa.

7. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 6, na dochody budżetu państwa następuje na podstawie zawiadomienia organu emerytalnego.”

Zobacz również: Czy KRUS wlicza się do wysługi lat?

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Zgodnie zaś z art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

„1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również, z uwzględnieniem art. 96, w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2, z wyjątkiem przypadku, gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15a lub art. 18e ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zasadniczo więc, jak nabędzie Pan prawo do świadczenia z FUS, będzie Panu przysługiwało jedno świadczenie korzystniejsze dla Pana.

* Opis sprawy z grudnia 2017 r.

Przykłady

 

Przykład Pani Anny, emerytowanej funkcjonariuszki policji

Pani Anna przeszła na emeryturę policyjną w wieku 52 lat po 30 latach służby. Następnie podjęła pracę w sektorze cywilnym, gdzie pracowała przez kolejne 10 lat, opłacając składki do ZUS. W wieku 62 lat zdecydowała się na ponowne przeliczenie swojej emerytury w oparciu o dodatkowy okres pracy i składki w ZUS. Dzięki temu jej emerytura została zwiększona, jednak musiała zdecydować, czy chce kontynuować pobieranie emerytury policyjnej, czy przejść na emeryturę z ZUS, ponieważ nie mogła pobierać obu jednocześnie.

 

Przykład Pana Marka, byłego funkcjonariusza, a następnie pracownika cywilnego

Pan Marek zakończył służbę w policji po 25 latach, otrzymując emeryturę policyjną. Potem pracował w firmie ochroniarskiej na umowę o pracę przez 15 lat, gdzie jego składki były odprowadzane do ZUS. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z przepisami ZUS, Pan Marek złożył wniosek o przeliczenie swojej emerytury, mając nadzieję na jej zwiększenie. Został jednak postawiony przed wyborem, który rodzaj emerytury wybrać, gdyż prawo nie pozwala na równoczesne pobieranie dwóch świadczeń.

 

Historia Pana Jana, który przechodzi z emerytury policyjnej na emeryturę ZUS

Po 20 latach służby w policji, Pan Jan przeszedł na wcześniejszą emeryturę policyjną. Niedługo potem podjął pracę jako konsultant bezpieczeństwa, gdzie przez kolejne 15 lat odprowadzał składki do ZUS. W wieku 60 lat postanowił złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, aby uwzględnić lata pracy i składki po zakończeniu służby. Otrzymał propozycję wyższej emerytury z ZUS, co skłoniło go do wyboru tej opcji zamiast kontynuowania pobierania świadczenia policyjnego.

Podsumowanie

 

Artykuł omawia zasady łączenia emerytury policyjnej z emeryturą z ZUS, wskazując na możliwość ponownego przeliczenia świadczenia dla osób, które po zakończeniu służby w policji kontynuowały pracę cywilną i opłacały składki do ZUS. Podkreśla, że choć możliwe jest uzyskanie wyższej emerytury poprzez przeliczenie, beneficjenci muszą dokonać wyboru między emeryturą policyjną a świadczeniem z ZUS, gdyż obowiązujące przepisy nie pozwalają na równoczesne pobieranie obu świadczeń.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby zrozumieć i maksymalnie wykorzystać swoje prawa do emerytury policyjnej i świadczeń z ZUS. Eksperci pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru i zadbać o Twoją przyszłość emerytalną. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »